دوشنبه 8 بهمن 1386

جرج حبش درگذشت، راديو بين المللی فرانسه

جرج حبش در سنين جوانی وارد جنبش مبارزاتی برای احقاق حقوق فلسطينيان شد و خطی سرسختانه و خالی از هزگونه سازش با دولت اسرائيل در پيش گرفت.


فرنگيس حبيبی - بنيانگذار جبهۀ خلق برای آزادی فلسطين که ده روز پيش در اثر نارسائی های قلبی، ريوی و کليوی در بيمارستانی در اردن بستری شد، در شامگاه روز بيست و پنجم ژانويه درگذشت.

او که در يک خانوادۀ مسيحی رشد يافته بود، هنگام تأسيس دولت اسرائيل ۲۲ سال داشت. از آن زمان وارد جنبش مبارزاتی برای احقاق حقوق فلسطينيان شد و خطی سرسختانه و خالی از هرگونه سازش با دولت اسرائيل در پيش گرفت.

او قرارداد اسلو را هيچگاه نپذيرفت و خواستار بازگشت آوارگان فلسطينی به سرزمينهای خود بود و بسياری از عمليات تروريستی بر ضد اسرائيل را سازمان داد.

او در کتابش که همين روزها تحت عنوان" انقلابيون هرگز نمی ميرند" در پاريس منتشر شده است، تنها راه حل منازعۀ ميان فلسطينيان و اسرائيليان را تشکيل يک دولت غير مذهبی می داند که يهوديان و فلسطينيان با برخورداری از حقوق مساوی در آن زندگی کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

او انکار نمی کند که اين بينش رنگی از رمانتيسم دارد ولی بدون تحقق اين طرح، اسرائيليان و فلسطينيان رنگ صلح و همزيستی را نخواهند ديد.

محمود عباس، رهبر سرزمين های خود مختار، جرج حبش را رهبر تاريخی مبارزات فلسطينيان خواند و مرگش را تسليت گفت.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35743

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جرج حبش درگذشت، راديو بين المللی فرانسه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016