پنجشنبه 28 مهر 1384

دادگاه صدام حسين يا بوش - بلر، م. راد

m.rad@gmx.net

امروز آمريكا وكشورهای‌غربی با يك تدارك وسيع تبليغاتی ‌يك بار ديگر صدام حسين رئيس جمهور عراق و هفت نفر از اعضای‌ حزب سوسياليست بعث عراق را بيك دادگاه نمايشی آوردند و آنها را متهم كردند كه بر عليه مردم عراق مرتكب جنايت شده اند .
تمامی ‌هشت نفرآورده شده در دادگاه بيش از دوازده ساعت بیخواب نگه داشته شدند تا چهره آنها خسته بنظر آمده و نتوانند در دادگاه نمايشی و قلابی نوع آمريكايی متمركز عمل كنند.

اعضاء دادگاه متشكل ازپنج عضو از بيست نفری كه مدتها در انگلستان آموزش ديده در واقع ماموران سازمان امنيت آمريكا و انگلستان بودند با وجود اين تنها دونفر از آنها كه يكی‌از كردستان ( ريزكارمحمد امين) جرات كردند چهره خود را بنمايش بگزارند كه احتمالا در عراق زندگی نميكنند.
افراد نمايش داده شده با چهرهای ‌كاملا خسته به درون اطاقی آورده شدند كه بسختی‌ بيست نفر در آن جا می گرفت وتازه در تمام بغداد آماده باش كامل و حكومت نظامی بر قرار بود و در تمام ساعات شب گذشته و امروز شهر توسط هواپيما و هليكوپترو نيروهای نظامی‌ كاملا محاصره شده بود.
رئيس دادگاه كه بادی بر غب غب انداخته بود و سعی ميكرد ادای بازپرسان اربابان را در آورد در همان لحظه اول توسط سخنان صدام حسين كه دادگاه را برسميت نشناخت بادش خوابيد و گردانندگان پشت پرده دستور تعطيلی دادگاه نمايشی را اعلام كردند تا شايد بتوانند ابتكار عمل را بدست آورند .
صدام حسين كه خود دانشگاه حقوق رادر قاهره به پايان رسانده و وكيل زبر دستی همانند دكتر ميلوسويچ رئيس جمهور يوگسلاوی‌است بخوبی از پس تفاله های‌آمريكا بر آمد وتا آخرين لحظه ابتكار عمل را از آن خود كرد و دادگاه عروسكی و قلابی را مضحكه خاص و عام كردصدام در ابتدای صحبت خود توطئه بيدار نگهداشتن آنها را بر ملا كرد.
تدارك بينندگان اين شو همزمان تمامی رسانه های متعلق بخود را نظير CNN رسانه سازمان امنيت آمريكا( سازمان سيا ) و BBCبنگاه خبر پراكنی‌ سازمان امنيت انگلستان و حتی‌ NTV خبر گزاری سازمان امنيت آلمان كه رابطه تنگاتنگی با دورسانه فوق دارد و ساير رسانه های غربی را بسيج كرده و همزمان از زبده ترين مفسران خود نظير خانم امانپور كه سالهاست با سازمان امنيت آمريكا همكاری ‌ميكند بخدمت گرفته بودند.

