Click for Amazing Phone Card
پنجشنبه 2 تیر 1384

بيانيه حزب دموكراتيك مردم ايران در حمايت مشروط از هاشمي رفسنجاني

به جنبش « نه!» به اقتدار گرايان تاريک انديش بپيونديد!


با پايان دور نخست انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، سرنوشت ايران و مردم آن در لبه پرتگاهي هولناك قرار گرفته است. اينك اقتدارگرايان در يك قدمي تحقق نقشه هاي خود براي يک دست كردن حاکميت، بسته تر كردن فضای سیاسی و فرهنگي كشور و حاكم كردن ارزشهاي قرون وسطايي تندروان مذهبي در سياست داخلي و خارجي ايران قرار گرفته اند. در شرايط حساس و سرنوشت ساز کنونی ، نشناختن ضرورت لحظه و عدم واکنش بخردانه می تواند راه را برای قدرت گيری تاريك انديشان ديني و نظامي گرايان هموار کند. اين به معنای آنست که به سرعت جمهوريت از كالبد نظام سياسي تهي و سياست خارجي ايران را به سمت يك ماجراجوئي افراطي کشانده خواهد شد. پيروزي احمدي نژاد در انتخابات روز جمعه به معناي استقرار حكومت وحشت و انحطاط بر حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران است.
دور دوم نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران بنابراين يك چالش واقعي و سرنوشت ساز است. آزاديخواهان و ميهن دوستان ايراني نمي توانند در برابر اين واقعيات سخت بي تفاوت بمانند. حزب دمكراتيك مردم ايران با حفظ ديدگاههاي انتقادي اساسي خود حمايت مشروط خود را از هاشمی رفسنجانی اعلام مي كند.
از ديدگاه ما راي مشروط به هاشمي رفسنجاني نه به معناي چشم فروبستن بر كارنامه سياسي او و نه به معناي كم بها دادن به اهميت كليدي آزادي و دمكراسي، و نه دست برداشتن از آماجهاي پيكار سياسي در راه بازنگري قانون اساسي و لزوم تحول بنيادي در راه يك تحول ساختاري در نظام سياسي كشور است. حمايت مشروط از هاشمي رفسنجاني در شرايط مشخص كنوني به معناي كنار گذاردن خيال پردازي سياسي، نشان دادن شهامت مدني و احساس مسئوليت ملي براي سرنوشت ايران و حفظ فضاي تنفس براي ميليونها ايراني آزاديخواه است. مايه خشنودي است كه در روزهاي اخير يك جنبش گسترده و زنده عليه تاريك انديشي ديني و خطر حكومت وحشت با شركت نخبگان سياسي ، فرهنگي، دانشگاهي و مطبوعاتي شهرهاي بزرگ ايران براه افتاده است كه نماد اراده و آأگاهي ملي براي گذار ايران به دوران مدرن است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آينده كشور و گذار مسالمت آميز در راه دمكراسي بستگی به نيرومندی جنبش دمكراتيك و فشاری دارد که از همه سو بر رژيم وارد میشود. رفسنجاني براي كسب دوباره قدرت و نيز براي حفظ آن در زير فشار افكار عمومي ملي و بين المللي و اجراي سياست "تحمل بيشتر" و "تعامل با جهان غرب" ناگزير به بازتعريف مفهوم " پراگماتيسم" و "ميانه روي" خود است. روي ديگر واقعيت كنوني جامعه ايران به گونه اي است كه ايجاد يك تعا د ل تازه قدرت به زيان تاريك انديشان، با اقدامات حداقلي نظير پايان دادن به نظآرت استصوابي، يك سياست خارجي تازه در راه پيوستن به جهان مدرن و عادي سازي رابطه با امريكا و تحمل دگرانديشان و عرفي گرايان در چشم انداز كنوني ايران در يك پيوند ناگسستني با يكديگر قرار گرفته اند. هر يك از اين تغييرات ميتواند دريچه فرصت تازه اي را به روي آزاديخواهان ايران باز كند.
حزب دمكراتيك مردم ايران همدوش با ديگر آزاديخواهان داخل كشور، روشنفكران، نويسندگان، حقوقدانان، هنرمندان، اصلاح طلبان پيشرو، فعالين سياسي، مدافعين حقوق بشر و جبهه دمكراسي و حقوق بشر شهروندان ايراني را فرا مي خواند كه در روز جمعه ٣ تيرماه در پيكار عليه تاريك انديشان مرتجع و حمايت از «ائتلاف و آشتی ملی» به هاشمي رفسنجاني راي دهند.

مردم ايران!
با به بکارگيری اشکال گوناگون مبارزه ی مسالمت آميز به جنبش « نه !» به احمدی نژاد ، بعنوان نماد تاريک انديشی قرون وسطايی بپيونديد!

حزب دموكراتيك مردم ايران
اول تيرماه سال ٨٤
٢٢ ژوئن ٢٠٠٥

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25098

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه حزب دموكراتيك مردم ايران در حمايت مشروط از هاشمي رفسنجاني' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005