جمعه 17 خرداد 1387

اقدام سازمان ملل در جهت رسيدگی به بحران غذا، بی بی سی

در اجلاس سازمان ملل در زمينه بحران جاری غذا نتيجه گيری شده است که توليد جهانی مواد غذايی بايد تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شده و کشاورزان در کشورهای فقير بيشتر مورد حمايت قرار گيرند.

اين تعهد رهبران ۱۸۱ کشور جهان در پايان اجلاسی سه روزه در رم در زمينه مشکل کمبود مواد غذايی بود.

آنها همچنين موافقت کردند برای کمک به رسيدگی به مشکل کمبود غذا و جهش بهای مواد غذايی، بيشتر اقدام به مداخله جويی انساندوستانه کنند.

بان کی مون دبير کل سازمان ملل اخطار داد که سالانه تا ۲۰ ميليارد دلار برای مرتفع کردن بحران غذا نياز است.

نمايندگان دولت ها و سازمان های کمک رسانی حاضر در کنفرانس از بيانيه پايانی اجلاس به عنوان نشانه ای از اينکه مساله کشاورزی - به خصوص حمايت از زارعان کوچک در کشورهای درحال توسعه - اکنون بار ديگر به طور قاطعانه در دستور کار جهانی قرار گرفته استقبال کردند.

لولو شينگوانا وزير کشاورزی آفريقای جنوبی به بی بی سی گفت: "برای اولين بار کشاورزی در کانون توجه جهانی قرار داده شده است. برای سال ها اين يک موضوع فرعی بود."

در بيانيه شرکت کنندگان اجلاس آمده است که با توجه به منابع موجود، اين واقعيت که ۸۶۲ ميليون نفر از مردم جهان همچنان از سوءتغذيه رنج می برند غيرقابل قبول است.

اوليويه دی شوتر، گزارشگر ويژه سازمان ملل در "حق تغذيه" گفت که اتخاذ يک اعلاميه نهايی "نشان دهنده آن است که جامعه بين المللی با يک صدا سخن می گويد."

ايرادها

اما اين اجلاس منتقدان خود را داشت.

ماگدا کروپينيکا مشاور امور غذايی سازمان خيريه "اکشن ايد" گفت که بيانيه پايانی فاقد پيشنهادهای ملموس است.

وی گفت: "هيچ نوع تعهد مالی قابل سنجش وجود ندارد. به غير از منابع موجود کنونی سازمان خوار و بار جهانی، هيچ پولی برای رسيدگی به مشکل کليدی افزايش ظرفيت (توليد) اعطا نشده است."

اما الکساندر وولکامب از گروه آکسفام به بی بی سی گفت که صرف شناسايی نقش کشاورزی، گامی حياتی است.

وی گفت: "لازم است تمرکز بيشتری بر کشاورزی صورت گيرد، نه کمتر، و به نظر می رسد ما بالاخره به جايی می رسيم که اين موضوع پذيرفته می شود."

سازمان خوار و بار جهانی تاکيد کرده که هدف اجلاس رم تضمين کمک های مالی نبود.

با اين حال اين سازمان می گويد بايد بودجه خود را برای کمک به کشاورزان ۱۰ برابر کند - يعنی به حدود ۳۰ ميليارد دلار برساند - تا آنها بتوانند غذای مورد نياز جوامع و کشورهای خود را توليد کنند.

بحث سوخت های زيستی

مساله سوخت های زيستی در اجلاس از مسائل تفرقه انگيز بود.

برخی مقام های سازمان ملل گفتند که رشد سريع اين بخش ممکن است تا ۳۰ درصد به تورم در بهای غذا دامن زده باشد که علت آن انحراف محصولات کشاورزی برای مصرف سوختی و محدود کردن عرضه است.

با اين حال آمريکا - که بزرگترين توليدکننده اتانول در جهان است - اصرار می ورزد که اين صنعت تنها مسئول ۳ درصد افزايش بهاست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نهايتا موافقت شد که اين صنعت فراهم آورنده "چالش ها و فرصت هايی" است که بايد بيشتر درباره آنها تحقيق کرد.

لوئيز ايناسيو لولا دا سيلوا رئيس جمهور برزيل در جريان سخنرانی خود با حرارت زياد از اهميت بالقوه توليد اتانول از نيشکر دفاع کرد.

وی اين نکته را پررنگ کرد که بخش بزرگی از نيروی لازم برای حمل و نقل در برزيل از نيشکری می آيد که در تنها يک درصد از زمين های زراعی برزيل کاشته شده است.

تحليلگران قبول دارند که توليد اتانول از نيشکر شيوه ای پاکيزه تر و دارای بازدهی بيشتر از توليد آن از ذرت است که در آمريکا متداول است و واشنگتن سوبسيدهای زيادی بابت آن به کشاورزان آمريکا می دهد.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37170

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اقدام سازمان ملل در جهت رسيدگی به بحران غذا، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016