Click for Amazing Phone Card
سه شنبه 31 خرداد 1384

ضمن تحريم دورِ دوم "انتخاباتِ"، ارعاب روحی، جـّوسازی ها و شايعه پردازی های رژيم را افشاء کنيم! علي ميرفطروس

(برای ثبت در تاريخ)

٭ برخلاف ارعاب روحی و شايعات هراس انگيز اصلاح طلبان مذهبی، استقرار «فاشيسم مذهبی» يا «حکومت طالبان» در ايران نه تنها غير ممکن است بلکه دولت های غربی - و خصوصاً آمريکا - نيز حضور هيچ «قذّافی شرور» و يا «طالبان فاشيست» را در منطقه (و خصوصاً ايران) تحمّل نخواهند کرد. بنابراين: احتمال انتخاب آقای احمدی نژاد به رياست جمهوری، يک انتحار سياسی برای رژيم اسلامی خواهد بود.
-----------------------------------

« صوفی نهاد دام و سرِ حُقّه باز کرد
بنيادِ مکر با فلکِ حُقّه باز کرد
فردا که پيشگاهِ حقيقت شود پديد
شرمنده رهروی که عمل بر مَجاز کرد».

تحريم گستردة « انتخابات» رياست جمهوری توسط مردم و کشاندن آن به ُدورِ دوّم، بار ديگر ملّت ايران و خصوصاً روشنفکران و رهبران سياسی ما را در برابر يک آزمون دشوار و سرنوشت ساز قرار داده است.
ُدورِ اوّل اين « انتخابات» در حالی به انجام رسيد که حتّی کانديداهای حکومتی (از آقای کرّوبی تا مُعين و رفسنجانی) تقلّبات آشکار، رأی سازی ها و رقم پردازی های بی شمار را تائيد کرده و در واقع، بطور مستند، علنی و آشکار، ماهيّت مشکوک و نامشروع اين انتخابات نمايشی را ابراز نموده اند.
بر اساس اين تحريم ملّی، موازين غيردمکراتيک و تقلّبات گسترده است که بعضی از دولت های غربی (خصوصاً آمريکا) انتخابات اخير را فاقد مشروعيّت و بی اعتبار دانسته اند ...
در چنين شرايطی از عدم مشروعيّت ملّی و بی اعتباری بين المللی، جناح های رژيم اسلامی - در يک اتحاد نانوشته و در يک غوغای عظيم تبليغاتی و جنگ روانی، ترس از استقرار فاشيسم و هراس از حکومت طالبان را تبليغ می کنند در حاليکه حتّی ابجد خوانان کلاس سياست نيز می دانند که با توجّه به شرايط ملّی و خصوصاً بين المللی، تحقّق چنين احتمالی در ايران، نه تنها غيرممکن است بلکه دولت های غربی و خصوصاً آمريکا نيز حضور هيچ « قذّافی شرور» و يا «طالبان فاشيست» را در منطقه (و خصوصاً در ايران) تحمّل نخواهند کرد. بنابراين: انتخاب آقای احمدی نژاد به رياست جمهوری، يک انتحار سياسی برای رژيم اسلامی خواهد بود چرا که آغاز رياست جمهوری وی، پايان حکومت مُلاّها خواهد بود. لذا: « نامزدِ محبوب و مطلوب»، همان، حجّه الاسلام رفسنجانی می باشد.
با چنين درک درست و نقشة حساب شده ای است که رهبران رژيم اسلامی، کسب اعتبار و مشروعيت ملّی و حصول به مصونيّت بين المللی را تنها در گروِ شرکت هر چه گسترده تر مردم در « انتخابات» رياست جمهوری می دانند.
... و اينچنين است که چه « اصلاح طلبان ديروز» و چه « مصلحت طلبان امروز»، «عاليجناب سرخپوش» (حجـت الاسلام رفسنجانی) را به مثابة « ناجی» معّرفی می کنند تا با کسب بيشترين آرای مردم، ضمن احراز مشروعيّت رژيم اسلامی در ُدورِ دوم، بار ديگر، «حماسة دوم خرداد» !! را تجديد و تکرار نمايند ... و دريغا که گروهی از نويسندگان، هنرمندان و روشنفکران ما (که ديروز با حمايت بيدريغ از «خاتمی»، ملّت ما را به ناکجا آبادِ « اصلاح طلبان دينی» سوق داده بودند) امروز نيز به اين « ارکستر بی شکوه» پيوسته اند!.

فردا که پيشگاه حقيقت شود پـديد
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ارعاب روحی، جوّسازی ها و شايعه پردازی های وحشت انگيز رژيم، در شرايطی اوج می گيرد که جنبش ملّی ايران در مشورت با شخصيت های ملّی، موجّه و خوشنام، در تدارک تشکيل «شورای رهبری نجات ملّی» است تا بعنوان يک آلترناتيو سياسی، نماينده و سخنگوی جنبش آزاديخواهانة ملّت ايران در سطح بين المللی باشد، اين شورای رهبری، در مبارزه برای برکناری رژيم اسلامی، تعيين نوع نظام دلخواه مردم را به يک همه پرسی آزاد و دموکراتيک (زير نظر محافل بين المللی) خواهد سپرد.
در اين شرايط حساس و سرنوشت ساز، بر عهدة رهبران سياسی، روشنفکران و دانشجويان آزاديخواه (و خصوصاً راديو - تلويزيون های ملّی ما) است که با افشای ارعاب روحی، جوّسازی ها و شايعه پردازی های رژيم، جهانيان را از ماهيّت غيردموکراتيک و نامشروع اين به اصطلاح « انتخابات» آگاه نمايند.

چنين باد!
و اينچنين تر باد!

علی ميرفطروس

31 خرداد ماه 1384
www.mirfetros.com

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24955

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ضمن تحريم دورِ دوم "انتخاباتِ"، ارعاب روحی، جـّوسازی ها و شايعه پردازی های رژيم را افشاء کنيم! علي ميرفطروس' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005