Click for Amazing Phone Card
جمعه 3 تیر 1384

کاری بزرگ درراه است، بايد به تدارک جنبش توده ای انديشيد! امير جواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

" گفتم که: حرف ِ آخر، تکليف ِ مردمان چيست؟
گفتا: درشت بنويس، تحريم ِ انتخابات! "

(ياور استوار) يکم تيرماه ٨۴ دوست جوانی که مرتب برايم خبرارسال می داردتا جانم را باجانِِِ جوان جامعه پيوند دهد ، دیشب برايم نوشت: "جديدترين طنز راکه برسرزبانها انداختند، اين شعراست :
اگرسربه سر رای به اکبر دهيم ازآن به که کشوربه احمق دهيم


 به دوست جوانم نوشتم : "بايداين سئوال را طرح کنی که اين "احمق" دردامن چه کس وکسانی و به دستورکدام آمروآمرینی، تيرخلاص اش را به قلبِ پاک باخته گان، ميهن می نشاند، که امروزاين چنين وبال گردنشان شده ، که احمقش مي خوانند؟ پسر خوبم: اين چنين احمق کانِ ميهنِِ اسيرمان ، دست پروردهِ گان همان احمقان حکومت گرند، کلاهت را محکم به دستت بگيروبه باد بلا نسپارش ودرمسيرتند پيچ احمق کان قرارنگير، راهمان نه همراهی با اصغر و نه با اکبراست که او را، بعضی ازروشنفکران خوش نشین ، یک شبه حربن الریاحی اش کرده اند ، که دراین نظام آدمکش هردویک کرباسند وهمین است که بخشی ازمردم حاضرند دیگرباره به آن کفن دزد قبلی تن بسپارند، ما باید راه خود جوییم وآن راهجویی ناهموارجنبش توده ایست. پس به پیش! "

 باری بخش اول بالماسکه انتخابات ، درميان تحيرفراوان مردم وهمه ناظران، به دوردوم کشيد وهاشمی رفسنجانی و محموداحمدی نژاد دررديف اول و دوم جا گرفتند۰لذا بخش دوم اين سيرک به روزجمعه(۳) تير۸۴ کشانده می شود.

 از جمعه ۲۷خرداد۸۴ به اينسو، کُرواحدی نواخته می شودوباچنان شتاب وسماجتی ، بعضی ها چنان به ما " تحريم يان " حمله ور می شوند که انگار به قبيله " حرام يان" يورش ايلغارانه می برند۰که اين شما بوديد: مردم را تازانديدوآنانرا ازپای صندوقهای رای به درون خانه ها کشانديد. عمادالدین باقی ، شمس الواعظين ها ازدرون وابراهیم نبوی ، مسعودبهنود ها ازبرون ، آبشخوراين کُرهم سانند تا "عمود خيمه نظام" خَشْ نبيندودراین میان کس وکسان از"خط قرمزها" عبورنکنند تا" کیان اسلام " ازيکديگرفرونپاشد!

 اين کسان که دردرون کشوروبيرون ازمرزها اين چنين به صف شده اند تا عِرضْ خودبرند و زحمت مردمان مان دارند، بدون کمترين توجه به رويدادهای پيش آمده نظير: تمامی اغواگری های تبليغاتی، ويترين نمايی جوانان وآذين بستن آنان بضرب پول و به رقص واداشتنشان درخيابان های بالای تهران، عوام فريبی ها، رای دزدی ها، پول پخش کنی ها،مداخله گسترده بسیج وسپاهیگری ، صرف بودجه‌های كلان بيت‌المال، شناسنامه فروشی ها وتقلب آشکارشمارش رای، درکنارچند ميليون رای باطله همه وهمه آن کشاکش حساب شده ای بوده و است که به حذف مهدی کروبی یاآنهای ديگرانجاميده وشعبده انتصابات رابرای دوردوم به پيش صحنه رانده است. حاصل کلام آنکه : انتخابات دوراول ازدرون آرای واقعی مردم درنیامد ، بلکه به نام مردم و توسط رژیم درزرورق سالوس و سرنیزه نظامیگری پیاده شده و به خورد مردم کرده اند.
من این همه را نه اززبان ما "تحریم"کننده گان ، بلکه ازجانب همان رای باخته گانی چون " کروبی درنامه اش به خامنه ای ، معین ،قالیباف و حتی بنوعی رفسنجانی که ازاین مسایل صحبت بمیان آوردند به قلم می کشم۰این جنابان روزنامه سازعاشق راه اصلاحات و چانه زنی ازبالا،تا دیروزدرخدمت خاتمی قلم میزدند، امروزپشت سر معین اندو فردا رفسنجانی .اینان آن همه فضاحت آفریده شده دربرابرچشمان جامعه را درمحاسبه خود نمی گنجانند، همه وهمه را رها ساخته وما رانشان کرده اند! مایی که تحریم را نه صرفا ، متوجه انتخاب این وآن فردبلکه متوجه کل نظام کرده ایم . نه پرشکوه ما، هماره متوجه سبعیت کل رژیم و فاشیزم متجلی درنظام جمهوری اسلامی ونفی تمامیت ساختارآن بوده واست .

