یکشنبه 21 فروردین 1384

اعلام موجودیت و برنامه موقت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

بند1. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان یک نهاد مستقل غیرسیاسی وغیرآیین گرا است که در20 فروردین ماه 1384 درمناطق کردنشین ایران تشکیل شده است .
بند2. منشور سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و هدف این سازمان عبارت است از تلاش برای رعایت بدون قید و شرط تمامی حقوق انسانی و آزادی های اساسی تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و مفاد کنوانسیون ها و پروتکل های الحاقی ذیربط و بطور کلی دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی مردم کردستان ایران است.
بند3. شیوه و منش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان برای تحقق اهداف خود، مبتنی است بر ترویج وتقویت فرهنگ حقوق بشر، تبلیغ برنامه های انسانی و رعایت این حقوق، افشای پیگیرانه موارد نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی و انجام بررسی ها و پی جویی های لازم دراین خصوص و تهیه گزارشهای مربوط و ارجاع آن به مراجع و مراکز ذی صلاح درداخل کشور و درصورت لزوم ارجاع به مراجع بین المللی و نیزهمکاری با نهاد ها و مراجع و محافل مدافع حقوق بشری درایران و منطقه و جهان.
بند4. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان کلیه فعالیتهای خود درعرصه های گوناگون را به شکل کاملا علنی انجام می دهد. این سازمان فعالیت خود را در داخل کشور و بویژه در مناطق کردنشین گسترش و تداوم می بخشد.
بند5. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در روند فعالیتهای خود با تاکید بر حفظ ارزش و کرامت انسانی به عنوان اصلی اساسی، برای تامین آن و حقوق و آزادی های اساسی مردم درچارچوب برنامه های خود ازامکانات نهادها و مجامع رسما غیر دولتی مدافع حقوق بشر و نیز امکانات تبلیغی- خبری مطبوعات و رسانه های گروهی کشوری و بین المللی بهره می گیرد.
بند6.همه افراد صرفنظرازاعتقادات فلسفی، ایدئولوژیکی، مذهبی و یا غیرمذهبی، تعلقات وعلایق و موقعیتهای اجتماعی خود می توانند درسازمان دفاع ازحقوق بشر کردستان عضو شوند، به شرط انکه منشورسازمان را بپذیرند و برای تحقق آن به رهنمودهای این سازمان عمل نمایند.
تبصره-1. افرادی که عضو گروه، نهاد، و یا ارگانی باشند که به هرعنوان و نحوی مرتکب خشونت واعمال ضد حقوق بشری شده باشد و نیزافراد وابسته به جریانهای ضد مردمی نمی توانند عضو سازمان شوند.
تبصره-2. شرایط ونحوه پذیرش عضویت توسط کمیته ای که دراین رابطه ایجاد خواهد شد، اعلام وانجام می گیرد .
بند7. ازآغاز تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تا زمان تشکیل مجمع عمومی، این برنامه موقت بصورت آزمایشی اجرا می شود و سپس در مجمع عموی سازمان با مشارکت مستقیم کلیه اعضا، برنامه واساسنامه اصلی تدوین و تصویب خواهد شد.
بند8. مجمع عمومی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با شرکت کلیه اعضای سازمان دراول اردیبهشت ماه 1385درمنطقه کردستان تشکیل خواهد شد. وظایف مجمع عمومی عبارت است از بررسی عملکرد سازمان درفاصله یک سال، رسیدگی به انتقادات و گزارشات اعضا، اصلاح و تغییر و تکمیل برنامه موقت آزمایشی و تدوین و تصویب برنامه واساسنامه و انتخاب دبیر و اعضای شورای مرکزی و کمیسیون بازرسی و تعیین خط مشی سازمان برای آینده .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بند9. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از طریق کمک های مادی ومالی مردم وعلاقه مندان و حق عضویت آزادانه اعضای سازمان تامین مالی خواهد شد.
بند10. با توجه به شرایط مشخص و وضعیت حساس کنونی کردستان ایران سازمان دفاع ازحقوق بشر کردستان تا زمان برگزاری مجمع عمومی خود دراردیبهشت ماه 1385آقای محمد صدیق کبودوند را بعنوان دبیر معرفی مینماید. سازمان به آقای محمد صدیق کبودوند ماموریت می دهد تا درجهت انجام برنامه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به اجرای وظایف زیر عمل نماید.
1-10. شناساندن سازمان به مجامع و نهادهای کشوری، منطقه ای و بین المللی مدافع حقوق بشر وایجاد ارتباطات لازم با نهادهای مذکور.
2-10. شناساندن سازمان به افراد، شخصیتها، سازمانها، احزاب وتشکلات سیاسی، اجتماعی و جامعه مطبوعاتی و فرهنگی کشور و جهان.
3-10. ایجاد کمیته ای برای تعیین شرایط ونحوه پذیرش اعضا.
4-10. ایجاد چارچوب ساختارارگانیک متناسب با شرایط کنونی سازمان.
5-10. ایجاد کمیته های ضروری برای انجام وظایف اجرایی برنامه های سازمان.
6-10. ایجاد دفاتر وشعبات ضروری محلی در جهت تسهیل فعالیت علاقه مندان.
7-10. دریافت کمکهای مالی و مادی از مردم و نهادهای مدافع حقوق بشر.
8-10. انتشار اطلاعیه ها وبیانیه های لازم در موارد ضروری .
9-10. برگزاری مجمع عمومی سازمان درموعد مقرر.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
تهران: 20 فروردین1384/9 آوریل 2005

dabir_mrof@yahoo.com
mafimrof_k@yahoo.com

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20352

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعلام موجودیت و برنامه موقت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016