Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 26 بهمن 1383

متن کامل سخنراني معين: اقتدار ملي يعني برخورداري از شهروندان توانمند، ايلنا

* من تحقير دانشگاه و دانشگاهي را برنمي‌‏تابم
* آمده‌‏ام كه دانشگاه براي غلبه بر تنگناها از حاشيه به متن بيايد

تهران- خبرگزاري كار ايران

كانديداي جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در نهمين دوره ، انتخابات رياست‌‏جمهوري،گفت: به دليل آنكه خود را برخاسته از نهاد دانشگاه و متعلق به جامعه علمي و دانشگاهي كشور مي‌‏دانم، براي ورود به عرصه انتخابات و انتقاد از "حق تعيين سرنوشت "هم نگاهي دانشگاهي و علمي داشته‌‏ام و دارم.

به گزارش "ايلنا"، مصطفي معين كه در جمع دانشگاهيان مشهد با عنوان" دانشگاه، حقوق شهروندي و اقتدار ملي" سخنراني مي‌‏كرد، جايگاه و مسووليت‌‏هاي متنوع دانشگاه در جهان امروز را در ادامه نقش و رسالت انبياء ‌‏دانست وگفت: به روشني مشهود است كه در نگرش قرآني و به تكرار، اين رسالت (رسالت پيامبران ) سه وجه عمده شامل "تعليم و تربيت انسان‌‏ها و پرورش و شكوفايي گنجينه‌‏هاي دروني آنها به تعبير امام علي (ع) بر افروختن نوار دانايي و احياي خرد و عقلانيت"، "ترويج و گسترش و تعميق اخلاق ومعنويت و به تعبير قرآن اتمام اخلاق تزكيه و پالايش انسان‌‏ها" و "برپايي عدالت و به زبان قرآن واداشتن جامعه به قسط يعني رسيدن هر كس به حق خود" دارد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه دانشگاه در جايگاه جديد خود در برابر سه وظيفه و كاركرد بسيار مهم "آموزش و پژوهش، توسعه علمي ومنابع انساني" , "نقش فرهنگي و ارتقاي ارزش‌‏هاي اخلاقي و انساني و پيشبرد فرهنگ و مديريت علمي" و "تعهد و التزام اجتماعي وپاسخ‌‏گويي به نيازها و ضرورت‌‏هاي جديد جامعه قرار دارد، اظهار داشت: با ارزيابي فرصت‌‏ها و تهديدهاي پيش‌‏روي ايران در جهان امروز در اولين همايش انتخاباتي خود بر راهبرد, "شهروند توانمند و دولت كارآمد يا حكمراني خوب" براي تقويت اقتدار تأكيد كردم؛ اين يك شعار نيست يك بينش، يك سياست راهبردي و برنامه اجرايي است.
وي در ادامه با طرح سوالاتي ادامه داد: چه بكنيم تا شهروندان ناتوان و در معرض آسيب‌‏هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نباشند؟ چه بكنيم تا ظرفيت و توان مديريت كشور بالا رود؟ و چه بكنيم تا سهم و نقش بيشتري در جهت توسعه ملي و حضور بين المللي داشته باشيم؟
معين خاطر نشان كرد : به باور من مي‌‏توانيم به نيازهاي حركت جمعي و عقل جمعي بر پايه مديريت علمي با ساز و كارهاي دموكراتيك پاسخ علمي دهيم و اين يعني گاهي پيش‌‏تر در روند اصلاحاتي كه در كشور ما شكل گرفته است. نقطه شروع ما در اين مرحله مثل هر حركت در هر مرحله اجتماعي ديگر تأكيد و تمركز به عدالت است، يعني تلاش براي رفع نابرابري و تبعيض در همه وجوه آن در جامعه و تلاش براي توانمند ساختن شهروندان جامعه با منطبق و روش علمي.
كانديداي مورد حمايت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه اظهار داشت: من به همين دليل و با صداقت و صراحت گفته‌‏ام و مي‌‏گويم براي اين آمده‌‏ام كه دانشگاه براي خدمت به كشور و براي غلبه بر تنگناها از حاشيه به متن بيايد. جامعه ما به رغم آنكه فرصت‌‏ها و ظرفيت هاي فراواني دارد و به رغم آن كه بينش تفكر و جنبش اسلامي عرصه هاي مهمي در سطح ملي و بين المللي گشوده است، با موانعي روبه‌‏روست كه با منطق و ساز و كار دموكراتيك يعني به خدمت گرفتن نخبگان علمي و فرهنگي و سياسي و مشاركت مردم قابل رفع است. اين يعني جامعه توانا؛ در پرتو شهروند توانمند. توانمندي شهروندان وقتي حاصل مي شود كه هم دانشگاه خود را جدي بداند و هم جدي گرفته شود .
معين با اشاره به اينكه توانمندي شهروندي مبتني و متكي بر احقاق حقوق شهروندي است، خاطر نشان كرد: شاخص‌‏هاي حقوق شهروندي را مي‌‏توانيم در برخورداري از كرامت و منزلت انسان، برخورداري از آزادي‌‏ها از جمله آزادي‌‏هاي علمي و آزادي بيان و قلم و ديگر حقوق اساسي برخورداري از آگاهي و دانش روز، برخورداري از تأمين اجتماعي، اعمال حق حاكميت بر سرنوشت و برخورداري از عدالت مشاهده كنيم.
