Click for Amazing Phone Card
یکشنبه 25 اردیبهشت 1384

بیانیه گروهی از آزاداندیشان، نویسندگان، فعالان سیاسی، دانشجوئی و کارگری به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری و به دنبال بیانیه تحلیلی 565 امضائی

هر نوع انتخاباتی که فرصت رقابت برابر را برای همه نیروها و جریان های سیاسی برقرار نکند، در واقع نوعی انتصابات است که در نتیجه آن رئیس جمهور منتخب تا حد یک تدارکچی کاهش پیدا می کند و این چیزی به جز تکرار تجربه شکست خورده قبلی و نمایشی برای مشروعیت بخشی به عملکرد انحصارگرایانه و بحران ساز مراکز انتصابی قدرت و رانت خواری سیاسی و اقتصادی رایج آنان نخواهد بود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بیانیه گروهی ازآزاداندیشان،نویسندگان، فعالان سیاسی ، دانشجوئی وکارگری ایران
این بیانیه به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری وبه دنبال بیانیه تحلیلی 14 اسفند1383 (معروف به بیانیه 565 امضائی) می باشد.
20 اردیبهشت 1384

به نام خدا

هموطنان عزیز :
در دهه گذشته ودر جریان هفتمین انتخابات ریاست جمهوری، این امید برای بسیاری از افراد و گرایش ها به وجود آمد که با یک جنبش همگانی در راه اجرای اصول مغفول و نادیده گرفته شده قانون اساسی وبا رویکرد" اصلاح از درون حاکمیت" و حتی المقدوربا هزینه کم ، راهی به سوی دموکراسی و پیشرفت کشور ایجاد شود. مشارکت بی نظیرمردم درانتخابات ریاست جمهوری خرداد1376 وانتخابات اولین دوره شوراهای شهر ومجلس ششم وانتخابات بعدی ریاست جمهوری ،ناشی از شکل گیری این امید در مردم بود لکن اراده لجوجانه ودیرپای اقتدارگرایان ونهادهای انتصابی درمقابله با اصلاحات،بی اعتنائی به آراءملت و جلوگیری از تحرک نهادهای انتخابی چون ریاست جمهوری ومجلس ، از یک سو وناتوانی بخش عمده ای ازاصلاح طلبان حکومتی در تحقق بخشیدن به برنامه ها وشعارها و استحاله تدریجی آنان در ساخت قدرت ازدیگرسو، امیدمردم را مبدل به یاس کرد و درمجموع منجربه بن بست های کنونی وشکست گردید. درمقطع انتخابات پیش رو، نیز درحالی مردم، به مشارکت حداکثری فرا خوانده می شوند که همچنان بسیاری از محافل اصلی قدرت وحکومتگران انتصابی، با تسلط کامل بر نهاد های اصلی اعمال حاکمیت در عرصه های گوناگون، انحصار کامل رسانه های ملی و تحدید فضای اطلاع رسانی هر نوع نظر مخالف ومطالبه ابتدائی ترین حقوق شهروندی را با توطئه و براندازی نظام مساوی می انگارند و به جای رفع موانع واقعی شرکت در انتخابات ، با نفی ماهیت آزاد و داوطلبانه مشارکت مردم، آن دسته از فعالان سیاسی را که در انتخابات غیر آزاد وغیر رقابتی شرکت نخواهند کرد، به "بر اندازی نرم" متهم می کنند .
تردیدی وجود نداردکه پیش نیازهای انتخابات آزاد، آزادی بیان و اجتماعات ، آزادی عمل احزاب و تشکل های جامعه مدنی ، نبود زندانیان سیاسی وعقیدتی، وجود امنیت وفقدان بیم وهراس در بین کنشگران سیاسی واجتماعی و فرصت برابر تبلیغاتی است ، بنابراین هر نوع انتخاباتی که فرصت رقابت برابررا برای همه نیروها و جریان های سیاسی برقرار نکند، در واقع نوعی انتصابات است که در نتیجه آن رئیس جمهور منتخب تا حد یک تدارکچی کاهش پیدا می کند و این چیزی به جز تکرار تجربه شکست خورده قبلی و نمایشی برای مشروعیت بخشی به عملکرد انحصارگرایانه و بحران ساز مراکز انتصابی قدرت ورانت خواری سیاسی واقتصادی رایج آنان نخواهد بود.
