Click for Amazing Phone Card
شنبه 28 خرداد 1384

طعمه هاى انتخاباتى!! اميد بهروزى

با هر كس كه از چگونگى انتخابات رياست جمهورى و نتيجه ى آن صحبت ميكردم بلااستثنا با بى تفاوتى ميگفت:(نقل بضمون) اى بابا!! تو هنوز وقت خودت را تلف اين موضوعات بيهوده ميكنى؟!! من كه اصلاً خوش ندارم وقتم را صرف گوش دادن به اين نمايشات مزخرف كنم!! ....)

توى خونه هم كه با گرفتن كنترل تلوزيون از اين كانال به اون كانال ميپرديم تا تحليل و نظر بقيه بيگانگان و بيطرفان و مفسران و تحليل گران را بشنوم و از نتايج نمايش انتخابات با خبر شوم، خانمم با اعتراض ميگفت: " چى را دنبال ميكنى؟ من كه از سياست و موضوعات آن بيزارم، ميدانم كه نتيجه، چه خواهد شد!! چرا وقت خودت و ما را تلف يك موضوع روشن ميكنى؟"

گفتم : " يعنى تو ميدونى؟!! حالا كه حزب توده و ملى مذهبى ها و اصلاح طلب ها و بهنود ها و نبوى ها و ... حتى پسر بازرگان!! آن پدر استعفا دهندى بيست سال پيش!!! تنور انتخابات را گرم كرده و مردم را تشويق به رفتن بر سر صندوقهاى راى كرده اند تو ميدونى و اين آتش بيارى ها در معركه ى شعبده بازى هم تاثيرى در تغيير نتيجه نداشته؟"

گفت:" مارا بگو با كى ميخواهيم بريم سيزده بدر!! انتظار نداشتم تو با اين همه سابقه ات اينقدر ساده و خر باشى كه آقاى رفسنجانى را نشناخته باشى!! فكر ميكنى با آن افتضاح انتخابات مجلس "آقا سى" اگر پشتش به جاي محكمى بند و گرم نبود اينجا ميخوابيد كه، آب زيرش بره؟"

گفتم:" مگه من از ملا نصرالدين بالاترم كه كاسه را برداشت و رفت به همان جايى كه خودش شايع كرده بود آش ميدهند؟!! يعنى آقاى ابراهيم يزدى و توسلى و .... حزب توده و .... اينى كه ، تو ، فرد ساده و سياست گريز ، فهميدى را نفهميده بودند؟!!

گفت: اگر تو هم به جاى گوش كردن به اين راديو و تلويزيونهاى موج ساز كتاب ميخواندى تا امواج داخليت را آرام ميكرد و در آرامش آن بسيار چيزها ميديدى، اگر خاطرات شفيع زاده ى قهدريجانى محافظ و آدمكش خمينى و اسرار پشت پرده ى انقلاب را ميخواندى آنوقت ميدانستى كه آقاى ابراهيم يزدى چه نقشى را در اين نمايشات دارد و .... آنوقت وقتت را صرف كارى ميكردى كه براى جمع و جور كردن نيروهاى مستقل مفيد باشه، نه اينكه چشم بدوزى به اين كه افرادى كه خودشون دستور بگير هستند بيايند براى تو و من كارى كنند!! "

گفتم :" انگار راست ميگند انقلاب بعدى را زنان رهبرى ميكنندآآ!! حالا كه از من جلو زدى، ميشه به من بگى نقش اينها، در اين نمايشات چيى بوده و يا چيه؟

گفت:" خيلى ساده است ، طعمه!! وقتى ميخواهند ماهى بگيرند چيكار ميكنند؟ يه طعمه سر قلاب وصل ميكنند تا خود ماهى به دام بيفتد. وقتى آهو و يا پرنده اى را ميخواهند شكار كنند چه ميكنند؟ صدايى را شبيه به صداى آن حيوان از خودشون در ميآورند تا آن ساده ى مثل تو خودش با پاى خودش به دام بيفتد و ....."

گفتم :" خيلى ممنون!! هنوز هيچى نشده مرا حيوان هم كردى!! راست ميگند به زنها نميشه اعتماد كرد آ!! خوبه هنوز دستتون به جايى بند نيست!! ببين يه كلمه تعريفت را كردم آ!!!

گفت:" ناراحت نشو !! ببين من كيم كه زن تو شده م!! سادگى كه بد نيست!! دوست داشتى مثل بعضى ها هفت خط بودى و پيچيده كه هر روز يه چيزى ميگفتى؟"

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گفتم:" اگه سادگى خوبه، پس چرا هيچ كس به دام ما نميفته؟"

گفت:" اگه شعر حسرت عشق پژمان بختيارى را خوانده بودى اين سئوال را با اين حال حسرت ِ سوراخ شدن و سوراخ كردن كشتى ات نميخوردى؟"

گفتم:" ميشه برام بگى؟"

گفت:" ....

در بزم جهان جز دل حسرتكش ما نيست

آن شمع كه ميسوزد و پروانه ندارد

گفتم مه من، از چه تو در دام نيفتى؟

گفتا: چه كنم؟ دام شما دانه ندارد!!

در انجمن عقل فروشان ننهم پاى

ديوانه سر صحبت فرزانه ندارد!!

گفتم :" باز هم خيلى ممنون!! تو شعر هم، تيكه انداختى؟ نه؟!!"

گفت:" تا چند كنى قصه ز اسكندر و دارا، اى اعتماد از دست داده ى بد بين!!

ده روزه ى عمر اين همه افسانه ندارد"

گفتم:" اولش چى بود؟"

گفت:" اگه باز ناراحت نميشى و بخودت نميگيرى:

در كنج دلم عشق كسى خانه ندارد

كس جاى در اين خانه ى ويرانه ندارد

دلرا بكف هر كه دهم، باز پس آرد!!

كس تاب نگهدارى ديوانه ندارد!!

Beh_east@yahoo.com

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24767

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'طعمه هاى انتخاباتى!! اميد بهروزى' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005