یکشنبه 6 آبان 1386

آقای زرافشان عزيز اگر می توانستم به مريخ می رفتم، اسد مذنبی

درد دل شما را خواندم که درد خروار می آيد و مثقال می رود. پول پول می آورد ودرد دل نيزهمچنين، پس گفتيم با شما درد دل کنيم تا غير بقول سعدی درد احبا نمی برم باطبا چراکه از دل دوست برمی آيد، دستی که حکيم می برد ديه ندارد.

زرافشان عزيز
اشاره ای به خارج از کشوری کرده ايد صفتی که در فرهنگ لغات داخل از کفر ابليس بدتر است و بنده بعنوان يکی از همين افراد درد دلی با شما دارم و البته از طرف خودم تا نگويند کاکای حاج محمد زمان است و بجای آقايش هم قسم می خورد.

۱
زمانی که من به ترکيه جيم شدم قاچاقچی بی انصاف به همه جا مسافر می پراند الا به مريخ و بقيه سيارات نازنين منظومه شمسی و گرنه ما راضی بوديم به مريخ برويم تا به دليل داشتن اين صفت خوشگل خارج از کشوری مثل آدم بدهکار روزی هزار بار احضاريه دريافت کنيم. در کل بخواهيم نگاه کنيم قضاوت داخل درباره خارج از کشوری مثل همان سياستمداری است که دستش را باز می کرد و می گفت در مازندران شغال هست به اين زردی و زردی را با باز کردن دستش نشان می داد حتی برخی ها در داخل گمان می کنند در خارج صبحانه را نيز، آبجو شيرين با نان و پنير می خورند!

۲
حسن داخل از کشوری اين است که هرگرفتاری دارد همانجاست اما خارج از کشوری هم بايد غصه وطن اش را بخورد و هم نگران کشوری که درآن زندگی می کند باشد همين دوهفته قبل بود که ايرانی های تورنتو کلی حرص خوردند تا توانستند برای اولين باريک ايرانی را به مجلس بفرستند چون رياست بی سياست نتوان کرد!

۳
خارج از کشوری ها مدام متهم اند که سرنعل اسب قنبرعلی خان جنگ می کنند اما به محض اينکه در هزاران کيلومتر آنطرفتر رفسنجانی انتخابات را به رهبرمی بازد همه کاسه کوزه ها را بر سرهمين ها خرد می شود. کاسه را کاشی می شکند تاوانش را قمی می دهد. حتی پس از انتخاب رفسنجانی به رياست خبرگان که با شيروخط صورت گرفت ، فتواصادر کردند که " از اين پس حمله لات و لوت های طرفدار احمدی نژاد درداخل و خارج به رفسنجانی شروع خواهد شد" يعنی اگر من که اکنون چراغم سيلی خور باد شده و بعنوان يک اعدامی مجبور به فرار از ايران شده ام و سعادت ندارم تا بروم زير عبای رفسنجانی و خامنه ای ، فرقی نکرده ام اما جناب رفسنجانی چون در ايران مانده اند بايد به بنده پز بدهند که ماشالله هزار ماشالله خيلی عوض شده اند و ديگر دستور نمی دهند حال آقای سحابی را بگيرند! هزار رقم خلاف کرده و می کنند اگر کسی نديد که فبها اگر هم ديد هزار دليل شرعی می آورند.
غلام دهان بی بی را بوسيد خواجه بديد غلام گفت گربه روغن خورده بی بی دهان مرا می بويد

۴
گفته ايد " دراينجا(خارج از کشور)يک جوری آدم بتدريج دچار توهم می شود، يعنی زندگی فرد دردنيايی از پندارهای غيرواقعی و واهی قرار می گيرد"
زرافشان عزيز بنظر من عجيب است که شما " هخا " را می بينيد اما دکتر فيروز نادری را نمی بينيد که سرنوشت مريخ را بدستش سپرده اند چرا می دانند که که اگر اين حکومت چند سال ديگر بماند بر روی کره زمين جا برای شصت مليون پناهنده ايرانی نخواهد بود. محض اطلاع شما عرض کنم که فقط در استان اونتاريوی کانادا به مرکزيت تورنتو ۲۵۰ استاد دانشگاه ايرانی تدريس می کنندوچندين هزار دانشجوی ايرانی مشول به تحصيلند رياست انجمن قلم کانادا را بمدت دوسال بدست دکتر براهنی سپرده بودندو چند هزارپزشک و متخصص و محقق مشغول بکارند که يکی از آنان بنام پرفسور اعرابی جايزه جوانترين پروفسور کانادا را از آن خود کرده است . از آمريکا نمی گويم که فقط در ناسا چند هزاردانشمند ايرانی درآنجا مشغول بکارند.حالا خودتان قضاوت کنيد که اگر اينها دچار توهم نبودند چی می شدند!
بعضی ها نيز براين عقيده اند که بهتر است آدم دچارتوهم باشدتا برود زيرعبای رفسنجانی و خامنه ای چون سيرمردن بهترازگرسنه زيستن.