متاسفانه درحال حاضر،هیچگونه نشانه ای دال برتغییرروش حاکمیت،به شکلی کیفی، به چشم نمی خورد وبسیار بعیدبه نظرمیرسدشورای نگهبان باعدم بهره گیری ازسلاح نامشروع نظارت استصوابی، مجالی برای حضورنیروهای مستقل ملی فراهم آورد. باشرائط فعلی ، رغبت و استقبالی از حضوردر انتخابات ریاست جمهوری درمیان مردم ملاحظه نمی شود.روشن است که با ادامه رویکردهای گذشته، فرض برگزاری انتخابات آزاد ازسوی حاکمیت، امکان ناپذیر وغیر واقعی خواهد بود. از سوی دیگر ، موازنه قوا در ساختار قدرت، به گونه ای است که پیشاپیش ، نهادهای انتصابی در برابر نهاد های انتخابی ، جایگاهی برتر دارند و به جهت ساختار توزیع قدرت در قانون اساسی ، بخش های انتخابی از جمله ریاست جمهوری،به امری صوری ، وتابعی از بخش انتصابی و غیر پاسخگو، بدل می شوند.
امروز دنیا آگاهی دارد که انتخابات ایران به صورت دو درجه ای صورت می گیرد و مردم فقط این آزادی را دارند که ازمیان نامزدهای دستچین شده حاکمیت ، فردی را برگزینند ! کیست که نداند اغلب کاندیداهای معرفی شده ، کسانی هستند که در مسائل و نابسامانی های ربع قرن گذشته نقش مستقیم و غیر مستقیم داشته و تفاوت بنیادین بین آنها نیست. اقدامات شبهه انگیز تنش آفرین و پنهانکاری های اتمی و مشکلاتی که امروز کشور ایران در صحنه تکنولوژی اتمی به آن مبتلا می باشد، رواج فرهنگ مصرفی ، نقض آزادی های اساسی و حقوق ملت ، ظهور طبقه نوکیسه جدید و غارت منابع ملی ، شکاف در گروه های اجتماعی و اختلاف فاحش بین فقیر و غنی ، فساد های مالی اطرافیان و وابستگان و بالاخره تورم سرسام آور در زمان مسئولیت چه کسی به وجود آمد؟
مشارکت حداکثری در انتخاباتی که به دموکراسی و حاکمیت ملی ختم نمی شود و نقش تزئینی و ظاهر مشروعیت بخش را برای حاکمیت موجود ایفا می کند ، نه تنها بیگانگان را در ترغیب چنگ اندازی بر حاکمیت ملی باز نمی دارد بلکه امید تغییر و تحول از درون کشور را از بین برده و نگاهها را به سمت بیرون معطوف می دارد . راه خروج از بن بست های ساخته و پرداخته حاکمیت ، ممانعت از دخالت بیگانگان و حفظ استقلال و تامین منافع ملی ، تسلیم وتمکین به خواست ملت می باشد.
آنچه اکنون برای مردم حائز اهمیت است تعیین تکلیف مدیریت کشوروپاسخگوبودن مسئولان در برابر ملت است. اگر فصل الخطاب کلیه امورشخص رهبری هستند وامورجاری می تواندبااحکام حکومتی به
سامان برسد چه حاجت است به این همه هزینه های گزاف برای گزینش رئیس جمهور وچه حاجت به وجوه میلیاردی شورای نگهبان برای نظارت برجریان انتخابات غیررقابتی وغیرموثر؟. در این صورت آیا بهتر نیست مقام رهبری با صدورحکمی ، یکی ازنزدیکان مورد اعتماد خودرا به سمت رئیس جمهوری منصوب نمایند تا این همه هزینه از بیت المال مسلمین و بودجه عمومی صرف نشود.