چرا آمريكا يك بار ديگر دست به اين مضحكه زد؟

چند روز قبل از تهاجم غير قانونی نظامی به عراق ژنرال بازنشسته مك افری(Mc Affrie) در يك سخنرانی ‌در تلويزيونی كه در سراسر آمريكا پخش ميشد ادعا كرده بود كه عراقيها با گل و شيرينی به استقبال ما خواهند آمد اين تجاوز در مارس 2003 صورت گرفت اين جنرال هيجده (18) ستاره حتی ‌مدعی ‌شده بود كه آمريكا تنها سه تا شش روز عراق را در كنترل خود خواهد گرفت نشان به آن نشان كه هنوز نيروهای آمريكايی در ابتدای‌ كارند و همچنان به بمباران شهرها و روستاها می پردازند و همچنان كشته ميدهند و همچنان هزينه آنرا تحمل ميكنند و همچنان به بی ثباتی ‌منطقه دامن ميزنند اخيرا افشا شده است كه هدف آمريكا در بهم ريختن خاورميانه ايجاد بلبشو در بازار نفت جهانی ‌بوده است.
در همان تاريخ طارق عزيز معاون رئيس جمهور عراق گفت ما به آمريكايی ها خوش آمد می گوييم البته بجای ‌شيرينی‌ با گلوله به استقبال آنها خواهيم رفت خواهيم و چنين نيز شد.
بيش از سی و دوماه از شروع جنگ توده ای بر عليه نيروهای متجاوز در عراق می گذرد عراق از يك كشور نمونه در بين كشورهای ‌منطقه خاورميانه كه پذيرای سه ونيم مليون كارگر عرب بود و هر عربی ‌بدون ويزا ميتوانست وارد خاك عراق شودو اقتصادكشورهای ‌مصر و سوريه واردن به اقتصاد عراق وابسته بود بيك مخروبه تبديل شده است و تمامی ‌مفسران اقتصادی عقيده دارند كه اين كشور صد سال به عقب برگشته است كشوری ‌كه پس از تجاوز سال1991 آمريكا و غرب توانست در مدت بسيار كوتاه تمامی ‌خسارات وارده به كشور را باز سازی كند .
نتيجه اين جنگ تجاوزكارانه نفرت مذهبی‌ ‌بين مذاهب و شاخه های‌آن بين شيعه وسنی بين ملت كرد و ملت عرب بين ملتهای‌ايران با ملتهای‌عرب وملتهای ‌منطقه است و هنوز زود است كه بشود تاثير اين تخريب را ارزيابی ‌كردولی‌آنچه مسلم است ‌ملتهای‌ منطقه بهای گزافی بايد برای آن بپردازند.
آمريكا در بر پايی اين دادگاه قلابی می خواهد تجاوز و شكست خود را سر پوش بگذارد ابر قدرتی كه در اثر مقاومت مردم عراق به هيچ تبديل شده است
نگاهی‌ به نيروهای مخالف رژيم سابق عراق نشان ميدهد كه آنها هنوز هم يك اقليت كوچك را تشكيل ميدهند چلبی ‌و اياد اعلاوی نه تنها منفور ترين چهره عراق شناخته ميشوند بلكه حتی ‌قادر نيستند ده نفر آدم را دوربر خود جمع كنند.
جعفری نخست وزير حكومت پوشالی ‌و دارودسته ارتجاعی ‌و فاشيستی آن در سال 1970 با شكست بارزانی ‌فئودال به ايران كوچ كردند و سپس با رژيم ارتجاعی ‌جمهوری‌اسلامی‌ به همكاری ‌پرداختند آنها در شكار نيروهای مخالف رژيم نقش تعيين كنند ه ای ايفا كردند آنها داوطلبانه برای ‌شكار كردها به كردستان می رفتند و در داخل عراق بهمراه ارتش ايران به كشتار و قتل و عام مردم عراق می‌ پرداختند.
اين دارودسته ارتجاعی بكمك رژيم ايران بارها عمليات تروريستی در خاك عراق انجام داد در تمامی‌اين عمليات كور صدها نفر مردم عادی ‌كشته شدند پس از پايان جنگ ايران و عراق و اقرار به شكست در جنگ توسط خمينی قرار داد صلح بين دوكشوربامضاء رسيد.
ولی پس از حمله آمريكا و كشورهای‌غربی به عراق در سال 1991 رژيم ايران همين قاتلان را به اتفاق سپاه پاسداران به منطقه جنوب عراق فرستاد كه پيش از سركوب صدها نفر را به اتهام همكاری ‌با رژيم عراق تير باران كردند جعفری ‌يك شيعه بغايت مرتجع و عقب افتاده ايست كه هركاری ‌برای ماندن در قدرت انجام خواهد داد همين جعفری‌است كه بيش از صد هزار نفر از معاودين عراقی را كه همگی در ايران بودند در اختيار ارتش آمريكا قرار داده است .
جعفری ‌و چلبی ‌و اعلاوی تا پيش از تجاوز آمريكا و غرب به عراق شعار ميدادند كه رژيم عراق بايد بهر قيمت سرنگون شود حتی ‌با نابودی عراق و كشتار مردم بيگناه .
آمريكا و سياست گزاران آن با همدستی‌همين مرتجعين شعار ميداند كه بغداد را بايد با بمب اتمی ‌نابود كرد.
آنها مدعی ‌شده بودند كه رژيم عراق مسلح به سلاح اتمی است كه رژيم عراق سلاحهای ‌كشتار جمعی ‌توليد ميكند كه رژيم عراق با بن لادن همكاری ‌ميكند و دروغهای ‌ديگری كه گويا آنها در عراق گور های ‌دست جمعی‌ پيدا كرده اند كه بيش از 400.000 ( چهارصد هزار) نفر در آن دفن شده اند كه بعدا دروغ از آب در آمد و تونی ‌بلر جانی‌ مجبور شد در تاريخ 18 ژوئن 2004 آنرا تكذيب كندو حالا معلوم شده است منظور آنها گورهايی‌است كه سربازان كشته شده عراقی در جنگ توسط آمريكا در سال 1991در عراق بوده است كه تعداد آنها كمتر از پنج هزار نفر است و همگی نيز با لباس نظامی‌ دفن شده اند .
آنها مدعی ‌شدند كه رژيم عراق مردم كشور خود را با گازهای ‌سمی ‌و شيميايی‌ كشته است و بخصوص كشتار مردم كرد حلبچه در سال 1988را به رژيم عراق نسبت می دهند حالا مشخص شده است ( نگاه كنيد به اسناد منتشره توسط سازمان سيا) كه اساسا عراقی ها به اين گاز مسلح نبوده و اين رژيم ايران است كه از آن در حلبچه استفاده كرده است گاز سيانگن كلوريد (Cyangen Cholorine) در جنگ جهانی ‌دوم توسط نازی ها و فاشيستهای ايتاليايی و ژاپنی‌ بر عليه كشورها ی ‌ديگر مورد استفاده قرار گرفته است پس از جنگ جهانی دوم تنها كشورهای آمريكا و شوروی و فرانسه و انگلستان به اين گاز مسلح بوده اند .
آمريكا در سالهای‌1970 تا 1978 تعداد زيادی از نظاميان ايران و تركيه و پاكستان را جهت آموزش نظامی بر عليه جنگ اتمی‌، شيميايی‌ و بيولوژيكی‌ به آمريكا برد و پس از آموزش اين كشورها را به اين گازها مسلح كرد حتی‌ايران در دوره رژيم سابق علاوه بر ايجاد سازمان انرژی‌اتمی‌ آزمايشگاه های متعددی برای‌ توليد و آزمايش گازهای سمی از آمريكا وارد كرد .