 مدعيان اصلاح طلبی داخل وخارج که مردم را به شرکت درانتخابات وجانبداری از"جبهه دمکراسی و حقوق بشر" کذایی معين و سينه زنی برای اصلاح طلبان پيشرو، بسيج کرده بودند، امروزبجای نقدخود، بمانند دوراول تبلیغات شان ، قبل ازحکم حکومتی "ولی قبيح" درمورد آقای معين ، گردوخاکی پرهيجان به پاداشتند، که اگرکانديد پيشروما" معين " توسط شورای نگهبان رد شود۰ ماراه عدم شرکت درانتخابات راپيش می گيريم۰ شده اين جماعت روسياه ازخود بپرسند: چرا به دروغ ،جامعه را بازی دادند تامردم را به گزينه "بد"درمقابل"بدتر" بکشانند؟

 اصلاح طلبان با آوازه گری بی رمق شان می خواستند: بارديگرمتاع خود رادراين بازارآشفته به خوردمردم دهند. ولی اینبارنیز پس گردنی واُوردنگی جانانه ای اززنان، مردان ، همان جوانان ودانشجویانی خوردند که پیشترمتحد شان بودند وامروزمشاهده کردیم که همه آنان بمانند دوانتخابات پيشين ، بارديگر رای ۲خرداد۷۶خودرا ازآنان جانانه وحتی بنوعی انتقام جويانه پس گرفتند!

 اين جماعت که چنين مفتضحانه دردوراول باختند،جنبش تحريم را زيرمی گيرند که تالانگری تا ديروزخود را بپوشانند۰ جماعت ديگری که درپيکره طيف توده ای ونوعی پوشش جمهوری خواهی ونخبه گری روشنفکری خزيده اند تا برای مردم سربزنگاه نسخه بپیچند. اینباربرای مرحله دوم با حربه ديگری به وسط ميدان پريده اند . شمشیرازنیام برآمده فاشیزم را عمده می کنند۰ قصه سرمی دهند: دردوردوم تنها تفاوت گويا آن است که اگرآن روز ۲۷خرداد، انتخاب بين " بد"و" بدتر" بود، امروزانتخاب بين"بدتر"و" بدترين" است و می افزايند: اوضاع امروزما، همچون انتخابات قبلی درفرانسه است، که مردم با رای دادن به راست ها ، جلوی فاشيست ها را گرفتندوماهم بايدهمين حماسه را بيافرينيم۰ با اين مجيزگويی محمود احمدی نژاد، ژان ماری لوپن ايران است وهاشمی رفسنجانی نيزژاک شيراک اندولابدایرانیان نيزدراين قماربرد وباخت ودرتلخ هنگامی انتخاب ، محکو اندوبايد "ژاک " را برگزينند تا " ژان" تَکْ خورد! هم اینان غافلند ، چون پرده برافتد ، برهمگان معلوم می گردد، دولنگه یک کرباسند.

