Click for Amazing Phone Card
یکشنبه 15 خرداد 1384

بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در تحریم "انتخابات" نهمین دوره ریاست جمهوری

هم میهنان گرامی

27 خرداد امسال روز " انتخابات" نهمین دوره ریاست جمهوری در نظام ولایت فقیه، میتواند در حکم نقطه عطفی تاریخی تلقی شود که ملت ما را بین دو امر مخیر میسازد:
شرکت در انتخابات که به منزله طولانی کردن احتضار استبداد است و با حیات ملت در تضاد قرا دارد ویا تحریم که به منزله نه به استبداد و آغازی بر پایان ببخشیدن به حیات انگلی مافیاهای حاکم است .
استبدادی که تمامی زمینه های هستی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم و میهن را هم، در صحنه داخلی و هم بین المللی در لهیب خشونت سوزانده ، و حبس وقتل بهترین فرزندان ایران را کارمایه بقای خویش نموده است ، با فقر و بیکاری و بی آیندگی و انزوا و بحران های پیاپی و... فرصت رشد نسلی بلکه نسلهارا سوزانیده است و هنوز هم برای تمدید حیات و کسب مشروعیت خویش ملت را به شرکت در نمایش رنگ باخته برگزاری "انتخابات "میخواند.
نمایش نهمين دوره "انتخابات" رياست جمهوري اینبار مزین به" خار حکم حکومتی "نیز شد . آقای خامنه ای آن را کافی نیافت و برای تحقیر بیشتر ملت از آنها میخواهد تا از آزادی شرکت در انتخابات که دارند استفاده نمایند و از نامزدهای تصویبی او که در میان آنها سه آمر و عامل قتل (رفسنجانی آمر قتلهای زنجیره ای ، لاریجانی و احمدی نژآد از عوامل قتل های مخالفین) و چند نظامی عضو سازمان ترور نیز میباشد ! تدارکاتچی و نامه بر او را تعیین نمایند.
گر چه امروز اینان چهره خشن و مستبد خود را در لواها و در پس نامهای کهنه و نو و پر طمطراق همچون محافظه کار ،آباد گر، اصلاح طلب حکومتی ، دموکرات ، سردار سازندگی و ... پنهان میدارند اما از دیدگان بصیرت ملت پنهان نمیمانند .
حربه هایی که در ترساندن مردم بکار میبرند تا با بی ارزش شمردن رای خود ، با حضور در حوزه های رای گیری ، هیزم گرم کن تنور انتخابات و وسیله مشروعیت نظام بگردند ، پیوسته یکسان است:
- القای ترس از حمله خارجی
- یکسانی رژیم با هستی ایران و القای ترس نابودی ایران در صورت به خصر افتادن نظام حاکم
- واینک ترس از ظهور فاشیسم جدید
چنانچه در القای انواع این ترسها که هر کدام را جناحی از رژیم حاکم و یا گروههایی از اپوزیسون داخل و خارج که اذن دخول درقدرت را طلب میکنند ، بکار میبرند ، تأمل کنیم یک محور و دو مبنای مشترک مشاهده مینماییم : محور ،قدرت حاکم است و مبانی ،فعال مایشاء و توانای مطلق دانستن نظام حاکم و ناتوانایی و منفعل دانستن ملت ایران است و از رهگذرقائل شدن به این دوگانگی،انواع تبعیض ها به نفع نظام و به ضرر مردم القا میکنند .
در تمامی نظرات و مقاله ها و شعارهایی که موافقان شرکت در "انتخابات " ابراز کرده اند یا برشته تحریر در آورده اند، حتی نمی توان به یک استدلال ساده برخورد کرد که مشکل اصلی را نقض حقوق اساسی و پایه ای ،فردی و جمعی مردم دانسته و آنان را رشید وقادر به خلع ید از غاصبین وناقضین این حقوق بداند! و مبنا را بر انگیختن مردم به اقدام برای احقاق حق حاکمیت خویش و استمرار آن قرار داده باشد. و از انجا که استبداد و ذهنیت استبداد زده خود ،ناتوانی محض است و احساس توانائیش مجاز ی و ساخته قدرت است به تعبیر
ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش
نظام بحران ساز و ناتوان و ذهنیتهای ذوب شده در آن جز ایجاد بحران و استمرار پیاپی آن قادر نیستند بنا را بر توانایی مردم بگذارند . در حالی که جو حاکم بر این " انتخابات" نزاع بي امان مافیاهای نظامی مالی و كارگردانان سلسله استبداد و انحصار را آشکار میسازد ، نامزدهای این " انتخابات" نیز در عین واقف بودن به نقش خود به مثابه تدارکاتچی مافیاهای نظام ، از آنجا که کسب قدرت و شراکت در آن اصل برتر و اولشان است ،ژست قیم مابی را نیز نمیتوانند رها سازند.
از این رو تحریم چنین انتخاباتی و نه گفتن به ترسهای کاذب ، حداقل ابراز شخصیت و اعلام تمایل به زیست در آزادی و کرامت است .

