یکشنبه 5 شهریور 1385

خيانت به اعتماد مردم توسط رهبری مجاهدين و پايان سکوت ما، نامه سرگشاده خانوده سميه محمدی

نامه سرگشاده خانوده سميه محمدی
به وجدان های آزاده ،‌ سازمان های مسول ، مدافعين حقوق بشر
برای تضمين سلامت و آزادی وی در اردوگاه اشرف وابسته به مجاهدين در‌ عراق

Mustafa_mohammady@hotmail.com

مردم آزاده ،‌ مدافعين حقوق بشر
هموطنان ايرانی -کانادائی


در سال ۱۹۹۷ سميه نوجوان و کم تجربه ما بخاطر حمايت خانواده از سازمان (‌مجاهدين )‌ نظر مثبتی به اين سازمان داشت در يک برنامه ريزی غير انسانی گسترده از طرف رهبری سازمان مجاهدين خلق به همراه گروه کثيری ازنوجوانان بين ۱۴ تا ۱۸ ساله ساکن اروپا و آمريکای شمالی به بهانه بازديد موقت چند هفته ای از عراق و اردن ولی در باطن به قصد تقويت سازمان که با بحران نيروی جوان روبرو بود،‌ به اشرف اعزام شد.
سميه ۱۶ ساله به همراه تعدادی نو جوان ديگرابتدا به واشنگتن به پايگاه پيرايش برده شد وپس از افامت کوتاهی همراه با تعدادی نوجوان ديگر د رانجا با مدارک جعلی با بودجه سازمان به اردن پرواز و از انجاازطريق زمينی به عراق برده شد ند.

بعد ازچندی ما برای بازگرداندن سميه تلاش کرديم ولی از انجا که هنوز شهروندی کامل کانادا را نداشتيم و به سازمان نيز اعتماد داشتيم سخنان انانرا مبنی بر پيگيری برای کسب شهروندی کانادا برای سميه باور کرده بوديم در ان سالهاکه هنوزاز رفتارهای غير قانونی و غير دموکراتيک رهبری سازمان و نقض حقوق بشر در اردوگاههای ارتش آزادی بخش نشانه های بيرونی در درسترس نبود لذا از استمداد عمومی صرف نظر می کرديم و سعی ميکرديم از کانال های سازمان سميه را به کانادا برگردانيم .

تا اينکه در سال ۲۰۰۳ بعد از سقوط صدام حسين مجبور شديم با پذيرفتن همه مخاطرات به عراق سفر کنيم . و مدت ۳ ماه رابقا صرف هزينه زياد،‌ روزانه در اشرف سپری کرديم .
در گفتگوهائی که با سميه د رغياب ناظران سازمان داشتيم وی از ما می خواست که وی را به کانادا بر گردانيم. وی مکراا از برادرش محمد هم همين تقاضا را داشت . سميه در نامه ای به سفارت کانادا در اردن در سال ۲۰۰۴ تقا ضا کرده بود که دولت کانادا مقدمات اعزام وی را به کانادا فراهم کنند. در اثر اين در خواست که از طريق نظاميان آمريکائی محافظ قراگاه اشرف به سفارت کانادا رسيده بود، سفارت به قرار گاه اشرف مراجعه و با سميه مصاحبه مبکنند . متاسفانه عليرغم ادعاها و تبليغات رهبری سازمان مبنی بر آزاد بودن اعضا برای تصميم گيری ، در زمان مصاحبه ، بهزاد صفاريا ن از فرماندهان قرارگاه اشرف ،‌ درتمامی طول مصاحبه عليرغم تقاضای مکرر کانادائی ها از تنها گذاشتن سميه خوددار ی ميکند.( نامه سفارت کانادا به وزارت امورخارجه موجود است ) . کنترل تلفن ها و ملاقات ها نشان از سانسور و کنترل اعمال و رفتار مستمر اعضای سازمان دارد.

سميه با درنظر گرفتن اينکه وی هيچ مدرک قانونی از هيچ کشوری را ندارد و نيز عدم امنيت کمپ آمريکائی ها برای زنان حاضر به آمدن کمپ نشد .
با توجه به مشکلات مالی و حضور فرزندان جوان ديگر در کانادا ما به همراه محمد و بدون سميه به کانادا آمديم. اين بار برای انتقال سميه از طريق اداره مهاجرت اقدام کرديم.

درماه مه و آپريل ۲۰۰۶ به منظور ملاقات با سميه از انجا که وی دادگاهی در اداره مهاجرت کانادا برای امدن به کانادا از طريق ويدئو ئی داشت عليرغم مشکلات مالی عازم اردن شديم .
متاسفانه بعد از ۲ ماه اقامت در اردن موفق به دريافت ويز ای ورود به عراق نشد يم. اين اقدام ضروری و لی ناموفق ما موجب شد که مسولان داخلی اردوگاه اشرف از تلاش مستمر ما برای نجات جان سميه آگاه شوند . اينکه رهبری مجاهدين با پخش ويدئوئی مصاحبه سميه در تلويزيون مجاهدين در تاريخ ۲۰ اوت ۲۰۰۶ که
ياد آورمصاحبه های زندانيان در زندانهای جمهوری اسلامی که تحت فشارهای جسمی و روانی صورت ميگرفت ،‌ می باشد چه نيتی را در پی دارد جای سوال دارد، ولی به طور يقين نشان دادن سميه در تمرينات نظامی در شرايط فعلی يعنی بستن درهای پذيرفته شدن در کانادا و ديگرکشورهای دموکراتيک بر روی وی هست. .

