دوشنبه 23 اردیبهشت 1387

فواد سنيوره، رئيس حکومت لبنان: مشکل حزب الله اينک با کل لبنان است و ما بيش از اين سلاح حزب الله را نخواهيم پذيرفت، ادوار نيوز

ادوارنيوز: رئيس حکومت لبنان فواد سنيوره اعلام کرد که حزب الله امروز با تمامی لبنان مشکل دارد و نه فقط با حکومت و تصميماتش و تأکيد کرد که حکومت و لبنانيها ديگر نخواهند پذيرفت که وضعيت حزب الله و سلاحش به همين گونه باشد. او تاکيد کرد که اگر حزب الله قانع نشود که امنيتش نه در گروی سلاحهايش که در گروی موافقت ملت لبنان است وضع به حال عادی خود باز نخواهد گشت. او طرحی را بيان کرد که متضمن واگذاری تصميم گيری در مورد شبکه شنود حزب الله و رئيس امنيت فرودگاه به ارتش ، خروج مردان مسلح از بيروت، انتخاب فوری رئيس جمهور و پس از آن تشکيل دولت وحدت ملی و قانون انتخابات جديد است.
سنيوره ملت لبنان را خطاب قرار داد و گفت:
«دولت لبنان توسط انقلابيون سرنگون نخواهد شد و ملت لبنان آزاديش را واگذار نخواهد کرد تا خشونت و ديکتاتوری و تروريسم مجدداً بازگردد.اين لحظه ای دردناک برای لبنان و پايتختش است.و صبر دموکرتيک و نظام مدنی و جابجا شدن مسالمت آميز قدرت هدف تيرهای مسموم انقلاب مسلحانه حزب الله و حاميانش که به سوی لبنان و پايتختش و اهاليش و منازلش و املاکش و موسساتش و سنتهايش روانه شده اند قرار گرفته اند. امروز خانه های ما و کيان دولت و نظام دموکراتيک ما ،که در کل جهان عرب يگانه است، در قبضه برادران هموطنی است که جز خشونت مسلحانه و انقلاب و چيرگی و زورگويی راهی برای تفاهم نمی شناسند.آنان به همکاری می خوانند و جز انتقام گيری هدف ديگری ندارند،خواهان آرامش می شوند ولی به جنگ خوش آمد می گويند.ما در کنار هم با کرامت با اشغالگر اسرائيلی جنگيديم و آزاديمان و سيادتمان را حفظ کرديم و مانع پيروزی اسرائيل شديم و خدا بر گفته های ما گواه است، اما نتيجه آن بود که بلافاصله پس از نبرد آنها ما را به خيانت و مزدوری متهم کردند. حزب الله در خيابانهای بيروت چه می کند؟حزب الله در مسيرهای منتهی به فرودگاه بين المللی رفيق حريری چه می کند؟آيا با بند آوردن اين راه،راه کل لبنانيها به فرودگاه، مانع کمک رسانی به تل آويو می شود؟ ميليشيای حزب الله و امل و حاميانشان در مناطق امن بيروت چه می کنند؟ آيا دولت گفته است که می خواهد سلاح حزب الله را به زور بگيرد؟ البته که نه و ما اين را چه در خفا و چه در جلا گفته ايم و تمامی دولتها و تمامی لبنانيها و تمامی جهان بر آن آگاهند. ما خواهان جنگ با حزب الله نيستيم. مشکل اين است که حزب الله به تنهايی و برای خود تصميم گرفته است که لبنان چه آينده ای داشته باشد.مشکل ما با حزب لله اين است که حزب الله حق خود می داند هر وقت بخواهد اعلام جنگ کند و هر وقت بخواهد اعلام صلح و هر کس را که با تصميم او مخالف باشد خائن و متمرد و مجرم مزدور می خواند. حزب الله می خواهد خود بدون مشورت با ديگر لبنانيها و بی توجه به رای دولت در باره امنيتش و سلاحهايش تصميم بگيرد. ما به حزب الله اعلان جنگ نکرده ايم و نخواهيم کرد و در اين سو کسی نيست که بخواهد با حزب الله بجنگد. اما در عين حال ما به قتل رسيدن بی گناهان و هجوم به منازل را تحمل نخواهيم کرد و نخواهيم پذيرفت که حزب الله جنگ خود را به دولت و ملت لبنان تحميل کند و تصميمات و روشها و اراده خود که بدون مشورت با نهادهای دموکراتيک و موسسات قانونی لبنان می گيرد را به ملت و دولت لبنان تحميل کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما چنين می انديشيم که اين ملت لبنان است که می بايست در مورد استراتژی دفاعيش از طريق نهادهای قانونيش تصميم بگيرد و نه حزب الله. امروز مشکل حزب الله با کل لبنان است و نه با دولت و تصميماتش.نه ما و نه لبنانيها نخواهند پذيرفت که وضع حزب الله و سلاحش بيش از اين به همين گونه ادامه پيدا کند. ما هرگز شکی نداشتيم که حزب الله می تواند بيروت را آنگونه که امروز اشغال کرده است اشغال کند اما ما باور داشتيم که حزب الله هرگز سلاحش را به سمت داخل نشانه نخواهد رفت.حزب الله می بايست بفهمد که قوت سلاحش ما را نمی ترساند وما را از تصميماتمان باز نمی دارد حتی اگر در استفاده از سلاحش فراتر از آنچه تا کنون کرده است برود.و در اين امر ما به منطق دولت و سيادت قانون پناه می بريم و به کلام خداوند در کتاب عزيزش چنگ می زنيم که می گويد اگر تو دستت را به سوی من دراز کنی که مرا بکشی من دستم را به سوی تو دراز نخواهم کرد تا تو را بکشم که من از خداوند پروردگار عالميان می هراسم.

منبع : الشرق الاوسط
مترجم: سعيد قاسمی نژاد

Copyright: gooya.com 2016