Click for Amazing Phone Card
چهارشنبه 1 تیر 1384

رئال پولیتیک وسرمایه گذاری روباه پیر! جمشید پدرام

در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درایران هر فرد ونیروی سیاسی باموضع گیری روشن تکلیف خود را باانتصاباتی که به نام انتخابات در پیش بود روشن کرد. بجزبخشی از استحاله طلبان رفورمیست ، بخشی ازاصلاح طلبان ولیبرالها اکثریت قریب به اتفاق مردم به دلیل نبود آزادی وهیچگونه حق گزینش انتخابات را تحریم کردند.

رژیم برای مقابله با چنین وضعیتی دراین هفته های آخرسخت به تقلا افتاد وازآنجایی که پی برده بود درداخل کسی دیگرتره ایی برایش خورد نمی کند تلاش کرد با دعوت از مطبوعات خارج بخصوص دول امپریالیستی ازیک سوبرای

خود آبرویی دست وپا کند وازدیگر سوبا انعکاس آن درداخل وانمود کند مقبول جهانیان است وبنابراین مشروع.

رسانه ها البته نه تنها استقبال کردند بلکه خود نیزبرنامه مفصلی را براساس اصل رآ ل پولیتیک که درکاربرد آن خبره اند تدارک دیدند.

دراین میان ، کشتی این فرستادگان کنسرنها ی بزرگ خبرسازی ومحافل سیاسی امپریالیستی در جایی لنگر انداخت که بیشترازهمه جا نان آب وجود داشت ومهره ایی کار کشته مدیریتش میکرد.این " مدیر کاردان!" کسی نبود جزآقای اکبر هاشمی رفسنجانی. " روحانی ایی که زیرکانه بین محافظه کاران واصلاح طلبان مانوورمیدهد ومورد شک نیست که بخواهد دردیسکوتک ها را باز بگذارد." ( 1 ) " رفسنجانی آیت الله تجارت " تیتر بزرگ مقاله پنج صفحه ای مجله " لوپوان." سیاستمداری که " خیلی برای معرفی خود مردد بود ولی آمده است تا کشور به دست افراطیون نیفتد. چهار کاندیدای محافظه کار همه پاسدارند" ( 2 ) ومسوول کارزارانتخاباتی او مهدی فیروزان می گوید : " من رفسنجانی را دوست ندارم ولی او تنها کسی است که میتواند ایران را از این مردابی که درآن گرفتار آمده بیرون آورد. اما من به اورای نمی دهم! " ( 3 )

ویکی ازدوستان نزدیک رفسنجانی که نویسنده مقاله نام نمی برد می گوید: " او همیشه در مقام دوم قدرت بوده ودرحذف ونابودی نیروهای سکولار وچپ شرکت کرده.!" جالب اینجاست که رسانه ها چه محافظه کارچه لیبرال یا به اصطلاح مستقل همه یک سازرا کوک کرده اند. روزنامه پرسه میگوید: " درمیان هشت نفر کاندیدای تایید شده رییس جمهورقبلی بهترین شانس را دارد. ازهمه بیشتر میتوان به اواعتماد داشت که با مذاکره بحران برنامه اتمی با امریکا را حل وفصل کرد." ( 4 )

آقای هاشمی رفسنجانی که چندی پیش منت گذاشت وگفت حاضراست کاندیداتوری ریا ست جمهوری را بخاطر مردم قبول کند ! ولی درعین حال برای تبلیغ با مشگل مالی روبروست !، اخیرا درچمن قصرمرمری خود درتهران کناریکی از کاجها، ز یرنورآفتاب مشغول خواندن روزنامه " جمهوری اسلامی" وظاهرا مصاحبه با مجله تایم است. هرچند مصاحبه کننده سعی کرده است فقط بخشهای کوتاهی ازمصاحبه را نقل کند که با فضای سیاسی روزخوانایی دارد اما نگاهی به فرازهایی ازافاضات ایشان بیشرروشن میکند که چرامردم اورامهره ایی سوخته وچهره ایی آبروباخته میدانند. وقتی ازاوسوا ل میشود که آیا به دمکراسی اعتقاد دارد میگوید : " مطمنا به دمکراسی اعتقاد دارم

ولی معتقدم که باید این روند را گام به گام پیش برد." ودرست یک جمله بعد ازآن می گوید: " درایران پس ازانقلاب ما همیشه دمکراسی واقعی د اشته ایم."!!

