سه شنبه 17 مهر 1386

ما مخالف قانون اعدام هستيم! اطلاعيه لطيف پدرام، رهبر و رييس اجرائيه حزب کنگره ملی افغانستان

کابل ۱۷ ميزان ۱۳۸۶

روز هفدهم ميزان ( ده اکتوبر) در ميان جامعه ی آگاه، حقوق بشری و فعال جهانی، روز مخالفت و مبارزه با حکم اعدام است.

در آستان چنين روزی با تأسف اطلاع يافتيم که تعداد نا معلومی ( هفت، يازده و يا هجده تن طبق گزارش منابع مختلف) از زندانيان پلچرخی به جوخه اعدام سپرده شدند. در کشوری مثل افغانستان که آيين دادرسی و فيصله های قضايی مترتب به روش های سنجيده و حقوقی کامل نيست، اجرای قانون اعدام می تواند بر افراد بی گناهی هم جاری شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با وجود اين، کنگره ملی افغانستان در عين آنکه اعدام شماری از زندانيان زندان پلچرخی را محکوم می کند، مخالفت خود را با اجرای قانون اعدام به صورت قاطع ابراز می دارد و از مردم افغانستان، جامعه ی جهانی و نيرو های مترقی جهان می خواهد که همگام با ما با حکم اعدام در سر تا سر جهان مخالفت کنند و بر دولت های خويش فشار وارد نمايند تا به کنوانسيون های ضد قانون اعدام به خصوص دومين پروتوکول کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی ۱۹۸۹ سازمان ملل که محو حکم اعدام را خواستار است، بپيوندند و به ماده ی سوم بيانيه ی جهانی حقوق بشر که اعلام می دارد: " هر فردی حق زندگانی، آزادی و امنيت را دارا است " حقوقی که حکم اعدام در تضاد با آن است، احترام بورزند.

لطيف پدرام
رهبر و رييس اجرائيه حزب کنگره ملی افغانستان

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34438

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ما مخالف قانون اعدام هستيم! اطلاعيه لطيف پدرام، رهبر و رييس اجرائيه حزب کنگره ملی افغانستان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016