اخيرا سازمان سيا اعلام كرده است كه عراق به اين گاز مسلح نبوده است علاوه بر آن دولت تركيه برای ‌سركوب جنبش توده ای در كردستان تركيه و نابودی ‌بيش از سه هزار روستا از گازهای موستارد استفاده كرده كه تاثير آن پس از مدتی از بين ميرود و تنها برای ‌بی حسی و فلج كردن موقتی‌ بكار ميرود.
در همين دوره جلاال طالبانی‌از رژيم ايران ميخواهد از اين گاز در حلبچه كه 80.000 جمعيت داشت و منطقه كرد نشين است استفاده كرده تا نيروهای ‌وی كه توسط رژيم ايران پشتيبانی ميشدند اين شهر را در كنترل خود در آورند و برگ برند ه ای در رابطه با بارزانی ‌كه بشدت با تركيه و آمريكا لاس ميزد و رژيم عراق داشته باشد.
رژيم ايران كه دراواخرجنگ ديگر رمق جنگيدن نداشت و مجبور بود مداوما عقب نشينی كند بدون آنكه بداند از چه گازی‌استفاده ميكند توسط پاسداران بيسواد خود از گاز سيانگن كلوريد هديه آمريكا به رژيم سابق در حلبچه استفاده كرده كه منجر به كشته شدن بيش از سه هزار نفر شد بنابراين اين جنايت بر عليه خلق كرد توسط جلال طالبانی و رژيم مرتجع جمهوری‌اسلامی ‌صورت گرفت بهمين دليل كشورهای‌غربی در اين مورد خفقان گرفته اند نيروهای نظامی رژيم سابق كه جهت آموزش با اين سلاحها به آمريكا رفته اند وظيفه سنگينی بر دوش دارند آنها بايد به مجامع بين المللی اطلاعات خود را منتقل كنند موسوی نخست وزير در زمان جنگ بارها عراق را در استفاده از گازهای سمی تهديد كرده بود.

