Click for Amazing Phone Card
چهارشنبه 14 بهمن 1383

معين: براى جلوگيرى از محدوديت بيشتر حقوق مردم نامزد شده ام، ايرنا


تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۴ / ۱۱ / ۸۳
داخلى.سياسى.مصطفىمعين .انتخابات ۸۴
مصطفى معين نامزد انتخابات رياست جمهورى يکى از هدفهاى اوليه خود
براى دستيابى به پست رياست جمهورى پس از دوره سيدمحمد خاتمى را "جلوگيرى
از وخامت بيشتر اوضاع و محدوديت حقوق مردم " ذکر کرد.
نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى که در جمع سردبيران و
خبرنگاران ايرنا سخن مىگفت ، تصريح کرد : بناى من اين است که بيش از اين
آزاديهاى مردم محدود نشود.
وزير سابق علوم ، تحقيقات و فناورى حمايت از آزادى مطبوعات و مخالفت
با برخوردهاى غيرقانونى با فعالين سياسى و مطبوعاتى ، از جمله وبلاگ
نويسها را در اين راستا توصيف کرد.
معين همچنين از پيشنهاد برخى فعالين سياسى مبنى بر "امضاى ميثاق
نامه اى توسط نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى در دفاع از حقوق مردم و
قانون اساسى " استقبال کرد و گفت : اگر هدف اصلى اين ميثاق نامه دفاع از
حقوق مردم باشد مورد قبول است .
وى نظارت بر عملکرد رييس جمهورى را حق مردم دانسته و تاکيد کرد :
مردم ضمن نقادى عملکرد دولت ، از برنامه هاى رييس جمهورى حمايت خواهند
کرد.
کانديداى بخشى از اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهورى لازمه حضور
در انتخابات را فراهم شدن زمينه حضور جدى مردم در عرصه انتخابات دانست .
معين با اشاره به هتاکىها و تهديدهايى که در چند هفته اخير و پس از
اعلام کانديداتوريش عليه وى مطرح شده است ، اظهار داشت : اين هتاکىها و
تهديدها بيشتر از آنکه مبتنى بر شناخت از شخصيت ، عملکرد و سابقه من باشد
ناشى از احساس خطرى است که از ناحيه حضور من در عرصه انتخابات براى آنها
روى داده است .
معين با اشاره به ضرورت تعامل رييس جمهورى با همه ارکان نظام از جمله
مجلس شوراى اسلامى گفت : کسى که در اين عرصه وارد مىشود براى حل مسئل و
مشکلات مردم و پيشرفت کشور مىآيد.
وى برنامه دولت خود را در صورت پيروزى در انتخابات "ادامه برنامه
اصلاحات با ارزيابى نقاط قوت و ضعف دولت خاتمى و استفاده بهتر از فرصتها
دانست و اظهار داشت دولت خاتمى بعد از جنبش سال۱۳۷۶ تجربه جديدى را آغاز
کرد و بنا نيست که با تغيير مديريت ، همه برنامه ها تغيير کند.
معين دست يافتن اصلاح طلبان به اجماع در مورد يک نامزد را مفيد دانست
و گفت : اگر در اين مورد يک نظر سنجى علمى از افکار عمومى در سطح
ملى انجام شود ، براى شخص من پذيرفتنى است و به آن تمکين مىکنم .
وى در عين حال با اشاره ضمنى به امکان دو مرحله اى شدن انتخابات رياست
جمهورى ، تکثر کانديداها در مرحله اول را موجب افزايش مشارکت مردم دانست .
معين با اشاره به ضرورت ارايه برنامه توسط کانديداها و پرهيز از فرد
محورى و قهرمان پرورى گفت : برنامه هاى خود در زمينه هاى مختلف را تا قبل
از انتخابات به مردم ارايه خواهم کرد.
