Click for Amazing Phone Card
جمعه 6 خرداد 1384

نشست بزرگ گروه هاي حامي و دفاتر معين در سراسر كشور: حضور قاطعانه نامزد اصلاحطلبان پيشرو در انتخابات

اگر چه سالن اجتماعات وزارت كار و امور اجتماعي بيش از هفتصد نفر گنجايش نداشت اما عصر پنجشنبه بيش از دو هزار نفر از اعضاي ستادهاي دكتر معين در سراسر كشور و همچنين گروهي از حاميان غير حزبي وي با حضور در اين سالن و نمازخانه مجاور و همچنين راهروهاي منتهي به سالن اجتماعات آمده بودند تا نظرات و پيشنهادات خود را از جاي جاي كشور به گوش دكتر معين برسانند.
به گزارش كميته خبر و اطلاعرساني دفتر مركزي دكتر معين، جلسه را هيئت رئيسهاي متشكل از علي شكوري راد، الهه كولايي، رحمانقلي قليزاده، جلال جلاليزاده، دكتر ظفرقندي و دكتر حاضري اداره ميكردند. در ابتداي جلسه نوبت بهزاد نبوي بود كه به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي سياستگذاري دفتر دكتر معين گزارش كاري از جلسات اين شورا ارائه دهد و پس از آن شكوري راد، اعلام كرد كه نمايندگان گروهها و استانها هر كدام به مدت 6 دقيقه فرصت دارند به بيان نظرات و مطالبات خود بپردازند. در تمام جلسه كه بيش از 5 ساعت به طول انجاميد مصطفي معين و رضا خاتمي كه هر كدام به همراه همسرشان در جلسه حضور يافته بودند با دقت به نظرات بيان شده گوش دادند.
دغدغه اصلي در صحبتها چگونگي برخورد دكتر معين با شيوه تأييد صلاحيت وي در عرصه انتخابات رياست جمهوري بود. در اين جلسه نظرات مختلفي از سوي گروهها بيان شد. اگر چه قريب به اتفاق گروهها بر اين باور بودند كه نبايد دستور تجديدنظري را كه رهبري به شوراي نگهبان داده حكم حكومتي دانست و گروهي اين قضيه را سناريويي از پيش تعيين شده براي ضربه زدن به جريان اصلاحطلبي دانستند و معتقد بودند كه نبايد مسائل پيش آمده مانع از حضور جدي دكتر معين در انتخابات شود، اما اين حضور را قاطعتر از پيش و مشروط ميخواستند.
عروجعلي محمدي نماينده استان اردبيل اولين نماينده از دفاتر استاني بود كه پشت تريبون قرار گرفت. وي در سخنان خود تأكيد كرد: اقتدارگرايان ميخواهند كه ما بازي برده را واگذار كنيم و نبايد اسير بازي آنان شويم.
وي در پايان صحبتهاي خود دكتر معين را مورد خطاب صحبتهاي خود قرار داد و شعري تركي خواند كه معني آن
اين بود: «مثل سيل بيا و همچون كوه دماوند بمان »
تقوي نماينده آذربايجان شرقي هم پيشنهاد داد تا نامزد اصلاحطلبان پيشرو نامهاي خطاب به رهبري بنويسد و در آن تركيب جناحي و جايگاه شوراي نگهبان را در ميان جامعه يادآور شود و بگويد كه چه خسارتهاي مادي و معنوي به خاطر عملكرد اين شورا تا كنون به كشور زده شده است.
احمد شيرزاد از اصفهان معتقد بود كه نبايد اجازه دهيم اين فضاي به دست آمده هدر رود.
نماينده اصفهان در مجلس ششم اصلاحات را به قطاري تشبيه كرد كه مشخص نيست اگر در حال حاضر متوقف شود چقدر طول خواهد كشيد تا سوخت لازم براي حركت مجدد آن فراهم شود؟
كمتر استاني پيدا ميشد كه مثل استان سمنان به اين جمعبندي رسيده باشد كه دكتر معين بايد بدون قيد و شرط در انتخابات شركت كند.
جواد امام كه از سوي ستاد استان تهران سخن ميگفت؛ برگزيدن شعاري را پيشنهاد كرد كه در آن با صراحت مخالفت دكتر معين با نظارت استصوابي بيان شود و همچنين درخواست كرد كه دكتر معين اعلام كند كه لايحه حذف نظارت استصوابي را به عنوان يكي از اولين اقدامات به مجلس ميفرستد و در صورت مخالفت با آن، اين مسئله را به رفراندوم خواهد گذاشت.
زيديوند از ايلام با اشاره به تشكيل شوراي اصلاحطلبان كرد از دكتر معين خواست كه در صحنه بماند و با اشاره به اين كه شبي كه نامه رهبري به شوراي نگهبان نوشته شد مردم ايلام در خيابانها جشن گرفتند حضور قاطعانه دكتر معين در صحنه انتخابات را خواست مردم دانست.
كيانوشراد نماينده مردم اهواز در مجلس ششم كه از سوي دفتر دكتر معين در استان خوزستان سخن ميگفت؛ از معين خواست كه با زندانيان سياسي ديدار كند و از همه نيروهايي كه از حقوق اجتماعي خود محروم ماندهاند در دولت خود استفاده كند.