۵
چگونه است که دکتر سروش که بنا به نوشته دکتر براهنی – شهروند کانادا شماره ۱۱۴۹ سوم آبان ۱۳۸۶- مسئول پاکسازی ايشان و بسياری ازاساتيد دانشگاه تهران بوده ودرزندان اوين هم به ايشان ميگويند که شاکی شما دکتر سروش است و بدستور دکتر سروش تمام حق و حقوق ايشان را قطع می کنند، حالا می شوند تاج سر اصلاحات اما بسياری ازنيروها و تلاشگران خارج از کشوری که دست شان با حنای استبداد جمهوری اسلامی رنگی نشده بايد مدام تو سری بخورد؟ کسانی که در راه آزادی وطن هست و نيست خود را از دست داده و مجبور به فرار گرديده اند بزعم مصاحبه کننده و شما فرقی نکرده اند اما رفسنجانی که بخاطر حکم دادگاه ميکونوس در ايران مانده خيلی فرق کرده!؟ چون شب های چهارشنبه هم غش می کند . آدم خودش بگيرد هوادارش نميرد، يکی ترکه به کف پايش می زدند داد می زد آخ پشتم !

۶
زرافشان عزيز
منهم خيلی دلم می خواهد برگردم ايران و دو سه روز که هيچ، دو سه سال هم زندان بروم اما بشرطی که مثل سعيد امامی يکسره از اوين به حوض کوثر منتقل نشوم.
يکی برادر مرده اش را جهت دفن به قبرستان برد گورکن مرده را گذاشت داخل قبری که نزديک چاهی کنده بود و تا مرده را درگور نهاد ديوار قبر فرو ريخت و مرده درچاه افتاد برادر مرده شيون کرد که چه شد، گورکن گفت چون عمل برادرت صالح بود يکسر به حوض کوثر افتاد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

۷
بيش از ۱۰ميليارد دلار داده اند به روسيه تا ۵۰۰ مگاوات برق توليد کنند. ملا نصرالدين صنار می گرفت سگ اخته می کرد يک عباسی می داد حمام می رفت.
پسر مارکوس ديکتاتور فيليپينی پس از مرگ پدر به فيليپين برگشت و اکنون سالهاست نماينده مجلس فيليپين است هاله اسفندياری در آمريکا مک دونالد می خورد در اوين ترکه به کف پايش می زنند، رضا پهلوی به عروسی وليعهد هلند دعوت می شود هواپيمای ک ال ام را در تهران پنچر می کنند، دکتر نوری زاده به کويت می رود کاردار سفارت کويت را در تهران در خيابان دراز می کنند وجالب و غم انگيز و مسخره است که بزعم حکومت مسئول همه اينها دشمن است که خارج از کشوری ها نيز در پرانتز دشمن جای می گيرند يکی از بام افتاد ديگری را گردن شکست.

۸
سخن کوتاه کنم خيلی دلم می خواهد برگردم ايران و از روی همان اسکله در بندرعباس که رضاشاه سوار کشتی شد و به موريس رفت و پاتوق شنای دوران کودکی ما بچه های بندر بود يکبار ديگر شيرجه بزنم توی خليج هميشه فارس تا از اوهام در بيايم چون هنوز هم خيال می کنم پدر نمرده و سرطان خواهر را نکشته و مادر فلج نشده و آرزوی ديدار مرا ندارد و بيش از سيصد نفر از دوستانم اعدام نشده اند، حالا کی از اين مستی بيرون بيايم و خوابم تعبير شود، معلوم نيست از قديم هم گفته اند که خواب مستی تعبير ندارد!

asad22@rogers.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آقای زرافشان عزيز اگر می توانستم به مريخ می رفتم، اسد مذنبی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016