وى افزود : هم اکنون کميته هاى برنامه ريزى در ستاد انتخابتى شکل گرفته
است و با مشارکت استادن ، صاحبنظران و کارشناسان در حوزه هاى مختلف علمى
، فرهنگى ، اجتماعى ، سياسى و اقتصادى در حال بررسى و تنظيم
برنامه هاست .
نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى "افکار عمومى" را "منبع
قدرت " توصيف کرد و گفت : مسئولان در همه رده ها، بايد به نظرات مردم بيش از
پيش توجه کنند و چنانچه افکار عمومى مورد توجه قرار نگيرد، از ميان
نمىرود، بلکه به صورت غيررسمى و به اشکال مختلف نقش خود را ايفا مىکند و
نمود اجتماعى آن مىتواند نارضايتى ، بىاعتمادى و بىانگيزگى باشد.
معين افزود : در دنيايى که فناورىها شتابان پيش مىرود و فضاهاى مجازى
براى اطلاع رسانى به وجود امده است ، نقش رسانه هاى همگانى در جهت دهى افکار
عمومى بسيار مهم است .
وى نيازها و ضرورتهاى جامعه را از ديدگاه خود "برخوردارى جامعه از
شهروندان آگاه ، مسئول و فعال و مديريتى کارآمد و پاسخگو " ذکر کرد و
گفت : انتخابات يکى از نمادها و مظاهر دمکراسى در هر کشورى است و برگزارى
انتخابات ازاد، سالم و با مشارکت گسترده مردم ، از زمينه هاى تحقق دمکراسى
هستند.
او گفت : مطلوبيت انتخابات آينده رياست جمهورى در گرو توجه به
رويکردهاى اخلاقى، دمکراتيک و قانونى است .
معين به برگزارى انتخابات در کشورهاى پيرامونى جمهورى اسلامى ايران
اشاره کرد و گفت : جهانيان و افکار عمومى انتخابات ايران را زير نگاه
تيزبين خود قرار داده اند و مقايسه مىکنند. ما بايد درک کنيم که در چه
شرايط حساسى قرار داريم .
نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى گفت با برگزارى انتخاباتى
آزاد ، رقابتى و بدور از شائبه تنگ نظرى و تخلف ، ميزان مشارکت ملت
حداکثر خواهد بود و اقتدار و امنيت ملى را تضمين مىکند.
وى افزود : موضوع دموکراسى در منطقه به امنيت و منافع ملى و حتى
تماميت ارضى کشورها پيوند خورده است و ما نمىتوانيم نسبت به آن بىتفاوت
باشيم ، ما به همان ميزان که براى تحقق دموکراسى در کشور خودمان حساسيت
داريم براى تحقق دموکراسى در کشورهاى پيرامون نيز حساس هستيم .
معين گفت : به ملت عراق اعم از شيعه و سنى و يا کرد و عرب تبريک
مىگويم که علىرغم حضور متجاوزان و رخداد انواع خشونت ها و جنايت ها و اعمال
تروريستى، در انتخابات مجمع ملى کشورشان حضور گسترده اى داشته اند.
معين گفت : نبايد در حالى که با هر گونه تبعيض و حذف در کشورهاى
پيرامونى براى تحقق دمکراسى مخالف هستيم در کشور خودمان آن را بپذيريم .
نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى پنج رويکرد اصلى مورد نظر
در دولت آينده را برشمرد و گفت : تاکيد بر مديريت جمعى، تمرکز بر خرد
جمعى، تاکيد بر فرايندهاى دمکراتيک در اداره جامعه ، کشور و مديريت دولت ،
تاکيد بر مديريت علمى و اصل قرار دادن اخلاق و ارزشهاى معنوى و انسانى
به عنوان رفتار مديريتى همکاران و اعضاى دولت .
وى بکارگيرى اين پنج رويکرد را براى تحقق دولت مقتدر ضرورى دانست و
گفت : اگر با چنين ويژگىهايى اعضاى دولت انتخاب شوند، دولت از بالاترين
انسجام و همبستگى در عين پاسخگويى برخوردار خواهد شد و اقتدار و
کارآمدى دولت پيش نياز و مظهرى از اقتدار ملى خواهد بود.