 درست درهمين جوسازی عوام فريبانه است ، که اينبارنيزبه صف شده اندتا جمعه ۳ تير۸۴، با شال وکلاه به استقبال " عاليجناب سرخ پوش " روندودراين ميان دانه درشت هاشان بنوعی برزبان می رانند:
" دماغ مان را گرفته، رای می دهیم!" این جماعت بدون کمترین شرم ، عوض پشت کردن به صندوق ها دردوردوم ، مردم را بسیج می کنند تا ازگزینش " بد" و" بدتر" دوراول ،اینباریعنی دردوردوم " بدترین" ها رامی بایست جا گذاشت و " بد تر"ه را باید برگزید. پرسیدنی است : آیا دراین مملک ، با وجود جانورانی دوپا ازمعمم تا مکلا ، مردمان ما هیچگاه به انتخاب بین خوب وخوبتروخوبترین نایل می گردند؟ دریک کلمه ،تااین نظام است ؛ نه!
وقتی ما کل نظام را تجربه کرده ایم . ۸ سال حکومت رفسنجانی که حاصلش فقروفلاکت، پیشبرد سیاستهای نئوليبراليسم و رویکرد به صندوق بانک جهانی ، دریافت وام های متعدد، پدرخوانده گی مافياى رانت خواران، خصوصی سازیهای بیرویه، احراج کردن های بیشمارکارگران و گسترش ارتش میلیونی بیکاران، عامل افلاس ميليونها شهروند مزدوحقوق بگير، قتل های سیاسی زنجیره ای درداخل وقتل دکتر قاسملو، دیگرجنایات وپرونده میکونوس برلین واوبوده که پشت تمامی جنایات سالهای 60 و67 جا داشته است. تمامی این اعمال کارکرد فاشیزم کرداری هاشمی رفسنجانی رادردرون همین نظام فاشیستی جمهوری اسلامی به اثبات می رساند. همینطور۸ سال ریاست جمهوری محمد خاتمی که به دفعات و سربزنگاهها به توده مردم ومطالبات آنان پشت کرده است. دعوت مردمان به شرکت درانتخابات ورای به رفسنجانی ، بازگشت به 16 سال گذشته، آب درهاون کوبیدن ، آن دسته ازسیاست بازان حرفه ای و کهنه کاری اند که تنها به منافع حقیرخود نگاه می کنندوکمتربه توده محروم می اندیشند وهمیشه چشم به بالا دارند. به قدرت وصندلی حقیری چشم دارندکه وعده اش راازگزمه وداروغه کان شنیده اند.
باید با صدای بلند اعلام نمود: نقش مندی " اعتدلالی" وبا سلام وصلوات آوردن دیگرباره هاشمی رفسنجانی جانی ،اینباربه نام لیست های : " حمایت فرزندان شهدا"- " فراخوان فعالان سیاسی وفرهنگی" – "حمایت احمد منتظری" –"بیانیه موسیقیدانان" – "بیانیه دانشجویان حامی دموکراسی حقوق بشر"- "حمایت تعدادی از سینماگران" –" مدرسین دانشگا هها" – "حمایت خانواده آیت الله خمینی" –" بیانیه همسرشیهید رجایی" – این وبلاگ وآن مصاحبه نظیر :" اوضاع دگرگون شده است ، نه‌هاشمی آن‌هاشمی 10 سال پيش است ،نه رهبرآن يارقديمی‌هاشمی رفسنجانی. الان افكارعمومی بشدت نگران فاشيسم است و من ازخيلی ازافراد مختلف ونيزازدانشجويای كه حتی درمرحله اول انتخابات شركت نكرده اند، می‌شنوم كه چون نگران بروزفاشيسم هستند، مايلند درمرحله دوم حتما شركت كنند، تا ازبروزيك خطربزرگ برای كشورو مردم جلو گيری شود. انتخاب آقای‌هاشمی يك نه بزرگ به فاشيسم مورد نظررهبراست.... رهبری حتی اكنون آن نزديكان قديمی را هم تحمل نمی كند ودرصدد حذف آقای‌هاشمی بوده واين پلان درسال‌های گذشته مدام اعمال شده است.(فاطمه حقیقت جو، گفتگو با رادیوی آوای آشنا، به نقل ازسایت پیک نت)" همه وهمه این جوسازی هاکه استمرار، دوراول تبلیغاتی برای معین ازجانب ورشکستگان اصلاحات و راه توده ( پیک نت ) تبلیغ می شدو می شود ، ادامه وضع موجود است . دراین میان کروبی به سرعت عمامه چرخانی کرده و معین نیزیا آن همه رجزخوانی ها ، به صف شرکت کننده گان پیوستندو اعلام نمود" ازاين روست كه ازواكنش وشخصيت حقيقی خود می‌گذرم و به رغم آنكه متاسفانه تضمينی برای سلامت انتخابات درمرحله دوم هم نمی بينم اما برای مقابله با خطرات گوناگونی كه ايران عزيز را در سطوح ملی و بين المللی تهديد می‌كند اعلام می‌دارم درمرحله دوم شركت خواهم كرد و با رأی خود به خطرتحجر، خطرمرگ اصلاحات وازآحاد ملت صميمانه می‌خواهم كه خطربازگشت تحجروخودكامگی را دراين ايام جدی قلمداد كنند" ( به نقل ازسایت پیک نت) ازنگاه طیف توده ای این است آنچه بشایدوآنچه بباید. پیوست به خط امام ورهایی انقلاب ضدامپریالیستی درهم سویی با ارتجاع حاکم! د راین میان هرسطح عوام فریبی عامدانه وکوردلانه وشستن تمام تاریخ سیاه " سردارسازندگی " که کشور را به ویرانی کشاند، جعل مرکب است وفراخوان دهنده گان رای به رفسنجانی یا احمدی نژاد ، دیگرباربه مردم خیانت می ورزند وباید دربرابرتاریخ پاسخگوباشند.
