Click for Amazing Phone Card
یکشنبه 5 تیر 1384

پیام ابوالحسن بنی صدر به مردم ایران

هموطنان عزیزم

1 – نخست ، با تفصیل تمام ، « فکر جمعی جبار » و خاصه های ﺁن را شرح و، به تکرار، خاطر نشان کردم که بد را به تنهائی نمی توان پدید ﺁورد . هر بدی با بدتر و بدترینی ، همراه است . کار رهبران فکری و سیاسی و دینی و هنری و ادبی اینست که نگذارند مردم در جهنم بد و بدتر فرو افتند تا، در این جهنم ، به ﺁنها روش گریز از بدتر با پناه بردن به بد را بیاموزند . اینان باید بدانند که در جهنم، انتخاب میسر نیست و گذاری جز از بد به بدتر و از بدتر به بدترین وجود ندارد . به ﺁنها که شما مردم را دعوت می کردند از بیم بدتر و بدترین ، به ﺁقای معین رأی دهید، به تکرار، یادﺁور شدم که ﺁقای معین رأی نمی ﺁورد اما با دعوت مردم به دادن رأی ، برای تقلب بزرگ ، پوشش بوجود می ﺁید .
2 – « پروژه بزرگ » به اجرا در ﺁمد و یک تروریست گمنام ، نفر دوم شد . باردیگر، از شما دعوت کردند از بیم بدترین ، به بدتر رأی دهید . از ﺁنها پرسیدم : ﺁزموده را چرا باز می ﺁزمائید ؟ اگر با همان تقلب ، احمدی نژاد را به مقام ریاست جمهوری رساندند ، چه خواهید کرد ؟ چرا نمی دانید با دعوت مردم به رأی دادن به « بدتر » از بیم « بدترین » ، بدترین را به مقام ریاست جمهوری می رسانید و این « انتخابات » مفتضح را ﺁرایش و برای تصرف دولت توسط مافیاهای نظامی – مالی ، مشروعیت نیز دست و پا می کنید ؟
3 - « پروژه بزرگ » انتشار داده شد تا همه بدانند ، این نه مشارکت در دادن رأی که تحریم ﺁنست که می تواند پرده تقلب بزرگ را بردرد . زیرا مشارکت بیشتر ، پوشش تقلب بزرگ می شود . این واقعیت قابل دیدن بود که سرنوشت « انتخابات » را نه رأی دادن که تقلب تعیین می کند : مافیاهای جدید مصمم بودند مأمور خود را به مقام ریاست جمهوری رسانند و دولت را تصرف کنند . پس موقع ، نه موقع بحث از بجا بودن مشارکت و نابجا بودن تحریم بود . راه حل نه وارد شدن به جهنم بد و بدتر و از ترس بدتر ، سراغ از بد گرفتن ، که در موقع مقابله با مافیاهای نظامی – مالی اتخاذ کردن و تشکیل وسیع ترین جبهه مقاومت بود .
4 - پنج شنبه، 2 تیر ، شب هنگام ، از ایران ، اطلاع دادند که، به دستور خامنه ای ، از صندوق باید نام احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهوری درﺁید . جمعه 3 تیر ، اطلاعیه ای انتشار داده شد که به دستور ﺁلت فعل مافیاهای نظامی – مالی ، قرار است نام احمدی نژاد از صندوق درﺁید . حتی معلوم بود که تقلب به ترتیبی انجام می شود که احمدی نژاد با بیشتر از 60 درصد « رئیس جمهوری » بگردد .

مردم ایران !
ﺁنها که شما را دعوت به دادن رأی کردند و بر واقعیتها چشم بستند ، از دو گروه هستند : ﺁنها که از روی باور عمل کردند و ﺁنها که بدون باور و در مقام بازیگر بازی قدرت عمل کردند . روی سخن با گروه اول و با مردمی است که خواستار مردم سالاری هستند و در « انتخابات » شرکت کرده اند :
* بر فراخوان دهندگان باورمند به مردم سالاری است که بدانند الف – حق داشته اند نظری را که ابراز کرده اند پیدا و ابراز کنند . و ب - اما ، بابت ﺁن، مسئولیت سنگین نیز بر عهده دارند . زیرا بدون ابتکار ﺁنها، رژیم نمی توانست تقلب بزرگ را استقبال بزرگ مردم از انتخابات جلوه دهد . بنا بر این، غفلتشان از واقعیتها، که مهمترینشان وجود نظام در تصرف مافیاهای نظامی – مالی و توجه های جلب این و ﺁن شخص کردن بعنوان بد و بدتر بود، می باید کمتر و شرکتشان در جریان ﺁزاد اندیشه ها بیشتر و کوششان در مبارزه با استبداد مافیاهای نظامی – مالی که اینک به انزوا درﺁمده است، بیشتر از همه شود .
* و شماری از مردم که نخست از بیم بدتر و بدترین و سپس از ترس بدترین ، رأی داده اند، اینک که می بینند بمحض رأی دادن به بد، به بدترین رأی داده اند، نباید خود را قانع کنند که از نظر « نخبه » هائی پیروی کرده اند که ﺁنها را به دادن رأی فراخوانده اند . زیرا حق حاکمیت ، حقی است که هر ایرانی از ﺁن برخوردار است و رأی دادن وسیله بکار بردن این حق است . پس هرکس می باید از خود بپرسد : ﺁیا از این حق برخوردار است ؟ اگر پاسخ منفی بود، رأی دادن او را صاحب حق نمی کند . و رأی دادن از ترس بدتر و بدترین ، او را از حق خود محروم و تحت سلطه دزدان حق حاکمیت او نیز قرار می دهد . بدین قرار، هرکس مسئول است و می باید نفس خویش را مکلف بداند و برای بازیافتن حق حاکمیت و بیرون رفتن از جنهم بد و بدتر بر خیزد . همانطور که رأی دهندگان از روی ترس می بینند، در یک انتخابات، از بد به بدتر و از بدتر به بدترین گذار کرده و اینک گرفتار بدترین شده اند . مسئول توجه نکردن به این واقعیت که ، در مدار بسته بد و بدتر و بدترین ، عبور از بد به بدتر و از بدتر به بدترین است، خود ﺁنها هستند . برﺁنها است که در مقام جبران ، به جبهه مقاومت در برابر استبداد و قیام برای خلع ید از استبدادیان ، بپیوندند و در استقامت و کوشش بر همگان سبقت بجویند .

