Click for Amazing Phone Card
پنجشنبه 29 اردیبهشت 1384

"انتخابات" رياست جمهوری در ايران، ميخی ديگر بر اين تابوت بکوبيم! امير جواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com


 " تحريم انتخابات ، آغاز اعتصابات" اين صدای شبحی ايست که از درون جنبش خيابانی اول ماه مه ۲۰۰۵ برخواسته است ۰ آنگاه که کارگران آرایش صحنه فعاليت انتخاباتی " خانه کارگر" علیرضا محجوب و دارو دسته تیغ کش او برای ميدان داری تبليغات رياست جمهوری اکبر رفسنجانی را درمجتمع ۱۲هزار نفری استاديوم آزادی درهم ريختند ، از خط قرمزهای نظام گذشتند و يکسره فرياد برآوردند :


 " تـــــــــــــحريــــــــــم انتـــــــــــــخابات ـــ آغـــــــــــــــاز اعتــــــــــصابـــــــــــــات ! "

از پس این حادثه ، یعنی درست بعد ازيک هفته پس ازجلوگيری کارگران اجتماع کننده دراستادیوم آزادی از سخنرانی " سردار سازندگي" در روزهمبستگی جهانی اول ماه مه(11 ارديبهشت ۱۳۸۴ )، اوباشان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، کینه شان را در روز دوشنبه 19 اردیبهشت برسرفعالين سنديکايی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ريختند. در اغلب سایت ها گزارش شده است : " ۰۰ ۳ نفرازچماقداران خانه کارگر به سرکردگی اوباش شناخته شده ، حسن صادقي رئيس کانون سرا سری شوراهای اسلامی کار ، به جلسهی هيات موسس سنديكای شركت واحد حمله کرده و با وارد آوردن خسارات مالي، ضرب و شتم فعالين کارگری و مجروح کردن تعدادی ازآنان ، اين جلسه را بهم زدند." آدمخواران نظام اسلامی بیش از دو دهه پيش نيز با همين روشها و به زورلشکر کشی های اوباشان خود ، شوراها و سنديکاهای کارگری را منحل کردند. آنان ابتداء خانه کارگر را تصرف نمودند ، بعد سراغ تشکل های کارگران رفتند . تهديد شان کردند ، اسناد تجمعات کارگران را ربودند، تعطیل شان ساختند تا یکپارچه گی سراسری فعالیت های مستقل کارگران را درهم شکنند که کردند ، دستگیرشان نمودند به زندان کشاندند و بعد ترکشتند!
امروز نیزایلغارگونه ، برسرکارگران ریختند تا سرسپردگی خویش به " سردارسازندگی" وگاو بندی " خانه کارگر " و سرسپردگی امثال حسن صادقی ها را به ثبوت برسانند و میدان را برای انتخابات میان دوره ای علیرضا محجوب آبرو باخته فراهم سازند.
با این همه درايران و بيرون ازکشور، همگان انتخابات ریاست جمهوری را ، برای رژيم اسلامی سرنوشت ساز می دانند۰آنهم نه از اين زاويه که رئيس جمهوری برود و رئيس جمهوری ديگری با هيکلش از راه برسد ، بلکه در رابطه با شرايط اجتماعی که ما در کشورمان با آن روبروهستيم۰ شرايط برخاسته ازسقوط سراسر نکبت بار دو دوره رياست جمهوری خاتمی و وعده های نا کرده اش ۰ شرايط برخاسته از اختيارات نيمه خدايی مقام رهبری و اعمال يک ديکتاتوری کاملا فردی و متمرکز ، که قدرت سرکوب آن از زمان خمينی شروع وتا به امروز به اعماق زندگی مردمان مان راه يافته است و نظام را به بن بست و بحران کامل کشانده است. دراین میان به میدان آمدن هاشمی رفسنجانی ، برای رهایی رژیم ازبن بست موجود است.
