سه شنبه 17 آذر 1383

تست چهار جوابي براي آزاد شدن از زندان، طنزنوشته اي از ف.م.سخن

بسمه تعالي

اندرزپذيران عزيز

اکنون که به حول و قوهء الهي توانستيد تحت راهنمايي هاي دل سوزانه ي برادران بازجو، مرحله شفاهي تست ِ توبه را با موفقيت پشت سر بگذاريد، به مرحله ي کتبي اين تست سرنوشت ساز مي رسيد که با قبولي در آن خواهيد توانست به آغوش گرم خانواده ي خود باز گرديد. مدت زمان در نظر گرفته شده براي اين تست 10 دقيقه است و در صورت دست يابي به نمره ي قبولي، مي بايد با جملاتي که در اين تست به آن ها پاسخ صحيح داده ايد انشائي بنويسيد تا در اختيار خبرگزاري فارس قرار گيرد. نفرات برگزيده ي آزمون کتبي، اين افتخار را خواهند داشت تا نوشته ي خود را در مقابل دوربين هاي تلويزيوني قرائت کنند. کساني که نمره ي زير هفت بگيرند تنبيه شديد بدني خواهند شد. کساني که نمره ي زير ده بگيرند ضمن تنبيه بدني به کلاس هاي کمک درسي – که زير نظر بازجوهاي برگزيده اداره مي شود - اعزام خواهند شد. کساني که زير دوازده بگيرند يک بار ديگر اين امکان را خواهند يافت تا مورد راهنمايي لساني برادران بازجو قرار بگيرند. نمره ي قبولي در اين آزمون 18 است و کساني که کمتر از اين نمره بگيرند بايد تا زمان امتحان مجدد و دست يابي به نمره ي قبولي، به زندگي در شبانه روزي نيروي انتظامي، واقع در ميدان جوانان (پايين تر از ميدان محسني) ادامه دهند.

تذکر مهم: اندرزپذيران عزيز! از بيرون بردن ورقه ي راهنمايي - که ضميمه ي سوالات است - به خارج از حوزه ي امتحاني اکيدا خودداري کنيد. اخيرا اندرزپذير معلوم الحالي به نام حنيف مزروعي با سوءاستفاده از حواس پرتي برادران ممتحن، اين ورقه را به بيرون برده و در مقابل بهاي گزافي در اختيار اشخاص ِ فرصت طلبي چون "م.ا" قرار داده است. نامبرده که به بهانه ي بيماري از حضور در امتحان سر باز زد و با فريب اساتيد تواب ساز، آزادي خود را به دست آورد با اين کار نمره ي صفر مي گيرد و در آينده اي نزديک مجددا به شبانه روزي فراخوانده مي شود.

1 – سلول انفرادي چه گونه جايي است؟
الف – اتاقي است بزرگ با نور زياد، که جهت تفکر و راز و نياز با خدا، داوطلبانه در آن تنها مي مانيم.
ب – اتاقي است دو متر در يک متر و هفتاد که نور چراغ بيست و چهار ساعته بر چشم آدم مي تابد.
ج – بدترين شکنجه هاست.
د – شنيدن صداي پايي که پشت در سلول انفرادي مي آيد و در را باز نمي کند و مي رود بدترين شکنجه هاست.

2 – برادران بازجو
الف – شکنجه گر هستند.
ب – اساتيد راهنما هستند.
ج – سربازان امام زمان (عج) هستند.
د – جواب ب و ج صحيح است.

3 – برجسته ترين صفت برادران بازجو چيست؟
الف – با محبت و سعه ي صدر هستند و با نرمي و مهرباني با ما برخورد مي کنند.
ب – وحشي و خشن هستند و دهان و بدن شان بوي گند مي دهد.
ج – فحاش هستند و فحش هايي مي دهند که گنده لات هاي تهران هم آنها را بلد نيستند.
د – متخصص اندازه گرفتن .... براي اثبات .... بودن زندانيان مرد هستند.

