پنجشنبه 17 خرداد 1386

نشست مخالفان نشست گروه هشت و جهانی شدن در روستوک آلمان، صدای آلمان

يک روز پيش از آغاز نشست سران هشت کشور صنعتی در هايليگندام آلمان نشست مخالفان آن در شهر روستوک شروع شد. «نشست آلترناتيو» که در آن منتقدين به سياست جهانی شدن، نمايندگان سنديکاها و گروه های مذهبی از سوی کليسا گرد آمده‌اند.

مراسم افتتاحيه نشست روستوک در کليسای نيکلای اين شهر بود. جمعيتی زيادی گرد آمده بودند، بطوريکه بسياری بايد می ايستادند، چون جايی برای نشستن نبود. در مقابل درکلسيا صف طولانی از مردمی که می‌خواستند در جريان بازگشايی نشست مخالفان نشست جی ۸ قرار بگيرند، درست شده بود.

بعد از زد وخوردهای شديد روزهای گذشته در شهرروستوک آلمان، خيلی ها هم می‌خواستند نشان دهند که تنها اهل کتک زدن و خوردن نيستند، بلکه اهل استدلال و بحث هم هستند. برخی حاضرين در کليسا می‌گفتند:

«از اين نشست انتظار دارم که درباره مسايلی بحث کند، که تنها به مخالفت با مخالفان و يا خشونت محدود نشوند.»

«اين به انسان قوت قلب می‌دهد، وقتی می‌بيند تنها نيست.»

«اين نشست ها نشان می‌دهند که ما آلترناتيوها در برابر سياست نئوليبرال نشست گروه هشت قادر به ايجاد دنيای ديگری هستيم.»

در گردهمايی جان سيگلر گزارشگر ويژه سازمان ملل برای حق تغذيه شرکت داشت که از منتقدين سرسخت جهانی شدن است. سخنرانی او فراخوانی عليه گرسنگی در جهان بود. او گفت که اين يک جنايت است که روزانه ۱۰۰ هزار انسان بر اثر گرسنگی تلف می‌شوند، درجاليکه برروی زمين به اندازه کافی مواد غذايی وجود دارد.

او اضافه کرد هرکودکی که می‌ميرد، در حقيقت به قتل رسيده است: «اگر ما تنها دوساعت در اينجا گرد هم بنشينيم، در همين مدت زمان تعداد کودکانی که تلف شده‌اند به ۱۷۶ نفر می‌رسد و اين را در آمار و منحنی رشد جمعيت نمی‌توان ديد.»

به گفته جان سيگلر فقر، بی غذايی، و بی عدالتی همگی ساخته انسانند و به همين دليل نيز تنها می‌توانند بدست انسان از بين بروند. او به عنوان نمونه به سياست سوبسيد اروپا اشاره می‌کند و آنرا مقصر اصلی اين پديده ميداند که ساکنان قاره آفريقا قادر به تغذيه مستقل خود نيستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سيگلر متذکر می‌شود: «شما می‌توانيد امروزه در شهری در آفريقا، مواد غذايی ايتاليايی، آلمانی، يا فرانسوی بخريد. آنهم به قيمتی معادل يک سوم محصولات داخلی. و چند کيلومتر آنطرف تر دهقان آفريقايی مشغول شخم زدن است. بيش از ۱۵ ساعت در روز جان می‌کند و حداقل شانسی برای فروش محصولش را ندارد. حتی برای تامين يک زندگی بخورونمير! اين دامپينگ کشاورزی که بازارهای آفريقا را با محصولاتی که با سوبسيد بسيار بالا در اروپا تهيه می‌شوند، پرکرده، می‌تواند همين فردا متوقف شود.»

سخنان جان سيگلر حرف دل خيلی هاست که در نشست روستوک گرد آمده‌اند. آنها در هوای خفه کننده کليسا که از شدت پری جای سوزن انداختن ندارد، مبهوت سخنرانی او شده‌اند. آغاز گردهمايی روستوک به هرحال نشان از آن دارد که اين نشست برای بحث و مخالفت از راه استدلال است، نه با سنگ و چوب!

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/33413

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نشست مخالفان نشست گروه هشت و جهانی شدن در روستوک آلمان، صدای آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016