Click for Amazing Phone Card
چهارشنبه 1 تیر 1384

ادوار تحکيم وحدت: مقام رهبری مسئول پيامدهاي ناگوار ملي تکرار دخالت نظاميان در روند انتخابات خواهد بود

بيانيه شماره سه سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت)


- از مواضع شجاعانه کروبي در افشاء ماهيت دولت پنهان حمايت مي کنيم
- با وجود کانديداي توسعه گرا ازراي دادن به نظاميان پرهيز نماييم
-مقام رهبری مسئول پيامدهاي ناگوار ملي تکرار دخالت نظاميان در روند انتخابات خواهد بود


بنام خداوند

اندک فرصتي تا برگزاري دومين مرحله از انتخابات نهم رياست جمهوري باقي است. ارزيابي از نتايج بدست آمده، کنش فعالان سياسي و واکنش طبقات متنوع اجتماعي و اقتصادي و حوائج راي دهندگان و مقصود شرکت نکنندگان را به عنوان موضوعي بسيار حائز اهميت به فرصتي ديگر وانهاده ونکاتي چند در باب برگزاري مرحله دوم انتخابات به اطلاع ملت شريف ايران مي رسانيم
اولا: سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت )نتايج بدست آمده در دوره نخست را که برآمده از نظام انتخاباتي معيوب و تلاش گسترده نيروهاي شبه نظامي و نهادهاي در تحميل نماينده نظاميان به دور دوم است را فاقد وجاهت قانوني و مشروعيت ملي ميدانند.
ارائه آماره غيرواقع از واجدين شرايط،ميزان آراء باطله و سفيد،تغيرات ناگهاني در آراء افراد در کنار بسيج گسترده نيروهاي نظامي وبهره جويي از امکانات ملي جهت تغيير و اثر نتايج،که به خوبي در اعتراضات آقايان کروبي ومعين متجلي گرديد. اعمال خواست دولت پنهان جهت سيطره تام بر تمامي شئون کشور تصلب فضارا عيان مي سازد . در چنين شرايطي نسبت به تکرار چنين رويه‌اي نگران وهشدار ميدهيم رهبري نظام ومجموعه تحت امر ايشان در صورت تکرار اين رويه در سوم تيرماه مسئول پيامدهاي ناگوار ملي آن مي باشند

ثانيا: سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت)ضمن حمايت وتقدير از مواضع شجاعانه جناب آقاي کروبي در افشاءماهيت ونقش دولت پنهان در اين انتخابات ،تعرض واعمال فشار به ايشان از سوي گروهاي فشار رامحکوم نموده،اعلام ميداريم در عوض تعرض ومحصور نمودن آقاي کروبي مي بايست به شکايات ،مدارک وخواست ايشان رسيدگي وبازشماري آراءوبرخورد با متخلفان مورد توجه قرار گيرد

ثالثا: اين سازمان آنگونه که در دو بيانيه پيشين خود اشاره نموده بود تلاش براي پيشبرد دومکراسي وتحول دموکراتيک در ساخت قدرت موجود را از طريق تصرف صرف نهادهاي انتخابي بدون تحول درمحتوي متن حقوقي امکانپذير نمي داند. بدين منظور وبدليل نظام انتخاباتي معيوب وسيطره نهادهاي انتصابي بر نهادهاي انتخابي ونبود جنبش اجتماعي فعال از حضور در انتخابات در دور نخست منصرف گرديد
همچنان معتقديم اصلاح ساختار قدرت از طريق حضور در عرصه عمومي وتقويت آن در وطرح وپيگيري مطالبات دمکراتيک در ساختار قدرت ممکن مي باشد تا از طريق قدرت اجتماعي ،قدرت سياسي به پاسخگويي وتمکين پذيري وادار گردد.
در شرايط کنوني سيطره نظاميان وقبضه قدرت و دولت توسط آنان گذار دموکراتيک جامعه ايران و اصلاحات ساختاري نظام را با مشکل جدي روبرو خواهد نمود وحداقل فضاي ممکن براي تقويت وجهه عمومي و توليد قدرت اجتماعي از بين خواهد برد چرا که رويکرد نظامي امنيتي جريان فاشيسم در سه حوزه اقتصادي ،سياسي واجتماعي وتعامل اين سه حوزه با جهان خارج عوارض ناگوار وغير قابل جبراني را برجاي خواهد نهاد.

- ديدگاه توطئه اي توهمي در اقتصاد سانتراليزم وانهدام شبکه غير دولتي را به همراه خواهد داشت سرمايه اجتماعي کم توان موجود که مبتني بر حداقلي از اعتماد واعتبار در ساخت اجتماعي است فرو خواهد ريخت وبحران ديواني وتوليدي نظام اقتصادي را فرا خواهدگرفت .سرمايه انساني و فيزيکي عرصه براي تحول ونوآوري نخواهد يافت . نگراني از پيامدهاي استقرار دولت نظامي به خوبي بر پيکره نيمه جان بازار سرمايه و بازار پولي کشور که پس از سالها ، تلاش دارد به پشوانه مشارکت عمومي رشد يابد هويداست .
- ديدگاه ايدولوژيک وتوسعه گريزنظامي هر گونه تعامل اقتصاد ملي با جهان پيرامون را استثمار شناخته و راهاي کم نفوذ سرمايه خارجي ودانش وتجربه علمي كنوني را به کلي مسدود خواهد کرد.
- تاکيد بر کنترل اجتماعي بجاي نظارت و مديريت اجتماعي به بهانه مبارزه با فساد و ابتذال ،حوزه خصوصي افراد در معرض تعرض قرار داده وعرصه حضور اجتماعي کم فروغ زنان را بي فروغ خواهد نمود
تلقي از جايگاه زن در اجتماع وخانواده وارائه طرح جدا سازي جنسيتي به خوبي در مصاحبه کانديداي اين جريان تجلي گرديده است
-ديدگاه ستيزه جويانه و توطئه در سياست خارجي ونديدن خطرات پيراموني قطعأ به روياروئي با خواست جهاني و انزواي بيشتر جهاني وبافعل نمودن خطرات بالقوه منجر خواهد شد.
- ديدگاه توطئه امنيتي نظاميان علاوه بر آنکه تعدل نيروهاي سياسي را کاملا از بين خواهد برد مانعي براي حضور تمامي سلائق وعلائق سياسي بوده ورشد نهادهاي غير دولتي در عرصه سياسي را متوقف خواهد نمود آنگونه که از سياق گذشته اين جريان در برخورد با NGOها و وبلاگ نويسان و مطبوعات هويداست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) در پايان اعلام مي دارد:
با توجه به شرايط موجود وحضور دو نماينده از جريان توسعه گرا ونماينده نظاميان در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري ،ملت ايران را از عوارض سوء وپيامدهاي ناگوار سيطره نظاميان انذار داده و براي ممانعت از صدمات غير قابل جبران و آشفتگي اجتماعي و بي ثباتي اقتصادي وتنش وبحران در سياست داخلي وخارجي مانع از تسلط اين جريان به کشور شده و به کانديداي اين جريان راي ندهيم .

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي
(ادوار تحكيم وحدت)

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25055

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ادوار تحکيم وحدت: مقام رهبری مسئول پيامدهاي ناگوار ملي تکرار دخالت نظاميان در روند انتخابات خواهد بود' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005