Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 16 خرداد 1384

انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران وعلوم پزشكي تهران پيرامون انتخابات رياست جمهوري: قدرت را تحريم مي كنيم، دي تي نيوز

13:53 15/3/1384
بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران و
علوم پزشكي تهران پيرامون انتخابات رياست جمهوري

در آستانه نهمين انتخابات رياست جمهوري و بيست و ششمين انتخابات در عمر نظام جمهوري اسلامي مي باشيم . جنبش دانشجويي لازم است در اين زمان حساس از خود سئوالي كند كه پاسخ به آن در روشنگري اجتماعي نقش بسزايي خواهد داشت .
آيا در انتخابات شركت خواهيم كرد ؟
هشت سال پيش با اميد باز يافته به اصلاح درون ساختاري به اين سئوال پاسخ مثبت داديم و فردي را انتخاب كرديم كه "جامعه مدني" را به ما نويد مي داد . غافل از آن كه رياست جمهور در اين كشور يك تداركچي بيش نيست . مخالفت سليقه اي اقلي 12 نفره با راي صدها منتخب ملت در مجلس شورا و دادن حكم حكومتي در باب كار مجلس نيز ، خنده اي بود كه قدرت اقليت بر خرد اكثريت مي زد . مشكل در كجاست ؟ آيا 22 ميليون راي هم نمي تواند سهمي در قدرت بيابد ؟ حقيقت آن است كه مشكل اصلي از ساختار سرچشمه مي گيرد!در كنار رئيس جمهور انتخابي ده ها نهاد انتصابي وجود دارد كه نه به مردم اهميت مي دهد و نه خواسته مردم براي ايشان معنا و مفهوم دارد ، اما زمانه انتخابات كه فرا مي رسد به تكاپو مي افتند و راي مردم را تابلوي مشروعيت خود در نظام بين المللي مي سازند و اندكي پس از آن صداي ما را در اعتراض به محدوديت ها ي اجتماعي و سياسي , ازطريق اعمالي از قبيل سركوب و تعطيلي روزنامه ها ، در بند نگه داشتن زندانيان سياسي ، رعايت حقوق اوليه شهروندي ، سركوب مخالفان با انواع روشها از جمله ضرب و جرح توسط نيروهاي انتظامي ، توبيخ و تنبيه انضباطي در دانشگاه ، دادگاه هاي غيرعلني و زندان هاي طويل المدت با شدت و حدت بيش از گذشته خفه مي نمايند . و در اين بين هستند كساني كه هنوز دل در گرو قدرت گذاشته و مستانه به آن نرد عشق مي بازند و در اين راه از شنيدن سخن همراهان ديروز خويش عاجزند و با جعل نام اصلاح طلب به جاي قدرت طلب كماكان به حضور در عرصه قدرت مي انديشند .اينگونه است كه دموكراسي تحقق نمي يابد و استبداد اقليت ادامه مي يابد.
اكنون كه ناتواني نهادهاي انتخابي در برابر نهادهاي انتصابي مشخص گرديده و از سوي ديگر بحران كار آمدي نيز همگان را دچار ياس و نااميدي ساخته است و ادامه روند موجود در عرصه اقتصادي نيز به گسترش شكاف طبقاتي و نابودي طبقه متوسط و تحول خواه مي انجامد ،ما با ايمان و اعتقاد به عدم تاثير راي خود و ميليون ها هم وطن خويش و ناكارآمدي كانديداهاي منصوب شوراي نگهبان از رضاخان حزب اللهي و مدير انقلابي گرفته تا قدرت طلب به اصطلاح اصلاح طلب ،اعلام مي كنيم كه ، در اين انتخابات شركت ننموده و قدرت موجود را تحريم مي كنيم .
آري ما قدرت را تحريم مي كنيم ، قدرتي كه ما نه در آن سهمي داريم و نه مي توانيم با تلاش خود سهمي اندك در آن به دست آوريم و در اين بين از دانشجويان و روشنفكران و نخبگان هم مي خواهيم كه با هر وسيله ممكن در آگاهي مردم در راستاي تحريم انتخابات به معناي فعال آن تلاش كنند و نگذارند حاكميت از ابزارهاي راي سازي خود از قبيل سازمانهاي سواستفاده كننده از فقر مالي مردم در ازاي لقمه اي نان، بهره ها ببرد. و از مردم آزادي خواه ايران نيز مي خواهيم تا زماني كه حق انتخاب و انتقاد ما در عرصه سياسي به رسميت شناخته نشده و منتخبين در تنگنا و منتقدين در بند مي باشند، از شركت در هر فعاليت سياسي رسمي و مورد خواست قدرتمندان بپرهيزند و تعامل خود را با مراكز رسمي قدرت به طور كامل قطع نمايند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پايان خطاب به برخي كج انديشان بايد گفت : ما نه خواهان جنگيم و نه به تجاوز خارجي مي انديشيم ، ما تنها ، خواهان "آزادي" ، حاكميت ملي و اجراي موازين حقوق بشر در ايران مي باشيم و در اين راستا هيچ اتهام و بهتاني را نپذيرفته و اتهام زنندگان را به تضييع حق اوليه خود، يعني حق واضح راي ندادن و تبليغ افكارمان متهم مي كنيم.

خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005