دراین میان پرسش اساسی اینستکه: چگونه مادامیکه ازمحمد خاتمی ،رییس جمهوری با رای بالای 20 میلیون دربرابرحکم ولی فقیه وعمله سرکوب بسیج ،سپاه ،انصارحزب الله، دستگاه قضایی ،دادستانی ، لباس شخصی ها ، شبکه اطلاعات موازی دربرابروزارت اطلاعات ، هیچ کاری ساخته نشده است. ازهاشمی رفسنجانی آدم شیاد ورشکسته ای که پرونده جنایاتش، کُوس رسوایی آفریده وخود درتمامی جنایات حیات این نظام نقش کلیدی داشته است ومردم تهران اورا درانتخابات ششم مجلس به منتهی الیه جامعه رانده اند، معجزه رهایی برخواهد خواست؟
ازنگاه من هاشمی را امروز به عنوان"اصول گرای اصلاح طلب" شهره کردن واورابه قهرمان نجات مبارزه با "فاشیزم" پیش روی ، مبدل ساختن ،شارلاتانیزم مفسده جویانه ایست ،که تنها ازدستان خون چکان همین حکومت گران ، برای سرکوب جنبش مقابل خود سود می جوید. آوای " جبهه فراگيرضد فاشيسم" به مانند شعاربی خون وپی مصطفی معین ، یعنی گشایش " جبهه دمکراسی وحقوق بشر" می باشد که دل وایمان خیلی ها را ربود تا یک شبه به ستادانتخاباتی ایشان بپیوندند وبه بلند گوی تبلیغاتی اش مبدل شوندکه درخارج وداخل هم به صف شدند. کابوس"جبهه ضد فاشیسم"، دورزدن و نادیده گرفتن 26 سال موجودیت حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی ایران ایست ، که تمام قد درمقابل داد خواهی های جامعه ما ازبعدانقلاب تا امروزعرض واندام می کند و فاجعه ، کشتار و جنایت می آفریندو شخص هاشمی رفسنجانی ، یکی ازسردمداران و تجسم عینی فاشیسم طالبانی حاکم آن است.مردم را به دنبال نخود سیاه نباید فرستاد. ایران امروز به دلایل بیشماروبویژه جسارت تاریخی حضورزنان – جوانان – دانشجویان- تهیدستان اعماق – اقلیت های ملی و مذهبی- روشنفکران آزادیخواهی که حاضرنیستند برسفره خونین این نظام بنشینند- مبارزات چند دهه ای مادران اعدامیان – خانواده های زندانیان سیاسی - معلمان وپرستاران - زحمتکشان روستایی و شهری – کارکران واحدهای صنفی ،کارگاهی و صنعتی همه وهمه، شعاع عمل فاشیستهای مذهبی را برنمی تابند. ازاینرو صحنه آرایی های کاذب وموجه جلوه دادن اختاپوسی چون رفسنجانی و منجی "نجات" ایران معرفی کردن وی ودیونشان دادن محمود احمدی نژادشنیع وترساندن، رماندن وکیش دادن جامعه به گزینش " بد تر" پرگل ترکردن کیسه " عالیجناب سرخ پوش" است . ظریفی نقل می کرد:" درروايات است، درآخرزمان انسان ازفرزند آدم به كوسه پناه می‌برد." با هرنیت خیری هم که شده ، یکدوره دیگرمردم را ازوجود مارغاشیه به دهان کوسه هدایت نفرماییدوآنان رارها سازید تاهوایی تازه کنند!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مبارزات چند دهه ای نیروی رنج وکار،آثاربجا مانده ازاین مبارزات ورودررویی با موانع سازمان یابی جنبش مستقل وآزاد توده ای ، درسراسرکشورونیروی چند میلیونی پشیتبان مبارزات ضد استبدادی مردم ایران دردل تبعیدیان واپوزیسیون آزادیخواه درسراسرجهان ، نه قدرتمندی به فاشیسم حاکم است ، دراین دوره نیزباید بالماسکه انتخابات را پشت کردو به سازمانیابی" جنبش مستقل اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم " ورودررویی باهرگونه مداخله وسلطه خارجی ومقاومت دربرابراستبدادحاکم راه جست . نه گفتن به فاشیسم مذهبی ایران با سامان یابی مبارزات پراکنده وحکومت مردم برمردم ممکن می گردد. کاربه پایان برده نشده است."ازشب هنوزمانده دو دانگی و..."

 "... و ما گرفتاران،

 باآنکه ازچپ و از راست

 دست مان می اندازند؛

 هنوز

 در کاریم" ( حسن حسام)

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25113

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کاری بزرگ درراه است، بايد به تدارک جنبش توده ای انديشيد! امير جواهری لنگرودی' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005