مجله تایم برای نشان دادن اینکه رفسنجانی تا چه اندازه شجاع ومرد میدان سیاست است بدون اشاره به منبع خبر ضمن اشاره به اینکه خاتمی درزمان ریاست کلینتن برای دست دادن به اودرسازمان ملل از خامنه ایی تلفنی کسب تکلیف میکند وخامنه ایی اجازه نمی دهد ، بازهم بدون اشاره به منبع خبراشاره میکند که دراین دورخامنه ایی پیامی ازطریق خاتمی برای رفسنجانی می فرستد مبنی بر اینکه بهتر است درانتخابات شرکت نکند ورفسنجانی درجواب می گوید : " من عمود انقلابم. من ازکسی اجازه نمی گیرم." ( 5)

روزنامه استاندارد چاپ اطریش شانزده یونی می نویسد: " روباه پیر، هاشمی رفسنجانی ، بعنوان مدرن ترین وغیر ایدئولژیک ترین کاندیدا به میدان آمده است. "!! حتی کانال آرت آلمان که کانالی به نسبت معتبراست . طی برنامه ایی دوساعته ازایران وروزنانه " شرق" که گفته میشود تحت کنترل رفسنجانی است همین سیاست را درپیش گرفته بود واگردوتحلیل گر مطلع وبی طرف رادرپایان برنامه درمورد ایران به بنظرخواهی نمی طلبید هربیننده ایی تصور میکرد برناهه را گروه انتخاباتی رفسنجانی رااندازی کرده است. برهمین سیاق بود مصاحبه کریستین امان پورخبرنگارامریکایی درتهران.

هیچیک از مصاحبه کنندگان و روزنامه نگارانی که دراین کارزاررفسنجانی ساخته وپرداخته شرکت داشتند حتی درتحلیل های خود به جنایاتی که رفسنجانی خود یکی از برنامه ریزان وسازماندهندگان اصلی آنها بوده است به روشنی اشاره ایی نکرده اند. همه مقالات ومصاحبه ها در راستایی بود که رفسنجانی میخواست : اینکه

اولا سیاست مداری است دمکرات و صدهاهزار انسان بی گناه را قربانی جنگی ویرانگرورسواسرانجام نکرده است.

ثانیا به دلیل ایمانش به دمکراسی! درهیچ یک ازترورهای داخلی وبین المللی دست نداشته ودردادگاه میکونوس هم غیابا محکوم نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ثالثا د ردوره ریا ست پیشین خود اقتصاد مملکت را با بیش ازسی میلیارددلار بدهی بیشتر دچارنساخته.

رابعا تنها سیاستمداری است که میتواند باامریکا کناربیاید ودعوای چنددهه ایی را سرانجام بخشد.

خامسا به نفع دول امپریالیستی است برای گسترش نیافتن مبارزان مردم بااوکناربیایند زیرااوتنها حایل قابل اتکا میان مردم وافراط کاریهای خامنه ایی ودارودسته ی اوست.

نتیجه انتخابات هرچه باشد کارزارتبلیغاتی رفسنجانی باردیگرهمگرایی نیروهای داخلی وبین المللی درجهت حفظ وضعیت موجود ووحشت آنها ازجنبشی که آهسته ولی پرتوان درجامعه مادرحال فرارویست رابه خوبی نشان میدهد.اما

فریاد آزادیخواهی مردم درهمین گرماگرم انتحابات صدایی است رساترازصدها بوق و کرنای تلویزیونهای داخلی وبین المللی وبرملاکننده شوها ودرغپردازی های رسوایشان.
-------------------------

زیرنویس ها

1- روزنامه دی ولت چاپ آلمان چهاردهم یونی
2- مجله لوپووان چاپ فرانسه . نهم یونی . نظر مهدی هاشمی رفسنجانی پسررفسنجانی
3 –همان جا
4 –روزنانه پرسه چهاردهم یونی

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25049

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رئال پولیتیک وسرمایه گذاری روباه پیر! جمشید پدرام' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005