زماني كه بعضي از مطالبات از سوي سخنرانان طرح ميشد جمعيت حاضر با تشويقهاي پياپي و گاه با سر دادن شعارهايي موافقت خود را با پيگيري اين مطالبات از سوي كانديداي اصلاحطلبان پيشرو اعلام ميكردند. يكي از اين مطالبات كه از سوي چند نماينده بيان شد، تأكيد بر لزوم حمايت دكتر معين از كساني است كه در طي سالهاي گذشته از حقوق اجتماعي خود محروم ماندهاند. و همچنين تأكيد بر استفاده از كانديداهاي رد صلاحيت شده در كابينه خود و سطوح مختلف مديريتي در دولت آينده تا جايي كه حسين لقمانيان كه از سوي دفتر دكتر معين در همدان از مهندس عزتا... سحابي به عنوان يكي از چهرههايي كه در چينش كابينه و مديران دولت آينده بايد مورد توجه قرار بگيرد نام برد. بعضي از استانها هم به جمعبندي كاملي در مورد حضور يا عدم حضور دكتر معين در صحنه انتخابات نرسيده بودند. يكي از اين استانها خراسان رضوي بود. كه نماينده آن در سخنان كوتاهي با استناد به نظر سنجي انجام شده در استان خود اعلام كرد كه مردم مشهد خواهان عدم حضور دكتر معين در صحنه انتخابات با توجه به اتفاقات اخير هستند. در صورتي كه مردم شهرهاي ديگر خراسان رضوي نظرشان با مركز استان مخالف است.
رضا يوسفيان هم از استان فارس خبر داد كه نظرات جمعآوري شده نظرات متفاوت و متزاحمي بوده كه نميتوان از آن جمعبندي ارائه كرد. او در سخنان خود بر اين نكته تأكيد كرد كه مردم قدرت اصلي هستند نبايد اين سرمايه را از دست داد و افزود: گاهي به خاطر نگه داشتن ابزارهاي حكومتي تلاش كردهايم بمانيم. اما هم قدرت را از دست دادهايم و هم بخشي از مردم را. كانديداي ما اگرنتواند اين را نشان دهد كه وامدار كسي نيست نميتواند خود را مستقل نشان دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نماينده مردم شيراز در مجلس ششم ادامه داد: بايد تكليف نهضت آزادي و ملي- مذهبيها يعني دكتر يزدي روشن شود. نبايد اين شبهه به وجود آيد كه مسائل ما با تأييد خودمان حل ميشود. بايد روشن كنيد كه چه اتفاقي خواهد افتاد؟ ممكن است براي مردم عادي حكم حكومتي زياد مهم نباشد اما بيتوجهي به اين مسئله در درازمدت آثار زيانباري خواهد داشت.
خالد توكلي از استان كردستان گفت: در كردستان گرچه مخالف حضور دكتر معين نيستند اما موافقتي هم براي پذيرش حكم حكومتي وجود ندارد. ما در ستادهاي انتخاباتي برابر سوالهاي متعددي درباره سرنوشت اصلاحات قرار داريم و نميخواهيم سوالي بيپاسخ اضافه شود. اگر پاسخي نداريم وارد عرصه نشويم و اگر پاسخهايمان تكرار حرفهاي گذشته است پس اصلاحات دومي در كار نيست. ما نميخواهيم شرمنده مردم باشيم پس بايد قدم اول را محكم برداريم.
سبطي نماينده استان گلستان هم از معين خواست كه شوراي نگهبان را به مناظره دعوت كند و در اين مناظره حقانيت خود را به اثبات رساند.
در طول برگزاري اين نشست جاي جاي طبقه همكف وزارت كار محل برگزاري جلسات چند نفرهاي ميان نماينده استانها بود كه در مورد برنامهها و عملكرد آينده اصلاحطلبان پيشرو با هم به رايزني ميپرداختند
كمتر كسي بود كه قاطعانه درخواست عدم حضور در صحنه انتخابات را بدهد. اما مطالبات گوناگوني به عنوان شرط و يا برنامه اجرايي عنوان ميشد كه دكتر معين آن را در برنامه كاري خود قرار دهد
در نهايت اين گردهمايي كه بزرگترين نشست اصلاحطلبان از ابتداي امسال به حساب ميآيد و پذيراي مطرحترين چهرههاي اصلاحطلب بود با ارائه جمعبندي جلسه از سوي دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي و معاون اول احتمالي دكتر معين به پايان رسيد و همه چشمها به شنبه و اعلام نهايي تصميم دكتر معين دوخته شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23294

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نشست بزرگ گروه هاي حامي و دفاتر معين در سراسر كشور: حضور قاطعانه نامزد اصلاحطلبان پيشرو در انتخابات' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005