آنچه تا به امروز شاهدش بوديم ، کشمکش های جناح های گوناگون درون و برون نظام ، حاصلی جز يک نمايش تشريفاتی برای توده مردم نبوده و نيست ۰ مادامی که انتخابات چی ها در برنامه های خود ، مردم را جدی نمی گيرند، مردمان کشورمان نيز آنانرا در معادله حسابرسی های خويش جدی نمی گيرند و اين خیمه شب بازی هرچهار سال یکبار را ، تظاهرپارلمانی و یگانه نمایش قانونی نظام ، برای بقای خويش در برابر چشمان دولت های جهان می يابند۰
این در حالیستکه ، مردمان کشورمان در دو انتخابات گذشته نشان دادند که با تحريم حساب شده خویش ، گسترده ترين ابعاد تنگ کردن فاصله خود و تمامیت رژیم را به مثابه تاکتيک عملی شان در مقابل نه فقط " اصلاح طلبان " بلکه کلیت نظام به خدمت گرفته بودند۰ آدمی در کمتر مواقعی می توانست ، کلان شهرتهران را، اينگونه خالی از سکنه یابد و ما دراين سوی جهان از طريق خبرگزاری های بزرگ درجريان مستقیم رويداد خبری ، تحريم انتخابات مجلس هفتم بوديم ۰
در درون کشور، امروز گمانه زنی ها موئد اين است ، که انتخابات با ورود هاشمی رفسنجانی که پیشتر خاتمی او را " شناسنامه انقلاب " نامیده بود ، بعد ازچندی زمان خریدن و صحنه سازی وارد گود شد وگفت: " پس از ماهها ترديد كه برخی ازعلل آن را در بيانيه گفتم، قدم به عرصهای گذاشتم كه نتيجه آن بستگی مسقيم به آرای فرد فرد ايرانيان دارد و حمايت بيت شريف امام برای اين جانب ازاهميت زيادی برخوردار است. " ( خبرگزاری ایسنا ، چهارشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٨۴) به این ترتیب می خواهد با برنامه چانه زنی های اش در رابطه با آمريکا وادعای رفع مشکلات اقتصادی کشور ، اين انتخابات را به حادثه ای بزرگ بدل سازد و همين نیز وسیله می گردد تا تنورانتخابات را داغ نگه دارد ۰
من پيشترهم نوشته ام : فاکتور حضور آمریکا درمنطقه ، وجود شر بوش و حمله ی آمريکا و متحدانش به ايران ، درهرسطحی که باشد ، جز فلاکت ، بد بختی ، و مصيبت بزرگ برای مردمان کشور مان و نقض آشکار حاکميت اين مردم و فراترازاين به خطر انداختن موجوديت کشور و سرکوب بخش عمده آزادی خواهان راستين ، وباورمند به انقلاب مردم و تارومارآنان خواهد انجاميد.
تجربه کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و کشتار فرزندان مردم درآن شرايط ، زمينه ساز ديکتاتوری شاه و عوامل آنان در چند دهه و حضور مستشاران آمريکايی در کشورمان ، نشانگر حافظه تاریخی پیش روی ما بوده و است ۰
در شرايط موجود نيزصرف مخالفت با جمهوری اسلامی کافی نيست ۰ کسانی که برای زدودن رژيم ، دعوت ازآمريکا را در ذهن خود می پرورانند و مداخله جهانخواران آمريکايی را برای رهايی کشور لازم می شمرند، کارشان کشورفروشی و سيه کاری است ۰ درايران ، پيکاررهایی و تحقق آزادی ، دمکراسی و وصول نان برای شکم های خالی میلیون ها تن گرسنه ، از يک کانال و آنهم تنها درستيز با جمهوری اسلامی پيش نمی رود، بلکه همه ما ناگزيریم ، همزمان هم با جمهوری اسلامی بجنگنیم وهم عليه هرنوع مداخلی نظامی و سياسی امپرياليستی و جهانخواری سیستم سرمایه جهانی اردو زنیم و سنگر بگیریم . این دو ازهم جدایی نا پذیرند!