وي افزود: برخورداري از كرامت و منزلت انسان بپذيريم كه اين حق به سادگي ناديده گرفته مي‌‏شود. حيثيت و اعتبار آحاد جامعه و نخبگان دانشمندان و روشنفكران و متفكران و نيز رعايت انصاف و خلاق اجتماعي در آن حد كه شايسته جامعه اسلامي ايراني است، مد نظر نيست. در مساله برخورداري از آزادي ها از جمله آزاديهاي علمي، آزادي بيان و قلم و ديگر حقوق اساسي آزادي خواست محوري مردم ما در اين انقلاب بوده است، چرا بايد نگران تهديد و ايجاد محدوديت و عدم پيشبرد آن باشيم.
معين تصريح كرد: در برخورداري از آگاهي و دانش روز، آنچه تحت عنوان حق توسعه و توسعه علمي براي ورود به جامع معرفتي و اطلاعاتي مطرح است. در مساله برخورداري از تأمين اجتماعي براي غلبه بر فقر و آسيب پذيري در جامعه و پركردن شكاف‌‏هاي طبقاتي هم چنين در مساله اعمال حق حاكميت بر سرنوشت از انتخابات آزاد و عادلانه گرفته تا همه پرسي‌‏هايي كه قانون اساسي بر آنها تاكيد دارد.
وي برخورداري از عدالت را در عدالت جنسي، عدالت نسلي, عدالت صنفي وگروهي , عدالت قومي و مذهبي, عدالت آموزشي, عدالت اقتصادي, عدالت سياسي, عدالت قضايي و عدالت فرهنگي دانست.
به گفته وي توجه به اين شاخص‌‏ها كه ميزان برخورداري شهروندان از حقوق اساسي آنها را نشان مي‌‏دهد، مي‌‏تواند موجبات اقتدار ملي را فراهم كند.
معين با اشاره به اين كه اقتدار ملي با ارزيابي و بهره‌‏گيري درست از فرصت ها و تبديل ضعف ها و تهديدها بدست مي‌‏آيد، اظهار داشت: اقتدار ملي يعني برخورداري از شهروندان توانمند به مفهوم آگاه و در عرصه, برخورداري از حكومت و دولت كارآمد و پاسخگو(حكمراني خوب), برخورداري از همبستگي ,تفام و وحدت ملي, برخورداري از امنيت و ثبات سياسي, اجتماعي, فرهنگي و اقتصادي و برخورداري از هويت و توان تاريخي و فرهنگي و آرمان هاي مشترك. اكنون به اعتبار اين دو مولفه اساسي يعني حقوق شهروندي و اقتدار ملي مي‌‏توانم از نقش و مسووليت اجتماعي و سياسي دانشگاه و به تبع آن دليل حضور در اين انتخابات به طور مشخص سخن بگويم.
وي در خصوص نقش و مسووليت دانشگاه در تحقق حقوق شهروندي و اقتدار ملي، گفت : مهمترين نقش اين است كه دانشگاه و دانشگاهيان در استفاده از حقوق اساسي و مدني و ايفاي نقش اصلاح‌‏گرانه خود نقش محوري بيايند، اقتدار علم و دانشگاه اقتدار ايران و اسلام است و تكيه بر دانايي و دانايان جامعه استفاده از ظرفيتهاي جديد انساني است اين يعني؛ ايفاي نقش روشنگري نخبگان و افزايش توان تحليلي جامعه. گسترش نهادهاي مدني در سطوح دانشگاهي, دانشجويي, دانش آموزي, تخصصي, علمي، اقتصادي و فرهنگي اجتماعي و سياسي, ارايه تحليل هاي علمي از شرايط ملي و بين المللي آينده نگري و كشف راه‌‏ها و ساز و كارهاي علمي جديد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: من به عنوان يك استاد دانشگاه و عضو خانواده بزرگ دانشگاهيان علم دوست، رنج مي‌‏برم از اين كه بسياري از مسايل اجتماعي , اقتصادي ،فرهنگي و سياسي به عنوان مسايلي علمي مورد بحث واقع نمي‌‏شوند و از اين منظر به كشور و آيين و مردم جفا مي‌‏كنيم.
وي ادامه داد: ايجاد انگيزه و اميد واقع بينانه در جامعه بر پايه مشاركت آگاهي بخشي و تحليل فرصت‌‏ها، تهديدها, قوت‌‏ها و ضعف‌‏هاي ملي و بين المللي, تقويت همبستگي وحدت ملي بر محور مشتركات تاريخي فرهنگي و آرمان‌‏هاي مشترك, دادن پاسخ عادلانه به نياز جامعه كه مي خواهد با تكيه بر دانش و تخصص و توسعه علمي سرعتي بيشتر در توسعه ملي و سهمي شايسته در جهان داشته باشد، از ديگر موارد است.
معين در پايان اظهار داشت: تسريع فرآيند مردم سالاري در كشور و پيشبرد دموكراسي با منطبق علمي در همه سطوح، توجه به توليد معرفت و تقويت گفتار و رفتارهاي اخلاقي در جامعه كه بر تحمل و گفت‌‏وگو متكي است و در محيط‌‏هاي آكادميك، امكان بروز و ظهور بيشتري دارد, دفاع از حيثيت و حق كساني كه به رغم بيشترين توانايي، مورد بيشترين بي‌‏مهري بوده‌‏اند، دانشجويان، دانشمندان واهل نظر و انديشه در كشور ما متأسفانه تاوان‌‏هاي سنگيني در زندگي اجتماعي و فردي دادهاند، من براي دفاع از استقلال، اقتدار و عزت دانشگاهيان به ميدان آمده‌‏ام. من تحقير دانشگاه و دانشگاهي اعم از استاد، دانشجو، كارمندان آن را و ناديده گرفتن توان عظيم فني و تخصصي نهادهاي علمي و پژوهشي را بر نمي‌‏تابم.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20735

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن کامل سخنراني معين: اقتدار ملي يعني برخورداري از شهروندان توانمند، ايلنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005