4 – ما در زندان
الف – به شدت اذيت و شکنجه شديم و هرگز آرزوي بازگشت به اينجا را نداريم.
ب – متنبه شديم و بد نگذشت.
ج – بهترين ساعات زندگي مان را در کنار برادران بازجو گذرانديم و چشم مان به جنايت و خيانت دوم خردادي ها و خاتمي چي ها باز شد.
د – شخصيت و هويت مان را به زور بازجويان به فراموشي سپرديم.

5 – روزي که آزاد شويد چه خواهيد کرد؟
الف – خواهيم گفت گور باباي سياست و زنده باد پول و کار و زن و زندگي. ما را چه به اين حرف ها!
ب – اولين تاکسي که دم در زندان ببينيم سوار خواهيم شد و به اولين خبرگزاري سر راه خواهيم رفت و چکيده ي نظريات جديدمان را در اختيار آنها قرار خواهيم داد.
ج – اگر پاسپورت دادند از مهرآباد، اگر ندادند از کوه و کمر به خارج خواهيم رفت و به ضد انقلاب خارج نشين و شبکه ي عنکبوت خواهيم پيوست.
د – به بيمارستان خواهيم رفت تا زخم هاي پشت مان را پانسمان کنيم و براي اطمينان از سالم بودن ِ کليه، از آن عکس رنگي بگيريم.

6 – خاتمي
الف – خائن است.
ب – خادم است.
ج – بي عرضه است.
د – الف و ج صحيح است.

7 – حضرت آيت الله شاهرودي
الف – عراقي است.
ب – عرب است.
ج – رئيس شکنجه گران است.
د – الف و ب و ج غلط است.
(تذکر مهم: برخي از اندرزپذيران در گذشته سوال را بد فهميده اند. لطفا به کلمه ي "غلط" توجه بفرماييد).

8 – در بيرون از زندان مصطفي تاج زاده را چه مي ناميد؟
الف – مُصي.
ب – تاجي.
ج – م.ت.
د – حاجي.

9 – ابطحي کيست؟
الف – از روشنفکرترين و شجاع ترين سياست مداران ِ ايران است.
ب – عکاس باشي دربار خاتمي است.
ج – "م.ا." است.
د – وب لاگ نويس است.
(در آخرين بررسي هيئت ممتحنه به دليل صحيح بودن دو پاسخ، اين سوال حذف مي شود).

10 – ما اسناد و مدارک ِ محرمانه اي را که حتي در اختيار نداشتيم چه کرديم؟
الف – وقتي نداشتيم خب معلوم است که نمي توانستيم کاري بکنيم.
ب – ما اسناد و مدارک محرمانه را – چه داشتيم و چه نداشتيم – در اختيار وابستگان فرهنگي و نظامي سفارت خانه هاي بيگانه قرار داديم.
ج – ماي روزنامه نگار، اسناد و مدارک محرمانه مان کجا بود؟
د – شما مي خواهيد با طرح اين گونه سوال ها به ما وصله ي جاسوسي بزنيد و شمشير ِ دادگاه را بالاي سرمان نگه داريد تا ديگر نتوانيم حرف بزنيم.
(به دليل اشتباه غيرعمدي بسياري از اندرزپذيران ِ شرکت کننده در آزمون هاي گذشته، جهت راهنمايي تذکر مي دهيم که مراقب باشيد جواب "ب" را با "د"، ناخواسته اشتباه نگيريد چون بعد از علامت زدن، اعتراض و انکار به هيچ وجه پذيرفته نمي شود؛ حتي از شما، برادر عزيز!)

11- ما از اين پس
الف – به آرمان هاي امام راحل خدمت خواهيم کرد و بس.
ب – به آرمان هاي امام خامنه اي خدمت خواهيم کرد و بس.
ج – به گور باباي مان خواهيم خنديد اگر دوباره وارد سياست شويم و به آرمان کسي خدمت کنيم.
د – آرمان ما از اين پس فقط در آوردن يک لقمه ي بخور و نمير براي زن و بچه مان خواهد بود و آرمان ديگري نداريم.
(تذکر مهم: در تست بالا فقط و فقط يک جواب صحيح است و دو جواب صحيح نداريم.)

