Click for Amazing Phone Card
یکشنبه 1 خرداد 1384

دفاع از انتخابات آزاد، هشدار 35 انجمن اسلامي دانشجويان به اقتدارگرايان

در آستانه انتخابات رياست جمهوري نهم، وضعيت پراكندگي نيروهاي سياسي و فقدان استراتژي مشخص جامعه را در شرايط دشواري قرار داده است. دانشگاه به عنوان سنگر هميشه جاويد آزادي نيز از اين فضا و محيط متأثر است. مهمترين دغدغه اي كه اكنون در دانشگاه وجود دارد، پرسش از كارآمدي اصلاحات در درون ساختار سياسي موجود است.تجربه 8 سال گذشته و برخورد اقتدار گرايان و مقاومت آنها در برابر تحول طلبي ترديدهاي جدي درباره كارآمد بودن فرايند انتخابات در ذهن دانشجويان بوجود آورده است. اما در مقابل، آلترناتيو مشخص و مدوني براي گذر از مبارزه سياسي و تكيه بر حداقل ها براي ايستادگي در برابر اقتدار گرايان نيز وجود ندارد و تاكنون نيز معرفي نشده است.به همين دليل گذر از راههاي تجربه شده و مطمئن عقلاني تر است.
در يكصد سال گذشته آرزو و آمال ملت ايران برگزاري انتخابات آزاد و تعيين سرنوشت خود از طريق حق رأي بوده است. اما همواره با موانع ساختاري و عرفي متعددي مواجه گرديده و اين حق در عمل به رسميت شناخته نشده است. در زمانه اي كه ما زندگي مي كنيم« دموكراسي » و انتخابات آزاد،ارزشي جهاني و فراگير است . اين ارزش در سطوح ملي مي تواند به سازمان دهي مردم منجرشده و تضادهاي ساختاري و بنيان سست استدلال مخالفان رأي ملت و تضييع كنندگان آن را آشكاركند. تاكيد بر انتخابات آزاد به مثابه يك استراتژي بايد اصل نخست و پايه اي كوشندگان عرصه سياست و فرهنگ باشد. اين استراتژي مطمئن ترين و ميانبرترين راه براي تامين حقوق معوقه ملت است. لذا فراموش كردن اين شعار و بيان ايده هايي كه همخواني با شرايط فرهنگي و سياسي كنوني ايران ندارد، صرفا منافع ملي ايران را به خطر انداخته و دور شدن از مسير دموكراسي خواهي را باعث مي شود. به همين دليل ما از تمام نيروهاي دانشگاهي و سياسي مي خواهيم تا انتخابات آزاد را نه فقط براي اين دوره رياست جمهوري بلكه به عنوان اصلي براي مبارزه سياسي برگزينند و با توجه به اين استراتژي حداقل هايي كه مي تواند ما را در رسيدن و نزديك شدن به اين شرايط ياري كند ، در نظر بگيرند.
حاكميت اقتدارگرايان به طور يكپارچه و يكدست در اركان قدرت منافع ملي ايران و تماميت ارضي آن را با چالشي بزرگ مواجه مي كند و نهايتا زمينه انفجار اجتماعي را فراهم مي نمايد و پروژه دموكراسي خواهي را براي مدت نامعلومي به تعويق انداخته و بستر را براي دست اندازي قدرت هاي بينالمللي و تاراج منابع ملي ايران فراهم مي كند. لذا از نظر ما پيگيري استراتژي « انتخابات آزاد » با يكدست شدن حاكميت ناسازگار است و آنان را كه از يكدست شدن حاكميت استقبال مي كنند يادآور مي شويم كه در زمان انفجار سياسي و اجتماعي ناشي از انسداد و بن بست در جامعه، دموكراسي سودي نخواهد برد. به اقتدارگرايان نيز هشدار مي دهيم كه توسن قدرت گرچه فريبنده است، اما به رسميت شناختن حق ملت در انتخاب كردن و انتخاب شدن ارزشي است كه دير يا زود متحقق خواهد شد . اما روسياهي آن تا هميشه تاريخ براي آنان خواهد ماند كه در برابر خواست طبيعي ملت ايستادگي كرده اند. پس تا دير نشده بايد زمينه انتخابي آزاد و ملي با رفع توقيف مطبوعات ، آزادي زندانيان سياسي،آزادي شكل گيري احزاب و دخالت همه شهروندان در سرنوشت خويش فراهم گردد.
سخن آخر اينكه امروز وظيفه خود مي دانيم در برابر استيلاي اقتدارگرايان ايستادگي كرده و عافيت طلبي و خانه نشيني و انفعال را رها كرده و يكپارچه جامعه را به مقاومت و حضور آگاهانه در عرصه تعيين سرنوشت خويش دعوت كنيم.ما با حضور در عرصه سياست مبارزه خود را تا تحقق پيش شرطهاي انتخابات آزاد ادامه مي دهيم و در صورت برگزاري انتخابات فرمايشي و ناعادلانه به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران در مقابل آن خواهيم ايستاد.
انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اراك ،اصفهان وعلوم پزشكي اصفهان، علوم پزشكي اراك، اروميه، علوم پزشكي ارديبل، شهید بهشتي،علوم پزشكي شهید بهشتي، بوشهر، بيرجند، بوعلي سينا همدان(دانشكده فني،دندانپزشكي،كشاورزي،بهداشت)، تربيت مدرس، تربيت معلم آذربايجان(تبريز)، شهركرد، آزادشهركرد، چمران اهواز، جندي شاپور اهواز، رازي كرمانشاه، علوم پزشكي كرمانشاه، هرمزگان، علوم پزشكي هرمزگان، هنر تهران، علوم پزشكي مازندران، علوم اقتصادي تهران، زابل، لرستان، علوم پزشكي لرستان، آزاد تبريز، آزاد اردبيل، علوم پزشكي گلستان، امام محمد باقر ساري، علم وصنعت(واحد بهشهر)، ملاير همدان، ياسوج، علوم پزشكي ياسوج، انجمن دانشجویان جمهوري خواه دانشگاه يزد

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22997

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دفاع از انتخابات آزاد، هشدار 35 انجمن اسلامي دانشجويان به اقتدارگرايان' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005