Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 6 تیر 1384

حزب الله برنده انتخابات سازماندهی شده آخرين دوره رياست جمهوری؟ سعيد سلطانپور

ssultanpour@yahoo.com

مقدمه :1
.پاسخگوئی به مردم در مورد تقلبات سازمان يافته در انتخا بات را بايد کسانی مانند کديور و يزدی وسحابی وپيمان وسروش و... بدهند که که مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کردند ولی چشمان را به اراده ولی فقيه و شوراي نگهبان بستند و مي داانستند كه نمي توانند از سلامت رای انها دفاع کنند .

2. بر کمتر کسی پوشيده مانده است که در وحله اول بی عملی اصلاح طلبان حکومتی به رهبری خاتمی و اشتهار به فساد مالی رفسنجانی و فقر و اختلاف طبقاتی و فحشا و نيز فراوانی خود فروشان سياسی د رصحنه سياست ايران باعث شد که راه برای درامدن احمدی نژاد ازصندوق باز شود.

خاتمی با سالم خواندن انتخابات د ر دور اول نشان داد که تا چه حد از نظر سياسی قدرت ايستادن بر مواضع خودش را ندارد.

من در اين مطلب سعی می کنم که سياست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی را بررسی کنم.


با انتخاب شدن احمدی نژاد ( چهره گمنام حزب اللهی) که با حمايت گسترده ی جناح انحصار گرا پيروز شد برا ی اولين بار در عمر 26 ساله جمهوري اسلامي جناح راست افراطی تمامی پست های حکومتی را به تصرف خود دراورد.

يکپارچگی چه مزايا ئی دارد

1. دست دولت برای قانونی کردن مواردی نظير پوشش زنان و قوانين نهی از منکر و امر به معروف باز شد تا انچه که را به نظر انان" اسلامی شدن" جامعه است محقق کنند. وضع قانون کنترل مطبوعات که باعث خواهد شد حکومت هزينه کمتری بپردازد. در اين راستا حداد عادل بوي پيشنهاد دفتر در كاخ مجلس در بهارستان را داد كه احمدي نژاد از ان استقبال كرد. و از محلس هفتم به عنوان متخصصن دلسوز ياد كرد

2. موقعيت ولايت فقيه موقتا مورد چالش کمتری قرار می گيرد زيرا خامنه ای کمتر مجبور خواهد بود از حکم حکومتی استقاده کند.

3. دست حکومت را در مذاکره با امريکا و اروپا بازتر می کند که بتوانند با نشان دادن ضديت با غرب از انان امتيازات بیشتری بگيرند. و امريکائی ها راضی تر هستند که با حکو مت يکپارچه مذاکره کنند .
4. با عث تقويت روحيه حزب اله لبنان و فلسطين و نيروهای جهادی در عراق خواهد شد و می تواند فشار ی به امريکا و اسرائيل وارد کند . و موضع انان رادر مذاكره با امريكا تقويت كند.


معايب

1. با توجه به جمععت جوان بيکارو نياز شديد صنايع پايه ای به نوسازی منجمله نفت که نياز به سرمايه گذاری خارجی دارد و امکان ان بدون توافق با امريکا ميسر نيست. هيچ شرکت چند مليتی حاضر نيست که خطر تحريم شدن از امريکا را برای سود حاصل از سرمايه گذاری در ايران بپذيرد. اين آخرين شانس حاکميت برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور است.

2. سابقه انحصار طلبی اقتدار گرا ها بر اين دلالت می کند که انها حاضر نيستند که هيچ نيروی ديگری را در حاکميت بکار بگيرند. در زمان اقای خمينی وی بدليل اينکه حرف اخررابا توجه به نقش خودش( در رهبری انقلاب و مرجعيت تقليد شيعه ) می زد لذا وی از بکار گيری نيروهای وفادار به خودش حتی با گرايشهای ضد يکديگر را مانند مير حسين موسوی در سمت نخست وزيری و رفسنجانی در مجلس و عسگر اولادی موتلفه در راس کميته امداد مراکز مختلف ابائی نداشت .