هموطنان عزیز
بی تردید حساسیت زمان ومخاطره آمیزبودن زمانه، هرایرانی را به خود می خواندکه با هشیاری کامل به آینده میهن و استقلال و آزادی این سرزمین بیاندیشد وایستادگی در برابر یکه تازی های ایران برباد ده را وجهه همت خویش قرار دهد تا پیش از آنکه بحران های داخلی و خارجی تعمیق بیشتری یابد ، شرائطی فراهم گردد تا حاکمیت ملی به نحوی مسالمت آمیز و در فضائی باز و آزاد وبا تکیه بر اصول دموکراسی , حقوق بشر و جمهوریت واقعی وعدالت اجتماعی ،خارج از هرگونه تبعیض نژادی، جنسیتی و قومی - به دور ازخشونت- در کشور استقرار یابد و از کیان ایران وایرانی پاسداری کند.تا به پشتوانه حمایت همه جانبه توده های ملت در برابر هرگونه توطئه وتجاوزگری ، از استقلال وتمامیت ارضی کشور و حقوق ملت دفاع وبا اعاده حیثیت به ایران وایرانی در داخل و خارج درمحيط صلح وصفا از دشمنی و دشمن تراشی خودداری شود.
مابراین باوریم که ساخت قدرت درکشور باید، منبعث ازخواست ملی وبه دورازهرگونه نفوذ و دخالت نهادهائی باشد که برای خود مشروعیتی الهی وغیر بر خاسته از رای مستقیم ملت قائلند . ما حکم حکومتی را بدعتی در قانون گذاری و کشورداری و مانعی برای رشد فرهنگ آزادی و دموکراسی درمیان ملت می دانیم. ما نظارت استصوابی وقیمومیت افرادی محدود را برسرنوشت کشور و آراء مردم توهین به ملت ایران دانسته وبرای تامین مشارکت عمومی در مسائل کشوری، راهی جز تغییر بنیادین در ساختار قدرت نمی بینیم .
آنچه درانتخابات اهمیت دارد، نه تکثرعددی است ونه صحنه سازی های انتخاباتی.انتخابات زمانی معنا داردکه تکثرکیفی و تنوع واقعی علائق و دیدگاه های مختلف در صحنه حاضر باشد. انتخابات را زمانی می توان توام با تکثر واقعی دانست که تمامی دیدگاه های موجود درسپهرسیاسی و اجتماعی ایرانیان که به منافع ملی وتمامیت ارضی کشورمی اندیشنداعم ازداخل وخارج، امکان شرکت ورقابت داشته باشند.
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، می توانست آزمون دیگری برای به قدرت نشستگان حاکم در جمهوری اسلامی باشد تا ظرفیت خویش را برای تغییرات اساسی و مسالمت آمیز نشان دهند. باتوجه به ظرفیت وساخت قانون اساسی وعملکرد مسئولین و از جمله شورای نگهبان در تفسیر و اجرای آن ، در حال حاضر،حق تعیین سرنوشت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه مطابق استاندارد های بین المللی و جهت گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی - اجتماعی و اقتصادی از ملت ایران سلب شده است و عملاٌ نتیجه انتخابات به نفع مقامات انتصابی وغیر پاسخگو مصادره شده است.
گرچه برخی ازفعالان، برای اتمام حجت به شورای نگهبان وبه امید آنکه با درک شرائط موجود راه خردمندانه ای پیش گرفته شود،اعلام عدم شرکت خود درانتخابات را به موقعی محول ساخته اند که شورای نگهبان حربه عدم تائید صلاحیت را درمورد تعدادی از کاندیدا ها، بخصوص کاندیدا های زن ، به کار برد،ولی ما امضاءکنندگان درشرائط موجود،باتوجه به اشکالات بنیادی که دربالا برشمرده شد و با توجه به اینکه مشکل اصلی، منحصر به عمل جانبدارانه وغیر دموکراتیک شورای نگهبان نیست، با الهام ازوجدان عمومی وآنچه ازتصمیم خود جوش مردم احساس می شود، موجبی برای مشارکت دراین انتخابات نمی بینیم واعلام می داریم دراین انتخابات، نه کاندیدائی را تائید ونه رای خواهیم دادوبه آنانکه با لحنی تهدید آمیز، فعالان سیاسی و متمایلان به عدم شرکت در انتخابات را به نوعی براندازی متهم میکنند ، گوشزد می کنیم که از اقتضائات مسلم حقوق مردم ،آزادی شرکت یا عدم شرکت آنها در انتخابات است و نمی توان باهیچ تهدیدی ملت را از این حق مسلم محروم ساخت . این مردم هستند که با موضع گیریهای خود در هر زمان پیام خود را به هر نحو که اراده کنند اعلام می دارند.