اگر سازمان مجاهيدن معتقد است که سميه و سميه ها خواست قلبی خودشان را مبنی بر ادامه حضور در عراق در مصاحبه های تلويزيونی بيان ميکنند چرااز اعزام سميه و اين جوانان به يک کشور ازاد در اروپا و يا کانادا تا انان در شرايط آزاد دريک کشور آزاد برای آنيده خودشان تصميم بگيرند، وحشت دارد ؟ . اگر براستی انان آنچنان آگاهانه به رهبری علاقه مند هستند بالطبع مجددا به سازمان خواهند پيوست .
.
رهبران سازمان می دانند که اجازه خروج به سميه به مفهموم خروج تقريبا بيشر همه اعضائی است که در عراق گرفتار سياست های غلط و ضد انسانی رهبری شده اند که در محل های امن بسر می برند و فرزندان ما را به عنوان گرو گان در اشرف نگه داشته اند.

همانگونه که حضور بسيجی های نو جوان در جنگ يک جنايت عليه بشريت بود . انتقال نوجوانانی مانند سميه از اروپا و کاناداو نگهداشتن انان در قرارگاه های نظامی نيز به همين دليل جنايت عليه بشريت است و عاملان سو استفاده از نوجوانان در هر دو مورد بايد در دادگاه هيگ سازمان ملل پاسخگو باشند .

تمامی اعضا ی سازمان در اشرف به دليل انحصار خبری به هيچ منبعی بغير از منابع سازمان دسترسی ندارند و تحت شستشوی مغزی سيستماتيک قرا ر دارند.آنان تنها سيمای مجاهيد می بنيند که خبر از پيروزی های دروغين پی رد پی می دهد و تنها ازفرماندهانشان می شنوند که انان در حال پيروزی نهائی هستند و چرخ و فلک با اجازه رهبری می چرخد و خورشيد برای ديدن رخبری است که از مشرق می تابد .
عدم اجازه تماسی و نامه نگاری و ای ميل به خانواده ها توسط رهبری مجاهدين نشان روشنی ازاين سانسور خبری است که از طغيان اين افراد جلوگيری ميکند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اگر کسی بهر دليل نقاضای رفتن از سازما ن را بکند در ان صورت با خشونت ،‌اتهام مزدوری برای رژيم و انواع آزار و اذيت ها روبرو ميشود.
رهبران مجاهدين برای رسيدن به اهداف خود نشان داده اند که از دست زدن به هرگونه کار غير اخلاقی منجمله تحت فشار قرا دادن اعضای جوان و نيز اعضای با سابقه در مغز شوئی انان و تحريک انان بر گفتن مطالب نادرست عليه خانواده ها که برای سلامتی و آزادی اين اسرا تلاش می کنند،‌ ابائی ندارند.

ما ضمن رد مصاحبه تلويزيونی سميه محمدی که ياد اور مصاحبه های تلويزيونی رژيم که زير شکنجه های جسمی ، و روانی انجام می گيرد،‌ميباشد . اعلام می کنيم که ما رهبری سازمان مجاهدين ر ا مسول سلامتی و حفظ جان سميه می دانيم.

ما اعضای خانواده محمدی حداقل از سال ۵۶ در حد توانمان برای آزادی و استقلال ايران در کنار سازمان مجاهدين اوليه مبارزه کرده ايم و هزينه پرداخته ايم . بنابراين اتهامات وابستگی ، بيشتر به رهبری سازمان برازنده است که عملکردش در خدمت دشمنان مردم ايران يعنی جمهور ی اسلامی ،‌آمريکا و صدام بوده است تا ما .
با پخش مصاحبه تلويزيونی سميه ،‌ما بدليل مرزبندی با جمهوری اسلامی از علنی کردن مسائل خوددار ی کرد ه بوديم. د رحال حاضرما هيچ مانع اخلاقی برای انتشار اسناد ،‌نامه ها و فيلمهای موجود در مورد روابط و مناسبات غير انسانی رهبری مجاهدين عليه نو جوانان مانند سميه نميبينيم.

ما از هموطنان ايرانی -کانادائی ،‌از مردم آزاده جهان می خواهيم برای برگرداندن سميه اقدام کنند. ما دست خودمان را به سوی شما دراز ميکنيم تا سميه و سميه ها را نجات دهيد. و از قربانی شدن انان در باز ی قدرت جلوگيری شود.

خانواده محمدی
ريچموند هيل -کانادا

Copyright: gooya.com 2016