او در پاسخ به پرسشى در خصوص وعده معرفى معاون اول خود اجابت اين
وعده را به آينده اى نزديک و ظرف روزهاى آينده محول کرد.
معين اين وعده را نيز داد که در ميان همکاران ستادى خود براى
انتخابات توازن قابل قبولى را ميان زنان و مردان ايجاد خواهد کرد.
نامزد احتمالى انتخابات تاکيد کرد که "يک فرد غيرحزبى" است و گفت که
بر اساس رويکردهاى مورد نظرش ، از همه شايستگان کشور مشاوره خواهد گرفت ،
اما در شرايط برابر از نظر شايستگى، به افرادى توجه خواهد کرد که با
برخوردارى از استعداد و جوهر جوانى با انها همدلى و اعتماد و همفکرى
بيشترى دارد.
معين يکى از تنگناهاى مهم توسعه ايران را "ساختارهاى کهنه حاکم بر
کشور" ذکر کرد و گفت : تحول درساختارهاى اجرايى کشور از مهمترين برنامه هاى
محمد خاتمى بود و وزارت علوم ، تحقيقات و فناورى تنها دستگاهى بود که
محوريت برنامه هاى پيشنهادى خود را در سال۷۶ تحول در ساختار خودش اعلام
کرد و آن را به پيش برد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نامزد انتخابات رياست جمهورى در خصوص تعامل قواى مجريه و مقننه گفت :
احترام مجلس و جايگاه نمايندگى ذاتى است ، مجلسيان اختيارات و وظايفى
دارند و رييس قوه مجريه نيز اختيار و وظيفه قانونى ديگرى دارد. تفکيک قوا
نيز در قانون اساسى به رسميت شناخته شده است و تعامل مثبت ميان دولت و
مجلس نيز بايد شکل گيرد.
او به انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى نيز اشاره کرد و گفت :
انتخابات هفتم شکست اصلاحات نبود بلکه سازوکارها به نحوى طراحى شد که اصلاح
طلبان کنار گذاشته شدند و اين يک شکست تحميلى بود و نبايد تصور کرد که در
انتخابات اينده رياست جمهورى نيز اينگونه باشد.
معين گفت : فضاى موجود از نظر تعدد نامزدهاى اصلاح طلبان و رقيبان
غير منتظره نيست ، هر چند اجماع روى يک نامزد در ميان اصلاح طلبان مفيد
است ، اما تکثر نامزدها نيز در مرحله نخست به مشارکت بيشتر منجرخواهد شد
و در مرحله دوم انتخابات ، اجماع تحقق مىيابد.
نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى در خصوص واژه "رجل سياسى" در
قانون اساسى، گفت : من مفسر قانون اساسى نيستم . اما با توجه به مبانى
اعتقادى ، شرايط و ضرورتهاى جديد اجتماعى و جهانى و حتى مشروح مذاکرات
خبرگان قانون اساسى، رجال سياسى اعم از مردان و زنان است و نگاه به جنس
مذکر و مونث نيست .
معين رويکردش را به زنان به عنوان نيمى از اقشار جامعه اينگونه
توضيح داد : در ميان زنان کشورمان افراد شايسته و کارآمد بسيارند اما
حقوق زنان در طول تاريخ همه کشورها و حتى در نظام دينى با توجيهات تعصب
آلود يا شرعى تضييع شده است ، تلاش مىکنيم اين تضييع حق را هر چه بيشتر
بران کنيم ، حقوق زنان با برداشت هاى غلط از دين و يا تعصبهاى مردانگى
در کشور ما نيز مورد اجحاف قرار گرفته است و بايد اين نگرشها اصلاح شود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20691

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معين: براى جلوگيرى از محدوديت بيشتر حقوق مردم نامزد شده ام، ايرنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005