Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 23 خرداد 1384

161 زن روزنامه نگار و فعال اجتماعی از شعار برابری جنسيتی معين حمايت کردند

جمعي از فعالان حقوق زنان در بيانيه اي ضمن طرح مطالبات خود، حمايتشان را از رياست جمهوري دكتر مصطفي معين نامزد جبهه دموكراسي و حقوق بشر اعلام كردند.
به گزارش كميته خبر و اطلاع رساني ستاد مركزي دكترمعين، در اين بيانيه آمده است: سالهاست چونان ناظري آگاه و تيز بين تحولات و فعل و انفعالات جامعه را رصد كرده و چونان ديده باني هوشيار اوضاع را تحت نظر خود داريم كه جز اين نيز از ما انتظاري نمي رود. يك بار هشت سال پيش به كساني كه مي خواستند من و تو " ما" نشويم يك "نه بزرگ" گفتيم. تازگي، پويايي و غير مترقبه بودن اين قدرت نمايي چنان ابتكار عمل را از دست تصميم گيران و دست اندركاران ربوده است و خود را بر آنان تحميل كرده كه ديگر ـ حداقل در شعار و حرف ـ كمتر كسي را مي توان يافت كه تن به اين واقعيت نداده و بي تفاوت از كنار آن بگذرد. اگر اصلاحات را به معناي جنبشي در نقد وضعيت موجود و مناسبات و روابط حاكم بدانيم، بي ترديد بيشترين نقد متوجه وضعيت زنان و جوانان بود كه اعتراض خود را در قالب راي نشان دادند و حماسه دوم خرداد را خلق كردند.
در بخشي ديگري از اين بيانيه با ا شاره به آرمان هاي جامعه زنان آمده است: هرچند همان يك راي سهم من و تو از دموكراسي بود، اما در عين حال دوران اصلاحات در ترسيم افقهاي جديد و گشودن عرصه هاي نو براي پاسخگويي به مطالبات انباشته زنان، فضاي بي بديلي را به وجود آورد ولي تا تحقق كامل خواسته ها و دستيابي به وضعيت مطلوب و شايسته زن ايراني راههاي نرفته بسياري پيش روست كه قدم نهادن در آن وادي جرات و شهامت جدي مي طلبد. اينك كسي آمده است كه دردش از جنس دردهاي مردم زمانه است. كسي كه ايران را براي همه ايرانيان مي خواهد و خود را متهد مي داند تا حقوق شهروندي همه ايرانيان را بر اساس تفسير حقوق بشري از قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين بين المللي حقوق بشر تامين نمايد و چه كسي است نداند كه بيش از نيمي از شهروندان را زنان تشكيل مي دهند. او آمده است تا به نقض حقوق بشر خاتمه دهد وبا هرگونه نقض حقوق بشري مقابله نموده و تذكر علني و اعلان آشكار آن را مشي خود قرار دهد و اين باور را كه حقوق زنان حقوق بشر است، سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهد. او آمده است تا مناسبات نادرست و ساختار قدرت را اصلاح كند و به دموكراتيك كردن ساختار قدرت بپردازد كه به گمان ما اين اصلاح بايد از ساختار خانواده شروع شود. او مصمم به تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر است و مي دانيم كه دموكراسي، توسعه و حقوق بشر بدون مشاركت زنان ناتمام مي ماند و پرنده دموكراسي با يك بال قادر به پرواز نيست. او بارها اعلام كرده است كه زنان حاملان واقعي دموكراسي اند و ما مي دانيم كه مشاركت زنان پيش شرط توسعه و دموكراسي است.
در پايان بيانيه با اشاره به تسلط فرهنگ مرد سالارانه آمده است: و اينك كه شبح نامرئي فرهنگ جهانشمول مرد سالاري در تمامي زواياي زندگيمان سايه افكنده و چنگ انداخته است و حتي پيش و بيش از آن رفتارها و برخوردهاي قيم مابانه و پدرسالارانه زنان و مردان را به يك نسبت قرباني خود ساخته است و در شرايطي كه جامعه زنان از بي قدرتي و عدم فرصتها، امكانات، امتيازها و حقوق برابر به شدت رنج مي برد، بر ماست كه بار ديگر با اغتنام اين فرصت تاريخي، به اين پيامها و شعارهاي تعهد آور و شفاف گوش جان بسپاريم و يك صدا و يك دل فرياد بزنيم كه برابري جنسيتي، امري حياتي براي توسعه و صلح همه ملتهاست و ارتقاي آن نه تنها مسوليت زنان بلكه مسوليت همه است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رديف نام نام خانوادگي