دولت آمريكا و انگلستان مدعی ‌شدند كه رژيم عراق در جريان جنگ در سال 1988 بيش از 180.000 مردم كرد و شيعه را توسط ارتش كشته است و در همان دوره سازمان حقوق بشرآمريكا (Human Right Watch ) متعلق به سوروس سرمايه دار معروف امريكايی ‌و مالك راديو ليبرتی‌ اين ادعا را تاييد كرد كه حالا معلوم شده است دروغی ‌بيش نبوده چون حتی ‌يك جسد هم تا كنون پيدا نشده است .
روزنامه های وابسته به سيستم نظامی آمريكا همانند نيويورك تايمز و واشنگتن پست تمامی ادعاهای آمريكا در مورد شكنجه در زندان ابوقريب و استاديوم ورزشی بغداد را ساخته و پرداخته سازمان امنيت انگلستان ميدانند.
صدام حسين و تعدادی از رهبران سابق عراق در زندان بسر ميبرند و تعداد زيادی از رهبران كشور در مبارزه بر عليه تجاوز و دفاع از حقوق ملی خود جان خود را از دست داده اند حتی‌هردوپسر صدام حسين با مقاومت در برابر سربازان آمريكايی نه تنها كشته شدند بلكه صحنه مقاومت را ترك نكرد ند جنبش مقاومت عراق طی سالهای گذشته صدها رهبر تازه وارد صحنه كرده است آنها در پروسه مقاومت نه تنها تجربه مبارزاتی خود را افزايش ميدهند بلكه از نظر بيسج و سازماندهی‌ رقيب خودرا كه با هارت و پوت فراون واردصحنه شده بود بزانودر آورده اند .
نيروهای ‌مقاومت بيش از دوهزار سرباز آمريكايی را كه تا دندان مسلح هستند نابود كرده و بيش از سی هزار نفر رازخمی و يا فراری‌ داده اند و خسارات جبران ناپذيری بر ماشين جنگی‌ابرقدرت نظامی جهان وارد آورده اند همه اينها نشان ميدهد كه نيروی مقاومت از سازماندهی منسجم و‌بزرگی بر خوردار هستند.
همين مبارزه مسلحانه است كه رژيم آمريكا را مجبور كرد وزير دفاع منفور خود رامزفلد را به بغداد بفرستد تا با صدام حسين رهبر مقاومت عراق ملاقات كند رامزفلد در 2 ماه مه 2005 در بغداد به صدام پيشنهاد ميكند كه از نيروهای ‌مقاومت بخواهد دست از مبارزه بر دارند و در ازای آن آنها اجازه خواهند داد تا صدام كشور را ترك و در كنار خانواده خود زندگی كند ولی ‌صدام نمی پذيرد و قاطعانه آنرا رد ميكند رامزفلد تهديد ميكند كه صدام را به دادگاه علنی‌ خواهد فرستاد و صدام در جواب ميگويد كه رامزفلد و حكومت آمريكا از تاريخ هيچی نمی فهمند( نگاه كنيد به مجله هفتگی مصری‌ Al – Usbu تاريخ 2 مه 2005) .