ایرانیان !
همواره به یاد داشته باشید که حاصل 8 سال حکومت « اصلاح طلبان » ، ریاست جمهوری ﺁقای احمدی نژاد و تصرف دولت توسط مافیاهای نظامی – مالی شد . هم انتخابات مفتضح و هم تصرف دولت توسط این مافیاها برهان قاطع است بر این واقعیت که اصلاح رژیم از درون، « فکرجمعی جباری» بوده است خالی از واقعیت و پر از مجاز و دروغ . بنا بر این، راه حل بیرون ﺁمدن از سلطه این رژیم است . برﺁنها که تصمیم نگرفته اند ، فرض است که ﺁزادی را انتخاب کنند و عزم خود را بر خلع ید از استبدادیان، جزم کنند . امروز ، هرگونه ابهامی زدوده شده است و دیگر کسی نیست که نداند مافیاهای نظامی – مالی دولت را تصرف کرده اند . مبارزه با این مافیاها، که در سطح ملی و در سطح جهان به انزوا درﺁمده اند، از حمایت کامل وجدان جهانی برخوردار است . برای دولتهای بیگانه نیز ﺁسان نیست که با چنین رژیم متجاوز به حقوق اساسی یک ملت، معامله ، حتی معامله پنهانی کنند . به سخن دیگر، فرصت موجود بسی بزرگ تر گشته است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بسیاری از شما می پرسید : حالا چه باید کرد ؟ بطور مرتب کاری را که باید کرد پیشنهاد کرده ام . در روزها و هفته های ﺁینده ، بازهم ﺁن کار را موضوع بحث قرار می دهم . بر تمامی گرایشهای مردم سالار است که « چه باید کرد» های خود را ، در جریان ﺁزاد اندیشه ها به بحث ﺁزاد بگذارند . عجالتا ضرور می بینیم به شما مردم ایران خاطر نشان کنم :
1 – اگر هم هزاران مدیر مردم سالار و شجاع و مدبر ﺁماده خدمت به شما و وطن شما وجود داشته باشند، تا وقتی شما تصمیم خویش را نسبت به نظام سیاسی – اجتماعی شفاف و استوار نکنید، بدیل مردم سالار وجود خارجی پیدا نمی کند . 90 درصد کار برعهده شما است و کار شما گزینش نظام سیاسی – اجتماعی مطلوب است . در جریان این انتخابات قلابی از راه نپذیرفتن انتخاب در محدوده استبداد ،که انتخاب آزادی است ، حرکت امید بخشی را انجام دادید . این حرکت را می باید ادامه بدهید تا جائی که نظامی سیاسی – اجتماعی مطلوب شما ، بر همه ﺁنها که می باید بدیل مردم سالار را پدید ﺁورند و بر جهانیان معلوم بگردد .
2 – 10 درصد کار بر عهده کسانی است که می باید بدیل مردم سالار را تشکیل دهند . درسی که انتخابات رسوای ریاست جمهوری ﺁموخت، اینست : کسانی که می خواهند در این بدیل شرکت کنند، می باید هویتی مستقل از مثلث زورپرست و هرچه ممکن است شفاف داشته باشند . بدانند که خواه اکثریت بزرگی که با تحریم انتخابات قلابی ، ﺁزادی را انتخاب کرد و خواه بخشی از مردم که به امید جلوگیری از « انتخاب بدتر و بدترین » در ﺁن دادن رأی شرکت کرد، هویت شفاف را بر هویت مبهم و نااستوار بر مواضع متخذ، ترجیح می دهند .
میدان فراخی که طرح و اجرای « نقشه بزرگ » از سوئی و حرکت مردم کشور و موضعگیری شفاف زنان و مردان سیاسی ﺁزادی جوی و دانشجویان و دانشگاهیان از سوی دیگر ، پدید ﺁورده است، از ﺁن گرایشهای مردم سالار گشته است . برﺁنها است که ، با قدمهای استوار ، وارد این میدان شوند ، استوار بسوی هدف روند و با خلع ید از مافیاهای قدیم و جدید، دولت مردم سالاری را مستقر کنند .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25255

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پیام ابوالحسن بنی صدر به مردم ایران' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005