پنجشنبه 14 آبان 1383

نتيجه انتخابات و عکس العمل دو رقيب پيروز و شکست خورده

در يک سخنراني منطقي و تا حدودي احساساتي و در فضايي غم انگيز، جان کري از طرفدارانش خواست تا با رقيب پيروز همراهي کنند. او تاکيد کرد که آمريکا به يکپارچگي نياز دارد و بايد در جنگ با ترور پيروز گردد.
کري افزود هر آمريکايي فارغ از اينکه به چه کسي راي داده، فردا صبح بعنوان يک آمريکايي از خواب بر خواهد خواست. کري همچنين از تماسش با بوش خبر داده و گفت که به او و لورا پيروزي شان را تبريک گفته است.
وي به هواداران غمگينش اطمينان داد که حتي اگر آراي نامشخص در ايالت اوهايو شمارش شود، وي شانسي براي پيروزي نداشت. او اضافه کرد که در اين مدت بسيار آموخته و آمريکا را شناخته است و از تلاش براي تحقق خواسته هاي طرفدارانش دست نخواهد کشيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رئيس جمهور بوش نيز در سخنانش بعد پذيرش رسمي شکست از سوي کري بر يگانگي آمريکا تاکيد کرد. او درحاليکه ديک چني، معاون قدرتمند خود و خانواده اش را در کنار داشت گفت، از رهبري چنين کشوري احساس غرور مي کند. وي اظهار داشت که سناتور کري مبارزات انتخاباتي با روحي براه انداخته بود و در شکست خيرخواه جلوه کرد.
او همراهي همه آمريکائيان خصوصا آنها که به رقيبش راي داده بودند را خواستار شد و خطاب به آنان گفت: من به حمايت شما نياز دارم و براي بدست آوردنش تلاش خواهم کرد. يک کشور داريم، يک وجدان و يک آينده که ما را به يکديگر متصل مي کند. او افزود، زماني که با هم يکي مي شويم و با يکديگر کار مي کنيم، هيچ محدوديتي براي عظمت آمريکا در مقابلمان وجود ندارد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13967

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نتيجه انتخابات و عکس العمل دو رقيب پيروز و شکست خورده' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016