نباید چون فرصت طلبان عراق با اشغالگران هم آوا وهمراه شد تا یک یا چند صندلی خالی را گرفت . اینکه ما ضعیف هستیم ، هیچ چیز را تغییر نمی دهد . ما می توانیم وباید ، هم علیه جمهوری اسلامی وهم علیه امپریالیسم آمریکا و متحدانش وارد عمل شویم .
امروزاکثريت مردمان کشورمان به نيکی دريافته اند که با بودن اين نظام ، انتخابات بی معنی است ۰ آنان تحریم دو انتخابات قبلی را درابعاد ميليونی اش پشت سر دارند ، هر چند که کارگزاران رژیم نیزکه با کمترين آرا به مجلس راه يافته اند، با وقاحت خود را نمایندگان قانونی مردم معرفی می کنند۰پس تا این نظام است ، درب برهمین پاشنه میچرخد . امروزهم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بهينه ، چون گذشته ازمردم گرفته شده است ، پس بايد اين نظام برود و آنانی که رويارويی های ميليونی مردمان را بازی خطرناکی برای به صحنه آمدن کل جامعه می شمارند و خود را مبرا از " نا امنی و آشوب " طلبی معرفی می کنند و " در کف سلاحی برای براندازی " ندارند واز سویی شعار تحريم انتخابات و تبديل آن به" رفراندوم " کذايی را در دستورکار خود دارند ، بايد به مردم بگويند اين " رفراندوم" را با گذشتن از سد کدام مقام و چگونه می خواهند پيش ببرند؟!! بعبارتی فاعل آن درايران کيست ؟
استحاله طلبان ، رفرمیست ها و فراریان ازانقلاب ، که به دروغ و همواره با مماشات طلبی ، خود را حامی مردم معرفی می کنند و شورش و به خیابان ریختن فرا قانونی را حق مردمان نمی شناسند و آنرا با القابی نظیر : " شورش کور " ، " تشنج " ، " ناامنی " و " آشوب " ، محکوم مینمایند ، انقلاب را عین استبداد و خشونت معرفی میکنند . اینان به گزینش واقعی توده های میلیونی پشت کرده و مردم را ازحق انتخاب شان محروم و ازپیش محکوم می سازند !!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

زحمتکشان کشورمان در صحنه رودررويی ها ، شعار خود را سرداده اند : " تحريم انتخابات ــــ آغاز اعتصابات " و اين اعتصابات ازدل جنبش های اجتماعی موجود درایران اتفاق خواهد افتاد . این تحرکات ، خود سرآغاز جنبش های عظيمی خواهد بود که اگرسربگيرد از سد همه موانع موجود خواهد گذشت ۰ امروزارائه تاکتيک شمع روشن کردن ، پرچم آويزان نمودن ، رای سفيد و باطله دادن ، فشار به " شورای نگهبان " و اقداماتی از این دست ره به جایی نخواهد برد ویا آنگونه که خانم " مهرانگیزکار" در مقاله ای با عنوان : " یک پیشنهاد " آورده است : " احتمال اينکه انتخابات تبديل به "رفراندوم تغييرقانون اساسي" بشود هم وجود دارد." و درادامه می نویسد : " اما ازآنجا که حکومت قانون درايران موضوع فراموش شدهای است، اعلام نامزدی افرادی که ناهمگون با قانون اساسی و قوانين ناظربرانتخاب وارد صحنه ميشوند مستلزم قبول خطراتی است. به همين دليل فرد يا افرادی که ازاعتبار بينالمللی برخوردارند، چنانچه داوطلب بشوند، از مصونيت بيشتری بهره مند شده و با صدای رسا مردم را نمايندگی ميکنند. شورای نگهبان بسته به اينکه ميزان حمايت مردمی و جهانی از نامزدهای مورد نظراين گزينه را چگونه ارزيابی کند، ناگزير از موضعگيری است. اگر حمايت وسيع و گسترده بشود، شورای نگهبان مجبور به عقب نشينی است. " و برهمین پایه معرفی کاندید خوشنام نظیر آقای امیر انتظام که در پیشنهاد طرفداران منشور81 و آقای " حسین باقرزاده و برخی از رفراندوم چی ها جا دارد ، که اگر " شورای نگهبان " صلاحیت او را رد کرد ، مردم به خیابان آمده و با " انقلاب مخملین ، نارنجی " و " بدون خشونت " و بری از " آشوب و خطر " شروع به اعتراض می کنند و جهان امپریالیستی هم بلا فاصله آنرا به رسمیت می شناسد همه و همه تکرارآن " سناریو" ایست که دست پخت امثال " محسن سازگارا " هاست و تا به امروز به دفعات گفته و برزبان رانده اند ولی مردمان مان هم ، کار خود را کرده اند.