هر دودادگاهی كه آمريكا و انگلستان ترتيب داده اند و مقاومتی كه صدام و تمامی رهبران سابق از خود نشان داده اند نه تنها محبوبيت صدام را صد چندان كرده است بلكه نيروهای مقاومت با انرژی بيشتر ی وارد كارزار ميشوند و اين آن درسی است كه هرگز نيروهای‌ارتجاعی از آن سر در نخواهند آورد كه مبارزه بين متجاوز و نيروی مقاومت تا تلاشی كامل نيروی متجاوز ادامه خواهد يافت چه نيروی مبارز با باز توليد نيروی مقاومت و فداكاری‌ و از جان گذشتگی‌ راه را به آيندگان نشان خواهد داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كشورهای‌غربی‌ و در راس آن آمريكا و نيروهای ارتجاعی مذهبی‌ بسياری‌از رهبران مردمی ‌و چپ و ملی را به زندان انداخته و يا اعدام كرده اند كه از جمله آن چائوشسكو رئيس جمهور رومانی است كه با كودتا و بدون محاكمه به همراه همسر خود اعدام شده است و امروزه اين مردم رومانی‌هستند كه رژيم فاشيست بازگشته به قدرت را به چالش كشيده اند.

آمريكا و غرب دكتر ميلوسويچ رئيس جمهور و رهبر حزب سوسياليست يوگسلاوی را از بلگراد ربوده و بزندان انداخته اند وی ‌در دفاعيات خود نشان داد كه چقدر سيستم امپرياليستی‌ مرتجع و پوشالی است آمريكا به اتفاق مزدوران خود رهبر حزب كمونيست پرو پروفسور آلبينل گوتس مان (Albinael Guzman ) ونفر دوم رهبری حزب ويكتور پولای كامپوس (Victor Polay Campos ) را دستگر و زندانی ‌كرده اند ولی‌اين فوجی ‌موری رئيس جمهورجانی پرو بود كه مجبور شد خود رادر ژاپن مركز فاشيستهای ‌جنوب شرقی آسيا مخفی كند.