----------------------------------

حامد ابراهیمی
محمد رضا ابراهيمي
ریحانه ابریشمی
یوسف ابناوی
مصطفی آجودانی
آرش آذرپیک
فاطمه آرام نژاد
سيد محمد باقر اسكويي
احمد ارمغان
جعفر آرويني
سامان آزادی
عبدالله ازدوجینی
مهندس مهدي اسماعيلي
مهندس فریدون آغاسی
دکتر سعید آل آقا
ساسان آقايي
رضا آل محمد
امیر اقتناعی
سحر ابونصر
دكتر حميد احمدي
رضا احمدی
قربان احمدی
امین احمدیان
خشنود احمدی فر
مهندس بهاءالدین ادب
عبدالعلي ادیب برومند
دکتر مه لقا اردلان
مهندس بامداد ارفع زاده
سهش اسانلو
منصور اسانلو
سيامك اسانلو
لیلا اسد نژاد
مرتضی اسدی
فرزانه اسکندری
ناصر اشجاري
توحید علی اشرفی
مرتضی اصلاح چی
دکتر حسین اعرابی
فرهاد اعرابی
امير هوشنگ افتخاري راد
علي اصغر افشار كهن
مهندس علی افشاری
علیرضا افشاری
محمود اكبر زاده
سيف الله اكبري
علی احمد الفتی
كيومرث الفتي
میثم امانی
الهه امير انتظام
مهندس عباس اميرانتظام
امیر رضا امیربختیار
بهروز امير خيزي
سبا اميري
علی امیری
امیر امیدی
پویا امین
مهدی امین زاده
امیر امینی
ستار اميني
شهلا انتصاري
حسن انصاری
کیوان انصاری
اکرم ایبک آبادی
علیرضا ایران منش
مائده ایزدی
دکتر اکبر ایمانیان
احمد بابايي
سعید بابایی
علیرضا بابایی
احسان باقرزاده
مهدی باقری
دکتر داود هرمیداس باوند
پروين بختيار نژاد
مجتبی بخشنده
مهندس مرتضی بدیعی
ایمان براتیان
ایمان براتیان
پوریا براتیان
دکتر بهروز برومند
دکتر جهانشاه برومند
علیرضا بریمان
مقداد بریمانی
منوچهر بصير
مجید بگ نظری
امیرحسین بلالی
رحیم بنایی
تیرداد بنکدار
مهندس عماد بهاور
سيمين بهبهاني
دكتر فرهاد بهبهاني
اسماعيل بهتويي
سجاد بهرامی مقدم
امير حسين بهروز
پگاه بهزادی
مهندس محمد بهزادي
علی اکبر بهمنش
دکتر احمد بهنیا
دکتر افشین بیابانی
دکتر بهرام بیابانی
مهندس علیقلی بیانی
باقر بیشه ای
فرهاد بیشه ای
صدیقه بیگدلی
فاطمه بیگی
علي بي كس
نهمينه بي آزار
حميد بي آزار
مصطفی پاپی
فرشته پاكنژاد
جعفر پریزاد
يوسف پژوم
صادق پور قاسم
نيكان پور تيموري
احسان پورنگ
احمد پولادزاده
روح الله پورنوروز
مصطفی پهلوانی
پیمان پیران
مصطفی پیران
ناهيد تاج رستمي
محمود پیرزادنیا
علی تراب
کامران ترابی جهرمی
رحیم ترابی نژاد
مهدی ترکان
محمد تقدیری
محسن تقوي
مهندس مصطفي تنها
عابد توانچه
محمد رئوف توكلي
نصرالله توكلي نيشابوري
مهندس مجيد تولايي
عليرضا ثقفي
الهه جالدران
ايمان جانباز
مجید جانی پور
مژگان جاودان
رضا جاوید
الهه جاویدان
شهاب جزایری
رضي جعفرزاده
محمد جعفرزاده
رضا جعفري
کورش جعفری
جمشيد جليل نژاد
امین جلیلیان
ابوالفضل جمالي
زینب جمالی
علی جمالی