جوانان ، زنان ، معلمین ، پرستاران ، اقلیت های ملی و به خیابان آمدن مردمان عرب با شعار : " نان ، برق ، آب ، آزادی – مرگ بر جمهوری اسلامی " ، کارگران و زحمتکشان و تهیدستان شهر و روستا ، علیرغم محدودیت ها ، ممنوعیت ها ، بگیر و ببندها ، حماسه ها آذرآفریدند . جوانان پارتی شبانه را در شبهای تاسوعا و عاشورا درمیدان محسنی تهران براه انداختند. چهارشنبه سوری را به شوری همگانی بدل ساختند. مراسم عید برپا کردند ودر١٣ بدر، خود و خانواده شان را به صحرا کشاندند . 8 مارس با شکوه درتهران و کردستان راه انداختند بعد هم به سازمان دهی روز جهانی کارگر رفتند و این کارزار را سربازایستادن نیست !
ما از امروز تا روز انتخابات ، فرصتی را درمقابل خود داريم ۰ بايد تحريم فعال را طرح کرد . یادمان نرود، صرف ادای شعارتحریم فعال هم به تنهایی می تواند مبالغه آمیزباشد. تحریم فعال بستگی به قدرت بسیج مردم و عبورکردن از ترس و نیازمردم به مهر خوردن شناسنامه های آنان است و این خود بخش وسیعی از مردمان مان را دربرمی گیرد. فرصت بکارگيری سازمان دهی اعتراضات ، اعتصابات ، بکار گيری ابتکارات توده ای گوناگون ، بسته به اوضاع و احوال جای جای کشور، همه وهمه مجموعه تاکتيک هایی خواهد بود، که پيشروی و تعرض و عقب نشينی مردمان مان را برای فرا تررفتن ازشرکت درانتخابات و تحريم همه جانبه آن ، چاره را درسرریزکردن خود و سفت کردن پايگانشان دراعمال حاکميت و انقلاب خويش نشان گيرند۰
مردمان ما شایستگی این را دارند که سرنوشت خود را با دست خويش ، به سامان برسانند۰ و اين با عوامل قانونی فراهم نمی گردد ، تحريم فعال تنها با آغازاعتصابات ، راه پيمايی ها ، اعتراضات و انواع جنبشها و فوروم های اجتماعی وتحرکات فرا قانونی ميسراست .
نباید با طرح شعارانحرافی و ناکجاآباد " رفراندوم " به چشم مردم ديگرباره خاک پا شيد !!
بگذارید مردم ، اینبارنیز" جام تلخ " را براین " شناسنامه انقلاب " بخورانند و با انقلاب عادلانه خود برای " نان ، آزادی و برابری " فاتحه کل نظام را بخوانند . ما در اين باره بازهم سخن خواهيم گفت .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22861

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"انتخابات" رياست جمهوری در ايران، ميخی ديگر بر اين تابوت بکوبيم! امير جواهری لنگرودی' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005