Click for Amazing Phone Card
یکشنبه 5 تیر 1384

آزاديخواهان ايران متحد شويد، مجيد حاجي بابايي‌

روشنفكران و دانشجويان توان بسيج توده اي مردم را ندارند. به عبارتي ديگر نه مي توانند مردم را به پاي صندوق ها يا خيابان بكشند و نه مي توانند از اين كار جلو گيري كنند بلكه در بهترين اوقات مي توانند در كنار سياست ورزان به افكار عمومي جهت دهند ... به همين دليل بايد از دخالت مستقيم در سياست پرهيز كنند و بيشتر به تقويت نيروهاي سياسي بپردازند و البته اين سياسي ترين كار آنها خواهد بود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Email:mhajibabaei@yahoo.com
مجيد حاجي بابايي‌(عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت)

شايد تحليل واقعه اي كه در آن قرار گرفته ايم اندكي زود باشد. اما اينك تمام وحشت و هراسي كه از چند ماه پيش داشتم وآن را چون كابوسي بر فراز ايران مي ديدم در حال وقوع است. همه چيز از آن اسفند لعنتي شروع شد.وقتي كه دستگاه خبر پراكني اقتدارگرايان در پوشش راديكاليسم همه ما را فريفت و موفق شد خانه نشيني و سر در گمي را به مردم تحميل كند. متاسفانه روشنفكران زودتر فريب خوردند.شايد خودشان نيز انتظار چنين پيروزي آساني را نداشتند. به همين دليل روز چهارشنبه روزنامه كيهان در كاريكاتوري با مضمون انتخابات شوراها نوشت:ورود حيوانات به شورا ممنوع!
از آن زمان برنامه ريزيها تا ديروز ادامه داشت.آنها تا كنون موفق شده اند هم مردم را به پاي صندوق راي بكشند و هم آنها را پراكنده نگه دارند و با انواع جنگهاي رواني مانع شكل گيري آگاهي جمعي گردند. مثل روز روشن است كه حكومت در صورت استفاده از تمام ظرفيت تبليغي خود مردم را به پاي صندوقهاي راي ميكشد.حتمن به ياد داريد در انتخابات خبرگان رهبري پيش علي رغم فقدان هر گونه جاذبه رقابت نزديك به پنجاه درصد را به پاي صندوقهاي راي كشيدند. اما اين بار بازي پيچيده اي را شروع كرده اند. ترديد نداشته باشيد از فردا راديكاليسم خيالي حملات سازمان دهي شده اي عليه جبهه دموكراسي و حقوق بشر شروع مي كند و باز هم از زاويه اي ديگر جاده صاف كن راست ميگردد. روشنفكران بايد از اين وضعيت درسي براي آينده بگيرند و از حاشيه نشيني بيرون آيند. نبايد هژمون بودن برخي فضاههاي ساخته شده توسط جاده صاف كن هاي راست ما را از مبارزه اصلي براي جلوگيري از به خطر افتادن تماميت ارضي و منافع ملي ايران غافل كند. سه سال پيش كه در مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري بودم در يكي از(policy paper)ها خطر حاشيه نشيني روشنفكران را براي خاتمي نوشتم و هشداردادم كه اين وضعيت به بازگشت آرام محافظه كاران منجر مي شود. اكنون آن اتفاق افتاده است و بايد خيلي زود تدبيري براي شرايط بحراني تر داشت. گام اول اين كار واقع گرايي در عالم سياست ايران است. بارها گفته ام روشنفكران و دانشجويان توان بسيج توده اي مردم را ندارند. به عبارتي ديگر نه مي توانند مردم را به پاي صندوق ها يا خيابان بكشند و نه مي توانند ازاين كار جلو گيري كنند. بلكه در بهترين اوقات مي توانند در كنار سياست ورزان به افكار عمومي جهت دهند، مثل كاري كه در دوم خرداد كردند. به همين دليل بايد از دخالت مستقيم در سياست پرهيز كنند وبيشتر به تقويت نيروهاي سياسي بپردازند و البته اين سياسي ترين كار آنها خواهد بود.
براي غلبه بر وضعيت موجود نيروههاي سياسي آزايخواه بايد هر چه زودتر سازمان يابي خود را شروع كنند و تحت تاثير شوك رواني وارده قرار نگيرند. البته قبول دارم كار سختي است اما اگر از امروز تدبير بحران صورت نگيرد در زمان استقرار كامل دولت احتمالي اقتدارگرايان كار به مراتب سخت تر مي شود. روشنفكران و دانشجويان هم بايد در رفتار گذشته خود تجديد نظر كنند و ياريگر كوشندگان عرصه سياست باشند.فراموش نكنيم سرنوشت همه ما بهم گره خورده است. مگر اينكه بخواهيم به امورات شخصي خود بپردازيم كه البته آن حكايت ديگري است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25264

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آزاديخواهان ايران متحد شويد، مجيد حاجي بابايي‌' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005