آمريكا و اسرائيل و تركيه عبدالهه اوجالان رهبر كردهای منطقه را با توطئه دستگير و به زندان محكوم كردند ولی‌اين جنبش توده ای خلق كرد است كه حرف اول را ميزند و امروز با آوردن صدام حسين رهبر ملی‌ جنبش مردم عرب به دادگاه نمايشی برای پايين آوردن روحيه مبارزان و انتقام از وی نفرت خود را به مردم عراق نشان دادند چرا كه بيش از پنجاه سال عراق دستان تا به مفرق بخون امپرياليسم را از منطقه كوتاه كرده بود چرا كه رژيم عراق بنيان گزار اتحاديه عرب بود چرا كه رژيم عراق تا به آخر برای آزادی فلسطين مقاومت كرد چرا كه رژيم عراق حكومت لائيك را تبليغ می كرد و متمايل به چپ بود چرا كه عراق بنيان گزار جبهه امتناع عرب با شركت سوريه ، يمن ، ليبی و سوريه و فلسطين بود چرا كه رژيمهای عراق پس از استقلال از پيمان بغداد خارج شده بودند و عملا آنرا منحل كردند چرا كه عراق هرگز تن به همكاری ‌با امپرياليسم نداد و هرگز وارد معامله با آنها نشد.
مقايسه دوقانون اساس در رژيم سابق و قانون اساسی پيشنهادی ‌و پا در هوای ‌رژيم دست نشانده فعلی نشان ميدهد كه تفاوت از كجا تا كجاست
در قانون اساسی رژيم حزب بعث زير بنای اقتصادی ‌دولتی و سرمايه دولتی ‌تحت عنوان نظام سوسياليستی
در قانون جديد آمريكايی‌ عراق سرمايه خصوصی‌ بعنوان نظام اقتصادی
در نظام قديم اتحاد كشورهای‌عرب بر اساس نظام سوسياليستی ، برسميت شناختن حق ملل ، تكيه بر استقلال
درقانون جديد حاكميت دومليتی تحت اشغال نيروهای ‌خارجی آمريكا و انگلستان
در قانون قديم سكولاريسم و جدايی ‌دين از حكومت اين نظام جدايی‌ كشورهای‌عرب را بر اساس مذهب قبول نداشت
در نظام جديد جدايی بر اساس مذهب سنی و شيعه
در نظام قديم حق و حقوق برابر زنان ومردان در قانون اساسی برسميت شناخته شده بود
در قانون جديد حاكميت قوانين ارتجاعی ‌مذهبی آنهم از نوع شيعه آن و اسلام مذهب رسمی كشور.
خود اين قانون نشان ميدهد كه نيروهای مدافع غرب تا چه اندازه عقب افتاده و مرتجع هستند حال با اين اوصاف بايد آمريكا و نيروهای وابسته به آنرا فهميد شكست در پی شكست انتخابات نمايندگان مجلس با آن رسوايی با وجود تقلب فراوان در تعداد آرا و حمايت روحانيان مرتجع همانند سيستانی و اجبار زنان در شركت در رای گيری توسط شيعيان ، قانون اساسی به رای ‌گذاشته شده كه حاكی از عدم شركت اكثريت مردم حتی در مناطق شيعه نشين به اين قوانين ارتجاعی و فاشيستی است ، جدايی مصنوعی در بين مردم عراق تحت عنوان شيعه و سنی ، مخالفت جهانی بر عليه جنايات آمريكا ، پشتيبانی وسيع و جهانی از نيروهای ‌مقاومت عراق همين دوهفته پيش بيش از 200.000 نفردر ايتاليا بر عليه جنگ تظاهرات كردند و در خود آمريكا جنبش ضد جنگ بسرعت در حال گسترش است ، انفراد و هيچ شدن آمريكا در جهان ، هزينه سرسام آور جنگ
بدلايل فوق آمريكا و هم پيمانان واقعا شكارند و بهمين دليل به رذيلانه ترين شيوه ها متوسل شده اند دروغ ، اتهام ، سند سازی‌ ، استخدام مزدور ، تهديد ودخالت ،ايجاد حكومت های ‌پوشالی و دادگاه های قلابی روشی است آشنا برای مبارزان ملی و چپ در جهان آنها سالهاست كه بر عليه نيروهای‌ ملی و چپ دروغ پراكنی ميكنند در مورد فيدل كاسترو، هوگو چاوز ، رابرت موگابه ، كيم جانگ ايل اين تبليغات بر كسی پوشيده نيست اما چه باك مبارزه يعنی در گير شدن با دشمن در تمام ابعاد آن اين جنگی است كه بايد به آن ادامه داد تا ريشه امپريا ليسم و دخالت در امور ديگر كشورها و تجاوز را خشكاند عراقی ها اگر آمريكارا در منطقه شكست دهند كه خواهند داد يك پيروزی‌استراتژيك برای ‌تمامی ‌خلقهای ‌جهان است عملكرد آمريكا و هم پيمانان آن نشان ميدهد كه پيروزی نزديك است بدون مبارزه ملی‌ نه تنها استقلال سياسی مفهومی ندارد بلكه استقلال اقتصادی و فرهنگی و نظامی و هر تحول ديگری امكان پذير نيست ما بايد مبارزه مردم عراق را از ديد منافع ملی ما و كشورهای منطقه ارزيابی كنيم و امروز مبارزه مردم عراق برعليه نيروهای‌ متجاوز نه تنها منافع مارا در حال حاضر بلكه در آينده بيشتر تامين خواهد كرد

م. راد

دنبالک: http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/26824

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادگاه صدام حسين يا بوش - بلر، م. راد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016