عليرضا جباري
عزت الله جعفري
دکتر نصراله جمشیدی
هادی جمشیدی
صادق جمشیدیان
حميد رضا جلال زاده
دکتر کمال جناب
دكتر جهانبخش
جهانگيري
محمد صادق جوادی حصار
سجاد جوکار
بهيه جيلاني
اقدس چرونده
حمید چمن
حامد چولکی
محسن چناني
عیسی خان حاتمی
محسن حاتمی
مهندس اسماعیل حاجی قاسمعلی
دکتر علی حاجی قاسمعلی
دکتر جعفر حاکم زاده
مهدی حبیبی
طه حجازي
جلال الدین حجتی
دکتر محمد حریری
حامد حسن دوست
بهمن حسنوند
کاظم حسین زاده
احسان حسینی
علی حقانی
محسن حقانی
دکتر فاطمه حقیقت جو
پیمان حقیقی
عليرضا حقي
الهه حکامیان
بابک حیدری
مهشید حمزه
اعظم خاتم
محسن خاتمي
علی اکبر خادم
جابر خالدی
آرش خاندل
مهدي خباز
رضا خجسته
امیر خدابنده
محمد تقی خرسندیان
روزبه خسروخاور
بهناز خسروي
مصطفی خسروی
میثم خسروی
حسين خشايار دوست
دکتر منوچهر خلیل زاده مقدم
مهدي خليلي
خلیل خلیلی پور
حسین خواجوی
ابراهيم خوش سيرت تسليمي
زهرا خوشنويس
رضا خیرالعموم
حسین خیری فام
مهندس عليرضا دادخواه
داود دادرس
مزدك دانشور
مسعود داوران
احسان داوری
هدی داوری
فریبا داوودی مهاجر
دکتر پرویز دبیری
پروين دخت دفتري
خیراله درخشنده
جواد دردکشان
رضا درودی
سید جمال الدین درودی
فریبا درودی
علي اشرف درويشيان
علی دلبری
مهندس رضا دلبری
رضا دهقان
مسعود دهقان
دكتر علي ديني
فرهاد ذاتعلی فرد
دکتر عباس راشد محصل
پري راضي
حسین راضی
داريوش رجايي
علي رجبي
مهندس آرش رحمانی
بهرام رحمانی
دکتر فاطمه رحمانی
میرحسین رحمانی
محمد رحمانی نصرآبادی
ابراهیم رحمتی
حسین رحمتی
مجید رحمتی
غلامرضا رحیم
علي رحيمي پور
نجف رحيمي
محمد رضا رحيمي راد
الهام رجب پور
علی رجبی
مهندس آرش رحماني
دكتر احمد علي رجايي
محمد رخيده
مجتبی رستمی
احمد رسولي
جعفر رسولی
منصور رسولی
یونس رشیدپور
دکتر علی رشیدی
جواد رضايي
مهندس اشکان رضوی
جهانگير رضوي
شریف رضویان
علی رفیعی
علی رنجی پور
مصطفی روحانی
روزبه ریاضی
دکتر قریبرز رییس دانا
محمد رئيسي
حامد زارع
نفیسه زارع کهن
دکتر ناصر زرافشان
مهندس کورش زعیم
شاهرخ زماني
مسلم زمانی
محمد ابراهيم زماني
مهندس محمود زندیان
مهندس اسماعيل سبزواري
محمد امين سرداري
خسرو سیف
احمد ساعدي
ادریس سالاری
دکتر شاهین سپنتا
آزاد ستار
روزبه سردارنژاد
منصور سروش
مهين سروري
مهدی سعید پور
محمود سعیدزاده
بدري سعيدي
حسین سکاکی
کاظم سکاکی
حسام سلامت
حجت اله سلطانی
رضا سلطانی
عبدالفتاح سلطانی
اکرم دادخواه
فاطمه سلمانی
فرزانه سليماني
فريبا سليماني
عبدالعظیم سلوکی
دکتر منوچهر سماک
مرتضی سمیعی
حاج محمد سوزنی
سید مخمد علی سید نژاد
محسن سیدین
محمد سیاسی
سيد محمد سيف زاده
هاله سینکی
جمشید شادپور
