Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 12 بهمن 1383

معين: اگر خواستار رنسانس جديد هستيم، بايد نسبت به بينش‌‏ها و برداشت‌‏هاي تنگ‌‏نظرانه و اقتدارگرانه از دين تجديد نظر كنيم، ايلنا

* حضور مردم در صحنه، مي‌‏تواند مطالبات آنها را محقق كند

تهران- خبرگزاري كار ايران

شوراي مركزي مجمع فرهنگيان ايران اسلامي با دكتر مصطفي معين ديدار و از كانديداتوري وي در انتخابات رياست جمهوري حمايت كردند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، دكتر معين كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در اين ديدار با بيان اينكه زمانها، اهداف، ديدگاهها و حتي مسائل و مشكلات و چالش هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي مشترك است اين دو نهاد را مكمل هم دانست و اظهار داشت: متأسفانه شاهد يك ركود همه جانبه در آموزش و پرورش هستيم.
وي با تصريح بر اينكه به عقيده من قوي‌‏ترين وزير دولت به لحاظ شخصيت سياسي، مديريت و اعتبار علمي و وجاهت عمومي بايد در مديريت وزارت آموزش و پرورش باشد، با اظهار تاسف از اينكه هنوز آموزش عالي و آموزش و پرورش از جايگاه شايسته‌‏اي در نظام مديريت كشور ما برخوردار نيست، خاطرنشان كرد: وقتي اهميت اين جايگاه ثابت مي شود كه بيشترين وقت، فكر و سرمايه گذاري در اين حوزه انجام شود.
كانديداي نهمين دوره رياست جمهوري افزود: اگر اين جايگاه احراز شود، بسياري از مسائل ما خود به خود حل مي شود چرا كه بسياري از مشكلات ما ريشه در فرهنگ دارد.
معين اولين و مهمترين اولويت برنامه پيشنهادي خود را توسعه آموزش و پرورش، پژوهش و فناوري، فرهنگ و در واقع توسعه انساني بيان كرد و گفت: اگر توسعه را با محوريت اين بخش دنبال كنيم، اقتصاد، سياست و مديريت ما به طور مستقيم تحت تاثير قرار مي گيرد.
وي با بيان اينكه در ديدگاه ما انسان و توسعه ظرفيت هاي بيكرانه او مطرح است و اين توسعه بر اساس آموزش و رويكرد فرهنگي انجام مي شود، اظهار داشت: بالاترين ارزش افزوده از سرمايه گذاري بر روي منابع انساني حاصل مي شود چرا كه وقتي بهره وري برخوردار مي شويم كه انسانهاي توسعه يافته مديريت امور را برعهده بگيرند.
وزير سابق علوم ، تحقيقات و فن آوري، فرصت توسعه انساني را در ايران را به رغم وجود مشكلات مثبت ارزيابي كرد و گفت: با بيان اينكه به دليل غناي فرهنگ ملي و اسلامي و تاريخي در ايران از بيشترين توسعه انساني برخوردار وجود سرمايه عظيم معنوي تنها چشم در منابع مادي براي توسعه كشور داريم در حاليكه اين فرصت منابع انساني مي تواند مجد و شكوه تاريخي ايران را در جهان كنوني احيا كند.
وي تصريح كرد: توسعه‌‏اي كه نتيجه صادر كردن نفت خام باشد توسعه خام است در صورتيكه منابع مادي بايد در خدمت توسعه انساني و علمي قرار بگيرد.
معين در مقايسه سهم منابع انساني از ثروت ملي در ايران با سهمي كه همين منابع از ثروت جهاني دارد اين سهم را در ايران نصف ميانگين جهاني دانست.
كانديداي جبهه مشاركت ايران اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و انجمن اسلامي جامعه پزشكي در ادامه اين نشست ركود و افت كيفي، به روز نبودن سطح دانش و مهارتهاي علمي و تخصصي در آموزش و پرورش به دليل مشكلات معيشتي، فقدان نظريه‌‏هاي جديد علمي و بومي، نداشتن انگيزه كاري و كافي به دليل عدم تامين مالي و نصف نهادهاي مدني، ناكافي بودن مشاركت هاي مردمي در آموزش و پرورش، استفاده كم از فن‌‏آوري‌‏هاي آموزشي و كمك آموزشي، عدم توسعه فضاي آموزشي و نارسايي فضاهاي موجود عدم استقلال عمل مديران مدارس (با تاكيد بر لزوم اعتماد به مديريتها در مدارس) كم توجهي به ديدگاهها و نياز هاي دانش آموزان، جوانان و نوجوانان را از جمله چالش هاي موجود در آموزش و پرورش و موانع توسعه آموزش در كشور بر شمرد و بر ضرورت تدوين منشور تعليم و تربيت، عدم سوء استفاده از دين در آموزش و پرورش و ارتقاء جايگاه زنان و توجه به نگرش هاي نو در اين نهاد و تغيير رويكرد به مسائل زنان وجوانان در آموزش و پرورش تاكيد كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تصريح كرد: در حاليكه هنوز در كشور با مشكل بي سوادي به مفهوم جديد آن مواجه هستيم بايد شعار آموزش براي همه و حتي آموزش عالي براي همگان در همه جا و همه عمر به عنوان محور توسعه قرار گيرد.
