Click for Amazing Phone Card
سه شنبه 13 اردیبهشت 1384

اندر حکایت فتنه انتصخابات در ام القری و قصه مانورهای اکبر شاهی، اثر طبع مورخ الملوک العجم

راویان زبل و حکیمان تپل آورده اند که در دوران ماضیه به بلاد فخیمه ام القری فتنه عظیم به نام انتصخابات برآمدی. اکبر نامی که از اجل اخانید عجم بودی در این اثنا شرارت و حیلت به آسمان رساندی. آن اکبر ملوک عجم که از خلق خبیث لقب اکبر شاه گرفته بودی، دائم موضع به چپ و راست و پیش و پس گردانیدی. و جماع خفیه نویس به گیجی کشانیدی. ساعتی گفتی که انتصخابات کنم و ساعتی دیگر گفتی نکنم. دقیقه ایی انتصخابات زهر حلاحل نامیدی و دقیقه دیگر شکر و قند و فلافل. حکیمی که این دید فی الفور سرود:
ناله سرنا و تهدید دهل از برای قدرت است ای عقل کل!
این قدر عقلی که داری، گم شود سر، که عقل از وی بپرد دم شود!
ظریفان که قر و قمشه آن اکبر شاهان عجم دیدی انگشت بدهان به حیرت آمدی. چه این حیله تازه بودی و از این فقره تا آن زمان هیچ جنبنده و تنابنده استعمال ننمودی. والله اعلم. القصه در میان نامزدها یکی اکبر ولایتی نامی بودی که سابقه نوکری آن اکبر اکبران داشتی و 16 سال وزارت او کردی، نوکری خامنه الملوک کردی و طاقت دوری از نوکری قدرت نداشتی. سیره نویسان در وصف او نوشتی که از اهالی ده رستم آباد شمیران بودی و در پارتی بازی همتا نداشتی و در وزارت فخیمه خارجه از معاون تا آبدارچی باشی از خویشاوندان بر کار گماردی. همین اهل خباثت گفتندی که در دوران شاه سابق هیچ سابقه سیاسی نداشتی و به کاسه لیسی بودی تا فتنه انقلاب او را که به قبای آخانید آویخته بودی به نام و نان رسانیدی. همان اهل خبر گفتی که این همو بودی که در جنایات خارج از کشور دست داشتی و نامش در از زمره جنایت پیشگان پلیس بین الملل بودی. در قتال میکونس جد تمام کردی و در کشتار سایرین حد مراعات نداشتی. سبب عنایت اکبر شاه به این ولایتی همین سابقه نوکری در جنایت بودی. اکبر شاه فرنگ آیین چون خود را شخص دوم مملکت فخیمه پنداشتی به اکبر سوم، که اکبر ناطق باشد، اجازه اظهار لحیه ندادی. چه او در وادی نصب ارازل به مقام اعیان برای کس مجالی قائل نبودی. که از قدیم گفته اند:
از ادب نبود به پیش شه، مقال خاصه خود لاف دروغین و محال
القصه بعض محللین گفته اند که علت هراس آن اکبر شاهان عجم یکی این بودی که لشکر بوش السلطنه بر در دروازه بودی و قصه بمب اتم هی در بوق کردی و قصه حقوق بشر در سرنا دمیدی. چه اکبر شاه بدانستی که پایه رژیم او به بادی بند بودی و تنفر خلایق از او زیاد بودی و نوکران اطلاعاتی ضعیف بودی. اگر بلوا شدی از اصحاب عمائیم اثری نماندی و تاک و تاک نشان بر بادآمدی. سیاست و حیلت اکبر شاه آن بودی که بتدریج اصحاب عمائم به پشت صحنه بردی، چند مکلای بدتر از معمم به جلو صحنه فرستادی، این رفرم نامیدی، تا تنفر خلایق بکاستی ولی از قدرت آخوند نکاستی. ظریفی که این شنید گفت زکی و چنین سرود:
تو کز حیلت آخانید بی غمی نشاید که نامت نهند گرم دمی!
القصه در میان نامزدها از قالی نشان تا سبزه دار سبزعلی و بادمجانی همه از اصحاب سپاه جرار سرکوب اطلاعات بودی که زمانی در جنایت بودی و اینک به خباثت آمدی و به لقب تیمسار دکتر ملقب شدی. یکی چوپانی بودی که دیپلم نداشتی ولی دکترا گرفتی و آن دیگری افتخارش این بود که داماد مطهری بودی!
شعر:
گیرم پدر زنت بود فاضل از فضل ان مرحوم ترا چه حاصل

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سومی که این فضل پدرزن نداشتی سابقه اش شستن جوراب امام راحل بودی. و رابع که این هم نداشتی در شناعت و شنکنجه اغیار خبره بودی. و خامس که این هم نداشتی کشتن دکتر سامی در کارنامه داشتی. به همین سبب بود که اکبر شاه گفتی که در میان این قازورات و اصحاب شکنجه و جنایت کس بهتر از همین ولایتی نوکر الملوک، همین اکبرِ چاکرانِ خودمان نبودی. آنقدر مانور بنایم تا همگی ارازل از میدان بیرون کنم تا کس نماند وهمین الترناتیو اکبر خودمان از صندوق انتصخابات بیرون آوریم. خامنه المللوک که این شنیدی بر کیاست آن اکبر شاه فرنگ آئین آفرین گفتی و هفت شب و هشت روز به طرب نشستی. بعض کیاسان گفتنه اند که از حور و غلمان در درگاه آن خاقان داغان به کرشمه و قرشمه آمدی و صدای چنگ و چغانه بلاد ام القرای عجم بر گرفتی. تا آنجا که حکیمان خبیر که این احوال غریب بدیدی لب به دندان گزیدی و با خود گفتی که این چه عجایب است که برآید و این چه غرایب است حادث شود.
شعر:
آنچه در ام القری حادث شود حیله اکبر بود، ای خوش سخن
خامنه هم او نشاند بر تخت شه شاه شاهان لیک او باشد به حق
در حقیقت مالک اصلی هموست این مقامات را بگرداند به چست
میل او اینک بر اکبر فتاد اکبری کز چاکران مخلص است

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21973

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اندر حکایت فتنه انتصخابات در ام القری و قصه مانورهای اکبر شاهی، اثر طبع مورخ الملوک العجم' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005