12 – اگر کساني خواستند به حمايت از ما در جايي تجمع کنند چه خواهيم گفت؟
الف – چيزي نخواهيم گفت تا آنها هم به اين شبانه روزي تشريف بياورند و هوس حمايت از سرشان بيفتد.
ب – عصباني خواهيم شد و نامه ي شديد اللحني از طريق رسانه هاي ارزشي خواهيم نوشت و خواهيم گفت غلط کرده ايد مي خواهيد به حمايت از ما تجمع کنيد و ما از شما به دادگاه شکايت مي کنيم.
ج – به آنها خواهيم پيوست و با آنها هم صدا خواهيم شد.
د – در رودربايستي قرار خواهيم گرفت و به اتفاق پدر، در مراسم ِ ياد شده، حضوري کم رنگ خواهيم داشت.

13 – روش هاي پخش ِ اظهار ندامت کدام است؟
الف – اظهار ندامت را با پست معمولي به خبرگزاري ارسال مي کنيم.
ب – خودمان به خبرگزاري مي بريم.
ج – پيش از آزادي و از شدت علاقه و عجله براي انتشار، از رئيس ِ زندان تقاضا مي کنيم که تقبل زحمت کرده آن را به خبرگزاري برسانند.
د – ب و ج صحيح است.

14 – وب لاگ نويسي
الف – کار بي کار ها و بي عار هاست.
ب – ضد اسلام است.
ج – توطئه استکبار است.
د – الف و ب و ج صحيح است.

15 – بعد از آزادي از زندان
الف - غلط کنم سراغ وب لاگ و وب لاگ نويسي بروم.
ب – چند خطي مي نويسم و آن چه را که سر من در زندان آورده ايد منتشر مي کنم.
ج – به اي ميل هايم جواب مي دهم و با چند نفر چت مي کنم.
د – به جاي وب لاگ، وب سايت درست مي کنم.

16 – خبرنامه ي گويا
الف – خبرنامه اي است که در آن مهم ترين اخبار روز منتشر شود.
ب – پايگاه دشمن است.
ج – مرکز شبکه ي عنکبوت است.
د – ب و ج صحيح است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

17 – نظرتان راجع به سايت امروز چيست؟
الف – سايت دوم خردادي هاست و براي جلوگيري از سلطه استبداد ِ مطلق، بايد باشد.
ب – سايت بدي نيست. من که مطالبش را نمي خوانم.
ج – سايت خيانت کارها و شعبه ي داخلي شبکه ي عنکبوت است.
د – نظري ندارم.

18 – آيا در يازده سالگي عاشق دختر همسايه شده ايد؟
الف – اگر برادران بازجو بفرمايند، شده ام.
ب – حتي اگر برادران بازجو نفرمايند، شده ام.
ج – پيش از آن که برادران بازجو بفرمايند، شده ام.
د – در يازده سالگي من به فکر دوچرخه بودم و به دخترها کاري نداشتم.

19 – همجنس باز
الف – اگر برادران بازجو بفرمايند، منم.
ب – حتي اگر برادران بازجو نفرمايند، منم.
ج – پيش از آن که برادران بازجو بفرمايند، منم.
د – تعداد کمي از آقايان هستند که در بعضي جاها درس ِ ... و دست شان به زن نمي رسد ولي به هم مي رسد.

20 – نظرتان در باره ي برادر حسين شريعتمداري چيست؟
الف – بهترين و ماهرترين سربازجوي دنياست.
ب – آدمي است ساديست که در نهايت ِ آرامش و متانت شکنجه مي دهد.
ج – بهترين طنزنويس دنياست.
د – نماينده ي رهبر است و هر چه بگويد عين ِ واقعيت است.
(يک جواب که اصلي تر است، مد نظر ماست.)

موفق باشيد.

[وب لاگ ف.م.سخن]

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15265

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تست چهار جوابي براي آزاد شدن از زندان، طنزنوشته اي از ف.م.سخن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016