مائده شاطرزاده
محمد شانه چی
مهندس حسین شاه اویسی
داود شاهچراغی
حسین شاه حسینی
مهدی شاه محمدی
علی شجاع
صولت شجاعیان
دکتر عبدالرضا شجیعی
پژمان شقايقي
بهرنگ شهوق
شايا شهوق
جعفر شرفخانی
دكتر محمد شريف
مهندس حجت اله شریفی
مریم شعبانی
فرزانه شکورزاده
عباس شكوهمند
اخمد شهناصری
حسن شهیدی
حسین شهیدی زاده
دکتر عبدالحسین شیخ
صابر شیخ لو
مریم شیخی
مهندس محمد شیرازی
مهوش صالحی
سهراب صباغپور
صالح صبوریان
دکتر عباسعلی صحاقیان
یوسف صحفی
مصطفی صداقت جو
سمیرا صدری
مسعود صفاریان
دكتر لطيف صفري
اکبر صفویه
یحیی صفی آریان
جهانگير صمد زاده
محمد صمدزاده
مهندس كيوان صميمي
محمود صور اسرافيل
مهندس مجید ضیایی
بهزاد طاحونی
دکتر حسین طالب زاده
حسن طالبی
ابوالقاسم طاهري
بهروز طاهری
حسین طاهری
سعید طاهری
علی طاهری
مهشيد طاهري
حمید طباطبایی
سعید طبرسی
سجاد طبسی
رضا طرازي
مصطفی طلوعی
آرزو عابدینی
مهدی عاقلتر
محمد عاملی
دكتر محمود عباديان
محمد علي عبادي
رضا عباسپور
رضا عباسی
قدرت عباسي
عباس عبدالرحيمي
پیمان عبدالملکی
ابراهیم عبداله زاده
عرفان عبدی
مهدی عربشاهی
مهندس حسین عزت زاده
صمد عزیزی
علی عزیزی
قاسم عطایی عظیمی
اکبر عطری
اسد عظيم زاده
عسگر عظيم زاده
روح اله عظیمی
مهندس جواد علایی
مهندس محمد باقر علایی
احمد علیپور
سیامک عمید
دكتر محمود غالي
دکتر فاطمه صادقی
دكتر عليرضا غفاري
علي فائز پور
نیما فاضلی
رضا فاطمی
ناصر فخر سلطاني
بابک فدوی
اسماعیل فراهانی
ناصر فربد
علی فرخی
علی فرخی
خلیل فردوسی
دکتر محسن فرشاد
مهرداد فروتن
دکتر ابوالقاسم فروزان
پرویز فروهر
سیمین فروهر
پیام فضلی
علی فعال
اصغر فنی پور
بهرام فیاضی
محمود فیض پور
یاشار قاجار
امير قاضي پور
محمد رضا قائمي
حسن قدیانی
كريم قربان زاده
دکتر باقر قدیری اصلی
امیر قلعه ای
مهدي قلي زاده
مهندس حسن قوام شهیدی
ناصر قوامی
سعید قهرمانی
میثم قهوه چیان
اشکان قیسوندی
دکتر رضا کاشفی
علی کاکاوند
امیر کاویان
حسین کتابنویس
حنيف كراگري
شرمين كردستاني
عليرضا كرماني
حبيب كريمي
کامبیز کریمی
محمد رضا كسراني
پیام کشاورز
محمد امين كشاورز
نصراله کشاورز
مهندس ژرژ کریم
مهدیه کلاهدوز
یعقوب کلته
هادی کحال زاده
علی کمیجانی
ناصر کمیلیان
محمد كنگرلو
آرين كيا
مهین کوخازاده
مازيار كوچ نژاد
مهران کوشا
آرین کیا
علی کیوانلو
حبيب الله گرامي
محمود گرگین
اسماعیل گلشنی
علي گلگزي
فريدون گلگزي
دکتر رضا گلنراقی
مجتبی گلی
دامون گیلانی
مسعود لطفی
هادی لطفی
نوید لطیفی
مجید لگزیان
سید جواد سادات مادرشاهی
دكتر محمد مالجو
نادر مبارك
پریوش مبشری
حسین مجاهد
محمد حسین مجاهد
کریم مجرب
محسن مجيدي