معين با بيان اينكه در آموزش و پرورش همچون ساير حوزه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي واقتصادي نياز به تحول در ساختارها داريم، ساختارهاي موجود را متناسب با وضعيت كنوني جامعه ايران ندانست و با تأكيد بر به روز شدن اين ساختارها اظهار داشت: ساختار موجود از موانع اجراي برنامه هاي دولت خاتمي بوده است .
وزير سابق علوم تحقيقات و فن آوري بر در نظر گرفتن توامان آموزش و پرورش در سياست گذاري‌‏ها و برنامه هاي آموزشي و اجرايي تأكيد كرد و با بيان اينكه تفكيك اين دو از هم ممكن است كه دانش آموزان را نسبت به اصل دين بدبين كند، تصريح كرد: اگر خواستار رنسانس جديد هستيم، بايد نسبت به بينش‌‏ها و برداشت هاي تنگ نظرانه و اقتدارگرانه از دين تجديد نظر كنيم.
وي افزود: در حاليكه علت اصلي شكوفايي فرهنگي ما در سده‌‏هاي اول اسلام، دين بوده است پس از آن به دليل سوء برداشت‌‏ها و ديدگاه‌‏هاي غلط نسبت به دين دچار افول شديم، بنابراين براي شكوفايي مجدد و توسعه علمي، فرهنگي و اقتصادي نياز به بازگشت به مباني ديني و در عين حال بهره برداري از پيشرفت هاي دنياي مدرن داريم و اين يعني باروري عقل در پرتو ديانت.
معين تصريح كرد: فردي كه وارد عرصه انتخابات مي‌‏شود بايد شرايط دوران قبل را بدون تعصب و واقع بينانه مورد ارزيابي علمي قرار دهد و سعي كند در يك مديريت سيستميك براي نيل به آرمانها برنامه ريزي و حركت كند.
وي گفت: آنچه اهميت دارد ارتباط مستقيم دولت با نخبگان و مردم است بنابراين ضروري است كه دولت بطور منظم و حتي هفتگي به مردم گزارش بدهد.
وزير سابق علوم، تحقيقات و فن آوري در ادامه اين نشست با بيان اينكه بايد حرف اصلي را در عمل پيش برد و نه در گفته و سخن، بر توجه به جنبه هاي اجرا به عمل گرايي در دولت خود تأكيد نمود.
معين با بيان اينكه تنزل جايگاه رياست جمهوري در حد يك تداركاتچي واقعيتي است كه نمي‌‏توان مورد توجه قرار نداد، خاطرنشان كرد: ميزان اين واقعيت را مي‌‏توان در يك مشاركت عمومي با استفاده از همه زمينه هاي فكري ، مديريتي و عامي تغيير داد.
وي افزود: در صورتيكه مردم در صحنه حضور داشته باشد، مي‌‏تواند مطالبات را تحقق دهند.
وي خاطرنشان كرد: شرايط نسبت به چند سال پيش تغيير كرده است، بنابراين اگر مطالبات به صورت منطقي بيان شود و تنگناها و فرصت ها هم روشن شود مسائل و راه حل خود را پيدا خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش؛ در ابتداي اين ديدار، فرج كميجاني؛ دبير كل اين تشكل با آروزي توفيق براي معين در انتخابات رياست جمهوري خطاب به وي اظهار داشت: اين حمايت صرفاً از بعد سياسي نيست بلكه با توجه به شناخت شما از حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالي و تأكيدي كه بر توسعه نيروي انساني داشته ايد به اين نتيجه رسيده ايم كه در بين كانديداها موجود شما مي توانيد تا حد زيادي مشكلات اي قشر را و اين حوزه را برطرف كند.
وي در اين رابطه به چالش هاي آموزش و پرورش اشاره كرد و با توجه به ساختار اداري اين وزارتخانه و اينكه بيش از يك ميليون نيروي انساني در اين وزارتخانه مشغول به خدمت هستند و بحث جهاني شدن و تاثير آن بر هويت ديني و ملي جامعه، توليد فزاينده و خيره كننده علم در دنياي امروز گسترش امكانات ارتباطي، عدم نگرش سرمايه اي و نگاه صرفا مصرفي به اين حوزه، آموزش شهروندي و مشاركتي كردن نظام تعليم و تربيت به عنوان مسائل مطرح در حوزه آموزش و پرورش نام برد و نسبت به هر كدام از اين مواد توضيحاتي را ارائه داد.
كميجاني در ادامه خواستار تشكيل كميته كاري راجع به مسائل آموزش و پرورش توسط دكتر معين در برنامه‌‏ريزي‌‏هايش شد.
وي در ادامه خواستار تشكيل سازمان نظام معلمي همچون ديگر اقشار شد.
بحث تشكيل خانه تشكل هاي فرهنگيان، و آموزش براي همه ايرانيان از مواردي بودند كه توسط دبير كل مجمع فرهنگيان به دكتر معين ارائه شدند.
ديگر اعضاي شوراي مركزي اين تشكل نيز هر كدام مواردي را كه مي تواند به توسعه و رشد در بخش آموزش و پرورش بينجامد را به اختصار با معين در ميان گذاشتند.

خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005