مثلا در زمان وی مصباح يزدی که از مخالفان ولايت فقيه بود و يا حجتيه ها جرئت مخالفت علنی با وی را نداشتند . در زمان خامنه ای مصباح از تئوريسن های اصلی اسلام طالبانی هست از بودجه های اخنصاصی بهره می برد. بدليل اينکه برتری فقهی و سابقه اجتهاد نسبت به خامنه ای دارد.


3. تسويه حساب درونی

جناح عسگر اولادی سالهاست که با رفسنجانی ضديت می کند . موتلفه منتظر بر کناری رفسنجانی بود و حالا بهترين فرصت برای بازنشستگی وی هست . احتمال اينکه وی حاضر يه کناره گيری نشود احتمال دستگيری وی بدليل فساد مالی خواهد بود. . الان با توجه به تهديد کروبی از طرف خا منه ای به اينکه "من به حول و قوه الهی من با بحران ساز بر خورد خواهم کرد " و نيز شکست سنگين رفسنجانی در انتخابات که نشانگر عدم هوادرانی که برايش به خیابان بيايد هست . بنا بر اين با توجه به موضعگيری بينابينی رفسنجانی از ابتدای انقلاب تا کنون سرنوشت وی بستگی به نظر ولی فقيه خواهد داشت.

مجاهدين انقلاب بايستي شاهد كنار گذاشته شدن از مناصب دولتي و امنيتي ونهادهاي تحقيقات استراتژي بود.


موانع راه

1. تحميل وزرا
انها که پشت پيروزی احمدی نژاد بودند سعی خواهند کرد که وی را کاناليزه کنند و وزرای خود را به وی تحميل کنند. از نظر اقتصادی انها طرفدار اقتصاد آزاد توسط بازار هستند که نتيجه ان ورود کالا که مطلوب اروپائيان هست در ازای سرمايه گذاری پايه ای برای نسل های بعد. بطور كلي انها هيچ برنامه مدون سياسي اقتصادي ندارند. افزايش درامد نفت بدليل افزايش قيمت نفت مسلما در تصمصيم انان براي اينكه بتوانند با واردات بحرانه هاي احتماعي را كاهش بدهند بي تاثير نبوده است.


2. فساد مالی ريشه ای در سيستم ادار ی و اقتصادی و انتظامی

آنچه که مسلم هست تنها نداشتن فساد مالی شخص برای مبارزه با فساد مالی که در سيستم اداری و اقتصادی ايران نهادينه شده است کافی نخواهد بود. با درنظر گرفتن اينکه بسياری از کسانی که باعث پيروزی احمدی نژاد شدند مانند جنتی و سازمان تبليعات اسلامی خودشان کنتر ل اقتصادی بر موسساتی را دارند که به هیچ وجه مشمول حسابرسی نبوده است و البته اجازه ان را هم نخواهند داد.
بنابر اين مبارزه با فسا د مالی از حد چند افسر و کارمند در ادارات فراتر نخواهد رفت.
زيرادر اوايل انقلاب در سالهای 58که شور انقلابی بود و مقامات چنين آلودگی به فعاليتهای اقتصادی نداشتند و مشارکت مردم د رحد بالائی بود اين امر ميسر نشد . بنابرابن يک شعار بيش نخواهد بود و انرا زير زميني تر مي كند. .

3. جوانا ن

با توجه به 26 سال حکومت ولايت فقيه که منجر به اختلاف طبقاتی عميق بين کم در امدها و طبقه نوکيسه که از محل ازتباطات دولتی و حکومتی با ارزهای دولتی توانستند به ثروت های افسانه ای دست يابند. امکان بهبود اوضاع اقتصادی برای خيل جوانان بيکار نا چيز خواهد بود . بيكاران جوان مانند يك بمب ساعتي خواهد بود كه مشکل خطر بروز نا ارامی در مناطق کم در امد مانند جنوب تهران را بدنبال خواهد داشت. جائی که هم پاسداران حکومت و هم جوانان مخالف حکومت( ولی ناظر ساکت در صحنه ) حضور دارند . البته سكوت جوانان حنوب شهر از موضع مخالفت با جوانان شمال شهر هست که اعتراضاشان از سر شکم سيری است و اعتراضاتشان از ميدان محسنی تهران فرا تر نرفته است . . مخاطبان اصلي تلويزيونهاي لس انجلسي هستند..