محسن مجیدی فر
مهدی محجوری
رضا محسني
اصغر محمدراده
محمد محمد پور
عادل محمد پور
میرصادق محمدی
مهدي محمدي
مریم محمدیان
نقي محمودي
محمد محمودی
تقی محمودی اسکویی
پویا محمودیان
تقي محمودي
سيمين مخبر
فرزین مخبر
سعید مرادی
حمید مردانی
مهندس محمود مریم کیش
محمود مژدهی
مهندس رضا مستان
دکتر عبدالحسین مستوفی
پروفسور صادق مسرت
زهرا مسعودیان
مهدی مسلمی
فضل اله مشایخ
مهدی مشایخی
متین مشگین
مهدی مصدق
حسن مصطفي زاده
حسين مصطفي زاده
رضا مصطفي زاده
مصیب مصفا
رضا مصیبی
حسین مطلوبی
علی مظاهری
رشید مظفری سردشتی
مهندس مرتضي مقدم
مهندس محمود مريم كيش
مهندس رضا مستان
پروفسور صادق مسرت
دكتر رضا مظهري
مسعود معتقد
دکتر عبدالحسین معظمی
مهندس علی اکبر معین فر
مهندس محسن مقدس زاده
ایمان مقدسیان
علی مقیمی
علي مكارمي
مهدی مکارمی
ابوذر ملك زاده
دكتر فريدون ملك فرنود
منوچهر ملک قاسمی
ابوذر ملکی
صمد ملکی
عمار ملکی
دکتر محمد ملکی
اصغر ممبيني
هرمز ممیزی
مهندس محمد ابراهیم منتصری
سعید منتظری
حامد منزه
مهندس حمید منزه
فاطمه موسوي حكيمي
مهندس سیدعلی اکبر موسوی خوئینی
سياوش مقدم
دكتر یوسف مولایی
عبداله مومنی
مهندس نظام الدین موحد
حافظ موسوي
مهندس علی موسوی
دکتر سید حسین موسویان
امیر مسعود موگویی
دكتر عبدالرضا هوشنگ مهدوي
شهاب مومنی
منظر مميزي
دکتر مهدی موید زاده
امیر مهجوریان
استاد محمد مهریار
حمید مهستانی
علي مهري
حمید میبیان
سید سراج الدین میردامادی
نعمت الله میرعظیمی
پویا میرمحبوب
ابوالفضل مير شمس شهشهاني
حسن میرمحمد صادقی
مهندس وحيد ميرزاده
قدسی میرمعز
احمد میزایی
آکام مینایی
پروانه ميلاني
علی مینایی بهزاد
دکتر علی اصغر مینو
افشار نادری
سیامک نادعلی
شهامت نارکی
دکتر علی ناظری
مجتبی نجفی
سارا ندامت خوان
نيما نديم
علی اصغر ندیمی
مهندس محسن نراقی
علی نریمانی
زهره نصراله زاده
وحید نعمتیان
دکتر علی اکبر نقی پور
مهندس بهرام نمازی
محمد نوربخش
مسعود نوربخش
مريم نوربخش ماسوله
احمد نورحسینی
جواد نوروزی
دکتر مجتبی نیک نژاد
مهندس اصغر نیک نفس
داریوش نیماوری
ابوالفضل نیماوری
دكتر سهيلا وحدتي
ناصر وحدتي
دکتر پرویز ورجاوند
وحید وفادار
مصطفی وفایی
فاطمه وکیلیان
سروش هاشم پور
آرش هاشمی
احسان هاشمی
حمید هاشمی
محمد هاشمی
دكتر نورالدين هاشمي
بهاره هدایت
محمد هدي
پرویز همایونی
عباس همایونی
هادی هوشنگی
داود یازی
حنیف یزدانی پور
مهندس حبیب یکتا
لطف اله یوسف قهاری
فرزين يزداني
فرشيد يزداني
مهندس محمود يگانلي
سیروان یوسفی
دکتر شکراله یوسفی
مجید یوسفی
مهران یوسفی

خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005