جمعه 13 آذر 1383

"انقلاب نارنجي من"، يادداشت هاي "سويتا خلوکووا" از کي يف براي خبرنامه گويا (2)

روز اعلام نتايج تقلبي انتخابات بود ، خانم مجري شبکه اول تلويزيون دولتي اوکراين ، خبر از راي مردم به رئيس دولت مي داد، همزمان « زن زيبايي » در مربع سمت راست پائين صفحه - اخبار را براي کر و لال ها ترجمه مي کرد - آنچه رخ داد ، دنيا را لرزاند:
خانم مترجم کر و لالها - بجاي ترجمه اخبار دولتي خطاب به همه مردم اوکراين و جهان چنين ترجمه کرد :
« مردم !
نتايج اعلام شده کميته برگزاري انتخابات دستکاري شده و دروغ است.
مردم آنها را باور نکنيد.
رئيس جمهور واقعي ما « يوشچنکو » است.
من نفرت دارم از اينکه مجبورم کرده اند تا اين نتايج دروغ را ترجمه کنم ، من ديگر دروغ ترجمه نمي کنم ، ديگر ادامه نمي دهم.
.... - من مطمئن نيستم که ديگر شما را خواهم ديد .... »
آن زن Natalya Dmytruk نام داشت ، او امروز در ميان مردم و در ميان « درياي نارنجي » خيابانهاست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گذشت ده روز از آغاز « انقلاب نارنجي » ذره اي از غريو احساسات امواج مردمي خيابانهاي يخزده نکاسته است. اين همهمه و اين فريادها از بين نخواهد رفت ، هر چه بر سر سر انقلاب ما بيايد ، همه اينها در تاريخ اوکراين خواهند ماند. امواجي که اوکراين را براي هميشه تغيير داد.
اين آغاز مردم بود ، آدمهايي که يک روز صبح خود را عبث نپداشتند ، آدمهايي که به خيابان نيامند چون کار ديگري نداشتند ، انسانهاي مملو از آرزو و اميد.
آدمهايي که قبل از تکان دادن اوکراين و جهان ، خود را تکان دادند ، خود را عوض کردند - آدمهايي که شروع به دوست داشتن ديگران کردند. سياستمداران کاره اي نبودند.
و خدايا من چقدر دلم مي خواهد که مردم در ميان راه بازنايستند ، خستگي و افسردگي بر آنان چيره نيايد ، سرما رمقشان را نبرد، اختلاف سليقه رنجورشان نکند،

يازده روز است که هر روز بيرون مي روم ، يازده روز است که در چشمهاي مردم خيره مي شوم. روزهايي بود که من به سياست و سياست ورزان نه علاقه داشتم و نه اعتماد.
امروز همه علاقه ، احترام و اعتماد خود را نثار تازه مولود نارنجي ام مي کنم « مردم و نيروي مردم ».

هر روز بيشتر از روز پيش احترام و علاقه ام به اين مردم، فزوني مي گيرد. هر روز بيشتر همبستگي - ما مردم - را براي آزادي حس مي کنم - مي بينم. همه هم راي و هم قدم ايم.

اينجايم در خيابان يخزده و باز در چشم مردم نگاه مي کنم ، آنان را مي بينم ، روح به حرکت در آمده را حس مي کنم. کاش اين احساس زيباي با هم بودن ، بماند - نرود و براي هميشه بماند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15171

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"انقلاب نارنجي من"، يادداشت هاي "سويتا خلوکووا" از کي يف براي خبرنامه گويا (2)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016