هم میهنان عزیز
ذهنیت و سابقه سیاه نامزدهای نهمین دوره " انتخابات" ریاست جمهوری نظام ولایت فقیه ،خود خط فارقی است بین شرف و سربلندی ملتی بافرهنگ کهن که منتخبینش ،توانا یی و عزت نفس و عزم ملتی در زیست در آزادی و استقلال را بایستی نمایندگی کنند. اکنون همه ما بعد از تجربه قرار داریم . تجربه اصلاح ناپذیر بودن نظامی مافیایی که سازنده بحران است و سازنده بحران هیچگاه حلال بحران نمیتواند باشد . اولین قدم در راه اظهار اراده توانایی شما ملتی در مبارزه با استبداد حاکم با تحریم "انتخاباتی" صورت میگیرد که انواع و اقسام تبعیضها را بسود استبدادیان و به زیان شما استمرار میبخشد .ترسهایی که استبدادیان بدان متوسل میشوند ، همراه با خود استبدادیان تنها زمانی چون برف آب خواهند شد که عنصر ایرانی بر ﺁزادی، بمثابه حق ذاتی خویش ، معرفت درخور را بیاید و در رفتار و کردار روزمره اش ،معرفت چیرگی فرهنگ آزادی و خشونت زدایی برضد فرهنگ زور و خشونت ز ایی ، خود را باز نمایاند .
از اینرو مهمترین مانعی که بایستی از آن عبور کرد مانع انفعال ذهنی و باور به اصالت قدرت است و باور به این امر که حوزه تجلی ارا ده یک ملت بیدار بسیار گسترده تر و فراخناک تر از حضور در پای صندوق رایی است که آنهم خود نه هدف که وسیله ای برای ابراز حق حاکمیت است و این وسیله نیز در فضای حضور نظامی نامشروع مخدوش است. تحریم چنین "انتخاباتی" قدم اول یک ملت توانا است در قدم نهادن به حوزه وسیع شناخت حقوق خود و یافتن مشکلات و کمبودها و راه حل یابی آن معضلات و نه انتظار رفع آنها توسط کارگزاران نظامی که خود آن معضلات را ساخته و پرداخته است . تحریم "انتخابات" اگر منجر به عملی فعال تر و آن جریان دادن مدام اندیشه و اطلاعات در راستای تحقق حضور عملی اقشار مختلف ملت در صحنه تصمیم گیری سرنوشت خود نشود ، جز انفعال معنای دیگری به خود نمیگیرد. و به تعبیر بسیار صحیح روزنامه نگار شجاع ایرانی آقای اکبر گنجی :" روشنفكران‌ و نخبگان‌ نبايد از مسئوليت‌ اخلاقي‌ خود شانه‌ خالي‌ كنند. نخبگان‌ در طول‌ سالهاي‌ گذشته‌ يأس‌ و سرخوردگي‌، نااميدي‌، انفعال‌ و بي‌تفاوتي‌ را به‌ جامعه‌ تزريق‌ كرده‌اند. در حالي‌ كه‌ بايد اُميد آفريد، بايد شور و نشاط‌ را به‌ جامعه‌ تزريق‌ كرد. اينها نيازمند ازخودگذشتگي‌ و ايثار، شجاعت‌ و جسارتند. تاريخ‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ گامهاي‌ بلند را آدمهاي‌ جسور، آرمانگرا و فداكار برداشته‌اند"

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مجامع اسلامی ایرانیان بر این باور راستین پای میفشرند که عامل اصلی هر تحولی، ملت ایران و نه بازیگران صحنه قدرت حاکمند و برداشتن مانع استقرار نظام مردمسالار در ایران که نظام حاکم باشد ، تنها در حیطه انتخاب و تصمیم ملت ایران و نه هیچ قدرت خارجی است . ملت ایران که تجربه 3 انقلاب و نهضت را در قرن معاصر داشته است تجربه را پی خواهد گرفت ، نظام مافیای حاکم را با تحریمی فعال و همه جانبه که بعد عملش بسیار فرا تر از عدم شرکت در انتخابات است؛به سراشیبی زوال راهنما و با جسارتی به تمام گامهای بلندی در راه استقرار نظامی مردمسالار درخور عنصر انسان ایرانی و در خور یک ملت پیشتاز را برخواهد داشت .

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23807

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در تحریم "انتخابات" نهمین دوره ریاست جمهوری' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005