4. زنان

زنان ان آزادی های حداقل نظير مانتو رنگی و کوتاه و روسری های شالی را با استمرار 26 ساله روزانه با کتک خوردنهای روزانه و توهين های همه روزه بدست اور ده اند . يكسري ديت اوردهاي حقوقي هم با ثر مبارزه مستمر بدست اورده اند .بنابراين کسانی که بخواهند اينها را پس بگيرند بايستی هزينه سنگينی را بدهند. در داخل و خارج بدهند.

5. اوضاع جهانی

اتحاديه اروپا روي حقوق بشر تا كيد دارد و البته منافع جدي در ايران در برابر امريكادارد
همانطور که امريکا در عراق نيازمند همکاری ايران هست ولی نبايد فراموش کرد الان تمامی نيروهای عراقی و همسايگان عراق از امريکا می خواهند که نيروهایش را بيرون نبرد. زيرا خروج امریکا به منزله جنگ داخلی در عراق هست که آتش ان منطقه را فرا خواهد گرفت. اليته اين انتخاب مورد نظر امريکا نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

6. موضع آمريکا
ايران د رمحاصره نظامي آمريكاست . آمريكا امكان تصرف نظامي ايران را ندارد ولي نشان از حركت جهت دار قدم به قدم انان در قبال ايران دارد
امريکا در قبال انتخابات و مسئله اتمی ايران نشان داده که با برنامه حرکت می کند و در ضمن حمايت از مذاکره اروپائيان خودشان مستقیم وارد نمی شوند که دست خودشان را برای نپذيرفتن هر گونه توافقی که منافع امريکا و اسرائيل را دربر نداشته باشد باز گذاشته باشند.
هر چند رفسنجانی معمار اصلی سياست اتمی ايران در مصاحيه با بی بی سی گفت که ايران قصد ساختن بمب اتم ندارد زيرا نمی خواهد با امريکا وارد جنگ شود

در قبال انتخابات هم انها سياست خودشان را بر مبنای غير دموکراتيک بودن انتخابا ت گذاشتند بدون در نظر گرفتن اينکه چه کسی برنده خواهد شد تا بتوانند فشار را به ايران زياد کنند.

امريکا منتظر حرکت احمدی نژاد است که اتهام شرکت در قتل دکتر کاظم سامی و مخالفان در خارج کشور را دارد بنابر اين دست امريکا برای استفاده از گرو ه رجوی كه در ليست تروريستي امريكا قرار دارد را برای عمليات داخل ايران كه فشار زيادي بر روي حكومت خواهد داشت باز خواهد كرد. ( اينكه آزادي عمليات چه تاثير ي مي توانند داشته باشند بحث جداگانه اي دارد)


ايا مردم ايران برنده اصلی با کمترين هزينه خواهند بود؟


شكي نيست كه حاكميت قدرت مانور چنداني ندارد. آنها زمان زيادي هم براي اهداف خود ندارند و امكان سركوب شديد مانند دهه 60 را بدليل شيوه مبارزه مخالفين و نيز تغيير معادلات جهاني ندارند. با توجه به سردرگمی اکثريت سياسيون ايرانی داخل و خارج کشوری که هنوز مانند حزب توده که از سال 57 معتقد بود که" خطر امريکا جدی است " ولی يادشان رفته بود که خطر امريکا برای اتحاد جماهير شوروی جدی تر است آينده چندان خوش بينانه اي در چشم انداز نيست. انها که عملا مرزبندی روشنی با استبداد داخلی در قبال استبداد خارجی نداشته اند( مانند انتخابات رياست جمهوری نهم) برا ی مردم توهم ايجاد می کنند. آنها مسلما در کنار حاکميت مسول بحراني درايران هستند که در هر حالتی مردم ايران بايد هزينه آن را پرداخت کنند. ايران ماههای آينده روزهای سرنوشت سازی را در پيش رو دارد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25300

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حزب الله برنده انتخابات سازماندهی شده آخرين دوره رياست جمهوری؟ سعيد سلطانپور' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005