یکشنبه 24 شهریور 1387

طرح ارتقای امنيت اجتماعي به روسيه رسيد، برنا

در لايحه‌اي که در دوماي روسيه مطرح شده، کنترل پايگاه‌هاي اينترنتي و تنظيم مقررات مربوط به پوشش افراد در مدارس و مکان‌هاي عمومي پيش بيني شده‌است.

گرايش نگران کننده نوجوانان و جوانان روسي به فرهنگ و ارزشهاي مبتذل و پوشش نامناسب آنها در معابر عمومي موجب شد تا دوماي روسيه راهکارهاي مقابله با معضلات اجتماعي در اين کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش برنا، دوماي روسيه سرگرم بررسي لايحه‌اي است که هدف از آن مقابله با گرايش‌ها و رفتارهاي خطرناک جوانان در دوره بلوغ است.

بر اساس اين گزارش، خرده فرهنگ موسوم به "گات و ايمو" از غرب به روسيه وارد شده است و يکي از شاخه‌هاي خرده فرهنگ پانک است و اينک در گوشه و کنار ميادين و خيابان ها و پارک هاي مسکو جواناني را مي توان مشاهده کرد که متاثر از اين خرده فرهنگ ها خود را به شکل و شمايل غير عادي آراسته اند.

در لايحه اي که به دوماي روسيه ارائه شده، کنترل پايگاههاي اينترنتي و تنظيم مقررات مربوط به پوشش افراد در مدارس و مکان هاي عمومي پيش بيني شده است.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38315

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'طرح ارتقای امنيت اجتماعي به روسيه رسيد، برنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016