Click for Amazing Phone Card
جمعه 27 خرداد 1384

گناه ملى، محسن داوودى

امروز يكبار ديگر روز اراده ى ملى ماست. روز ِ تعيين مسير، روز ِ پشت كردن به استبداد و انتخابات دروغينش آنهم براى پست ِ تداركات چى آنهم به اسم رئيس جمهور آنهم بدون نظر جمهور !! آنهم به رسم ولايت ديكته كننده و حكم خلاف نظر مردم دهنده ى فقيه و آنهم از نوع مردم فريب و بيگانه شاد كن!!

امروز يكبار ديگر اسلحه بدون دود و صدا و خون و خشونت ، در دست مردم قرار گرفته تا به سوى هدف متعالى و ديوار و سد ِ پيشرفت زندگى ِ خود شليك كنند و ميكنند.

از آنطرف نيز امروز ، يكبار ديگر ، روز فريب و نيرنگ حكام از خدا بى خبر و آن " كار ديگر كنندگان" در خلوت است. روز آمار سازى هاى دروغين و هوچى گرى هاى تو خالى. روز...

اين جنگ و اين نبرد هم ، مثل تمام جنگ هاى ديگر، در ظرف قانون هستى و با قضاوت تاريخ ، بالاخره روزى مختومه ، بسيارى خسته خواهند شد از دست و لب گزيدن!!

از طرفى، چون انسان موجودى است اجتماعى، كه بسيارى از امور زندگيش ، توسط جمع تنظيم و .... در موادى مثل امروز كشور ما، بر او ناخواسته تحميل ميشود، همانطور كه در هر دين و آيينى ، عملى كه خلاف مقررات آن دين و يا آيين، و بطور كلى بر خلاف مسير "جمع" باشد ، " گناه " تلقى ميشود.... امروز هم ، كه بنا به اظهار نظر بيشتر تحليل گران و مفسران امور ايران ، اكثريت ملت ما ، با تنها عملى كه در نظام استبدادى جمهورى اسلامى در اختيارشان قرار گرفته( تحريم) قصد دارند تا صداى اعتراض خود را، همچون راننده هاى حرفه ايى تاكسى، كه با گذاشتن يك كليد مخفى در داخل كه چراغى را در پشت ماشين، روشن ، و نوشته ى كنارش كه از ماشين ها و افراد عقبى درخواست ميكند: كه :" اگر اين چراغ را روشن ديديد، لطفاً براى كمك به من كه از طرف مشترى در خطر افتاده ، اجازه ى جم خوردن هم ندارم، به پليس خبر دهيد تا بلكه آنان مرا نجات دهند!!..." به گوش جهانيان و گوش هاى بيدار و مسئول برسانند.

به نظر من، امروز مثل ديروز و پريروز هر كس بر خلاف اين خواست ملى( اكثريت مردم ايران) اقدام و به نفع كسانى كه در اين بيست و چند ساله راه آشكار و علنىخلاف رفته و قانون مشروع ، زير پا گذاشته و خونها ، به نا حق ريخته و ..... راى دوباره دهند ، مرتكب يك " گناه ملى" بزرگتر از گناه هاى ديروز و پريروز انجام داده و دير يا زود، روزى ، آنها هم مثل تمام كسانى كه در اين روز ها ميبينيم، سخت از كرده ى خويش پشيمان، دست و لب ، خواهند گزيد ، ولى متاسفانه خيلى دير!!

باز به نظر من، از امروز كسانى كه با اين رژيم ابتر همراهى كنند تا راى هاى تقلبى ساخته و بخورد ديگران دهند و باستناد آن تقلب برگرده ى مردم چهار سال ديگر سوار شوند، دچار "گناه ملى" شده اند.

باز... كسانى كه تا امروز شاهد تقلب و راى سازى در درون سيستم حاكم بوده و آنرا تا به امروز، بروشنى و با جزئياتبر ملا و آمران را رسوا نكرده اند ، مرتكب "گناه ملى" شده اند.

كسانى كه از پشت پرده ى خيانت و فريب رژيم مطلع ، يا همكار بوده ، ولى امروز ، متوجه گناه خود ( اقدام بر عليه نظر مردم كشورشان ايران بعنوان ملت ايران و نظر ملى آنان) شده و به هر دليلى تا بامروز لب به سكوت گرفته اند ، مرتكب "گناه ملى" شده اند

....

مسلماً هميشه هستند عده اى ضعيف ِ نان به نرخ روز خور و نا آگاه كه آلت دست افراد زياده طلب و مستبد و ظالم و جلاد و .... ميشوند اينان متاسفانه به هر دليلى، دچار گناهان زيادى شده و ميشوند.عده اى از آن گناهان بر اساس دين و آيين مورد پرستش و احترام خود، به خود آنها بر ميگردد( به دليل شخصى بودن دين و اعتقاد و …) ولى بعضى از آنها، به دليل تحت تاثير قرار دادن سرنوشت ديگران، به دلايل …. و فرا اعتقادى، جزو "گناهان ملى" بشمار ميرود.( چون در اثر اقدامات خلاف قانون و مقرارت آنان، افراد بسيارى دچار غرق درطوفان حوادث بعدى، كشته ، ... ويا مواجه با نابودى قرار گرفته و يا خواهند گرفت ) به همين دليل ، " گناه ملى" آنان ، نابخشودنى خواهد شد.

امروز هم در ظرف دنياى پيرامون و در چهارچوب كشورمان ايران، در آستانه ى يكى ديگر از اين امتحانات " گناه" يا " ثواب" ملى قرار داريم . آيا شما هم از تيره ى گناه كاران ملى، انتظارى جز توبه و كنار گذاشتن اين رويه غير ملى، غير اخلاقى و غير انسانى را داريد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با اين اميد كه بعد از اتمام اين جنگ بدون حضور امروز، از فردا، هر كدام ِ از ما، اسلحه ى "ثواب ملى" را كه فرياد عدم مشروعيت نظام ضد مردمى حاكم بر كشورمان ايران است را برداشته ، از تمام كسانى كه چراغ ِ اظطرارى خطر و مخالفت مردم ِ در بند و گرفتار ( تحريم) را ديده اند بخواهيم كه به پليس بين اللملى خبر دهند تا ما اسيران چندين ساله و زخم ديده و خم شده زير بار ظلم و ستم و هويت از دست داده و ... غل و زنجير سنگين بر دست و پا را ، از چنگ اين از خدا بيخبران ، كمك كرده، برهانند.-

....

و با اين اميد كه بتوانيم از فردا، سر بلند و آزاد، آبرومندانه ، بدون خوردن استفراغهاى گذشته و انجام دوباره ى اشتباهات قبلى، به كمك تمام آزاد زنان و مردان كشورمان در اقصا نقاط دور افتاده ى كشورمان و نقاط ديگر گيتى، راه زندگى شرافتمندانه ايى را طبق اصول شناخته شده ى بين المللى و با استناد به فرهنگ بومى خود و نظر واقعى اكثريت، تنظيم و با حوصله و گشاده گى قلب اجرا كنيم.

جمعه 27 خرداد ماه 1384

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24647

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گناه ملى، محسن داوودى' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005