1 طاهره علايي طالقاني
2 زهرا ابراهيمي
3 دکتر منصوره اتحاديه
4 مژگان اثباتي
5 طاهره احمدي
6 دکتر زهرا احمدي
7 دکتر زهرا احمدي نژاد
8 مريم ارشدي
9 راضيه اسلامي
10 دکتر مژگان اسماعيلي
11 زهرا اشراقي
12 سيمين اشرف پور
13 صغري اصغرنيا
14 سحر افاضلي
15 آزيتا افشارنجات
16 ساناز الله بداشتي
17 منيره امدي قمي
18 شايسته اميري
19 دکتر مريم ايماني
20 مهناز آذرافزا
21 دکتر گيتي آزادي
22 زهره آقاجري
23 مريم آقا شيخ محمد
24 نازنين آقامحمدي
25 پگاه آهنگراني
26 بنفشه بابايي
27 دکتر اکرم بارفروش
28 هاله باستاني
29 دکتر ميترا باغي
30 گلاره باقري روزبهاني
31 گوهرشاد بختياري
32 دکتر مليحه برازنده
33 دکتر نسرين برازنده
34 دکتر فريبا بشيري
35 دکتر نسترن بشيري
36 دکتر مريم بنکدار
37 منير بني رضي
38 ژيلا بني يعقوب
39 ترانه بني يعقوب
40 نرگس تال
41 ويدا تمله
42 سميه توحيدلو
43 نرگس توسلي
44 فائزه توکلي
45 فاطمه جباري
46 پروين جلالي
47 دکتر فهيمه جلالي
48 فاطمه جهان آرا
49 دکتر فرزانه چوب ساز
50 دکتر شهلا حائري
51 شيرين حائري
52 محبوبه حاجي پور
53 دکتر محبوبه حاجي عبدالباقي
54 فيروزه حافظيان
55 فائزه حسني
56 محبوبه حقيقي
57 منيژه حکمت
58 دکتر شهين حنطوش زاده
59 دکتر ثريا حيدرپناه
60 ليلا خدابخش
61 دکتر صديقه خدمت
62 دکتر آذر خسروي
63 دکتر مريم دارين
64 گوهرالشريعه دستغيب
65 پرستو دوکوهکي
66 دکتر فاطمه راکعي
67 فاطمه رحمتي
68 جميله رضايي
69 راضيه رضايي انور
70 دکتر فاطمه رضوان مدني
71 مهرآسا رضي
72 بنفشه رمضاني
73 شهربانو روستا
74 فرزانه روستايي
75 سحر رياحي
76 منيره زارع
77 صديقه زماني
78 مريم زماني
79 رفعت زين الدين
80 اکرم زيوري
81 طاهره سالاري
82 معصومه ستوده
83 شهناز سجادي
84 شادي سعدي
85 حوريه سعيدي
86 پريچهره سلطاني
87 شيرين سليماني
88 فرشته سليماني نيستاني
89 مريم شربت دار قدس
90 شهلا شرکت
91 دکتر صديقه شمس
92 نفيسه صابري
93 بهناز صادقپور
94 شکوفه صالح زاده
95 رويا صدر
96 دکتر ناهيد صديقي
97 دکتر نسيم صديقي
98 شيما صمدزاده
99 زهرا طباطبايي
100 ريحانه طباطبايي
101 زهرا طباطبايي نيا
102 نوشين طريقي
103 نرگس عافيت طلب
104 زهره عالي پور
105 محبوبه عباسقلي زاده
106 مونا عباسي
107 حميده عدالت
108 آذر عسگري
109 اعظم علايي طالقاني
110 معصومه عنايت پور
111 فريده غائب
112 دلارام غنيمي فرد
113 فريده غيرت
114 فريده فاضل لنکراني
115 دکتر سوسن فتحي
116 عذرا فراهاني
117 فاطمه فرهنگ خواه
118 مرضيه قاسم پور
119 شمسي قاضي نژاد
120 ثمانه قدرخان
121 شهناز قره تپه
122 فرزانه کاظميان
123 دکتر مهري کدخدايي
124 محبوبه کرمي
125 دکتر پروين کريم زاده
126 نرگس کريمي
127 دکتر الهه کولايي
128 طاهره کيهانيان
129 معصومه گل محمدي
130 کتايون لامع زاده
131 فريده ماشيني
132 الهه مجردي
133 معصومه مجيديان
134 فخرالسادات محتشمي پور
135 دکتر مريم محلوجي راد
136 دکتر رعنا محمدي
137 دکتر سارا مرودشتي
138 مهرانگيز مروتي
139 معصومه مشهدي
140 اکرم مصوري منش
141 مريم معترف
142 نگار مفيد
143 بدرالسادات مفيدي
144 زهره مقدم
145 آذر منصوري
146 فاطمه موسوي
147 سينا موسوي خوئيني ها
148 سوسن موسوي خوئيني ها
149 شهيندخت مولاوردي
150 ايراندخت مولاوردي
151 فاطمه ميرفتاحي
152 پري ميربک
153 معصومه ميرزايي
154 معصومه ناصري
155 فخري ناظري
156 دکتر عفت نجفيان
157 سميه نصراللهي
158 دکتر نسترن نصيري
159 طاهره نقي ئي
160 رضوان نيري
161 ليلي نيکونظر

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24402

فهرست زير سايت هايي هستند که به '161 زن روزنامه نگار و فعال اجتماعی از شعار برابری جنسيتی معين حمايت کردند' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005