Click for Amazing Phone Card
پنجشنبه 22 اردیبهشت 1384

تحريم انتخاب منتخبـين نظام ظلم و جور از واجبات ملی ميهنی و دينی ست، محمد هادی معصومی

بسم الله الرحمن الرحيم

هنوز به ياد دارم که در روزهای دسيسه ی روحانيت کژانديش وتمام دستگاه مرتجع نظام اسلامی به رهبری خامنه ای و رفسنجانی که شما را برای انتخابات مجلس هفتم ترغيب می کردند اين آيه قرآن را که برای امروز ما نيز مفيد است برايتان نوشتم واينک آنرا تکرار می کنم:
وانجم اذا هوی؛ ماضل صاحبکم وما غوای؛ وما ينطق عن الهوای؛ ان هوالا وحی يوحی ــ به ستاره ای سوگند که فرود می آيد که رهبر و خداوندگار شما هميشه کسی ست که در ضلالت و جهالت و گمراهی نيست و هرگز از روی هوی و هوس نفسانی سخن نمی گويد. سخن او نيست مگر وحی خداوند، که در راستای منافع خلق است. (سوره النجم آيات نخستين). گفتن اين آيه در آن روز و تکرار آن در امروز همانا برای بيداری و بيدارتر شدن شما ملت عزيز است. که اگر آيه ای به کار پيشرفت جامعه و مردم و کشور و انسان و انسانيت نيايد پشيزی ارزش ندارد. و اگر مسلمانيد نگاه کنيد و ببينيد که رهبرتان آن گونه است که قرآن می گويد! اگر مسلمان نيستيد که حتا به اين هم رضايت نمی دهيد. پس به هوش آييد.
مردم نجيب و باشرف ايران، ملت غيور، دانشجويان، پيران و جوانان ، کاسبان و پيشه وران، کارگران و کامندان، ثروتمندان و فقيران، زنان و مردان يک بار ديگر شما را هشدار می دهم، که دشمنِ اين گروه خونخوار که هيچ دشمنی ای با اين مردم و با اين کشور ندارد در آن سوی مرزها کمين کرده است، اگر خامنه ای و رفسنجانی و شورای نگهبان، اصلاحطلب و اصولگرا دشمن ـ دشمن ـ دشمن نعره می زنند، راست می گويند! آری دشمن هست ولی دروغ آنها اين است که به شما مردم صبور و گاهی ساده انديش که هنوز به عمق وقاحت روحانيت شيعه و شياديش پی نبرده ايد، وانمود می کنند که دشمن خودش دشمن شماست! روحانيت شيعه دشمن غرب است، و غرب با او دشمن و او خودش را پشت سر شما پنهان می کند و وانمود می کند که غرب و آمريکا دشمن شماست، با اين وانمود کردن اينبار در حال قربانی کردن شماست، اين گرو وقيح شما را سپر بلای خودش کرده است. از ديگر سو آمريکا و غرب اين آخرين مهلت را به شما داده تا اين رژيم خطرناک برای ايران و انسانيت مدرن را با هوشياری و تحريم انتخابات و هم فعاليت و به خيابان آمدن از کار بر کنار کنيد. شما يادتان باشد که اين نوزاد شيطانی بيست و هفت ساله تا به امروز غير از بدبختی، فحشا، اعتياد، گرانی ، رشوه دهی و رشوه گيری، عدم امنيت، شکنجه، زندانی، سنگسار، تعزيرات، قتل، تجاوز، بی آبرويی ملی و بين المللی، فساد اداری، جهل پروری، سير قهقرايی، دشمن پروری، سقوط ارزش های انسانی و ايرانی، بر پايی حکومتی فرقه گرا، ديگر انديش آزاری، ترور و تروريست پروری، ديگر مذهب آزاری، سرکوبی آزادی زنان، ممنوعيت تفننات مردمی که باعث هزار بلای ديگر در اجتماع شده، هشت سال جنگ، جنگی که جوانان عزيز اين مرز و بوم را به کشتن داد و گردن خامنه ای و رفسنجانی و اهل بيت عصمتشان و شورای نگهبانشان هر روز کلفت تر و کلفت تر شدن و...برای ايران و جهان به بار نياورده و نخواهد آورد. اين برای کشوری با سابقه چندين هزار ساله تمدن ننگ آور است که در سايه ی ولی فقيه و آخوندانی زندگی کند که اين همه فجايع ببارآوردند و اينهمه آتش ستم سوزاندند، به قول خودشان قبرستانهای ما را آباد کردند و جوانان ما را بکشتن و شکنجه و زندان سپردند و خود هر روز برای غسل جنابت به حمام رفتند، و خجالت و ننگ بر ما اگر دوباره برايشان رای بدهيم. اينان پتیارگانی هستند که حتی به خودشان هم رحم نمی کنند به اين پليدان رای ندهيد، حتی يک رای به اين نااهلان، ستم و جنايت و خيانت به ايران است. هشدارهای کشورهای غربی در مدت اين بيست و هفت سال به مردم ايران و دولت آزادی کش آن پيوسته بی جواب مانده. غرب حق دارد، آمريکا حق دارد اين آخرين فرصت را به ما بدهد تا ما خودمان اين جرثومه ی فساد را از سر زمين خود بيرون کنيم. ولی چرا آمريکا حق دارد؟ جواب اين است که اضافه به همه آنچه در بالا گفته شد بيست و هفت سال است که اين رژيم خونخوار به توهين به ملتها و دولتهای غربی، با نوشتن شعار با سوزاندن پرچم با سر دادن شعار های مرگ بر اسراييل و مرگ بر آمريکا ، و مرگ بر غرب و با سوزاندن آدمکهای سران کشورهای غربی که برای مردمانشان عزيز محترمند و مرکزيت دادن ايران و در راس آن تهران به عنوان کانون ميزبانی از ترور و تروريسم ، با کشتن روحانيون مسيحی، يهودی با تار و مار کردن همه مذاهبی که برای ايران موهبی بودند حوصله غرب و تماميت انسانيت مدرن امروز را به سر برده است. بحث امروز آمريکا و غرب بر سر اين نظام ايران تخريب کن در اين نيست که غرب در امور داخلی ما دخالت می کند يا نمی کند. نظام اسلامی، حکومت روحانيون، دستگاه ولايت فقيه، خمينی و خامنه ای، رفسنجانی و خاتمی، اصلاحطلب و اصولگرا، همگی باهم در اين مدت بيست و هفت سال با تروريست پروری با بمب گذاری با کشتار مخالفان خود در اروپا، در ترکيه، در فرانسه در انگلستان، در آمريکای شمالی و جنوبی، در اتريش، در آلمان و به خصوص در ايران (که در نامه ای که به رفسنجانی نوشتم و در همين سايت منتشر شد آمده) ، بله در اين بيست و هفت سال با همه ی اين کارها در امور داخلی کشورهای غربی و همسايه چه عرب و چه عجم و خصوصا امروز در عراق دخالت کرده و می کنند. آخرين آن صف طويل نامنويسان برای عمليات استشهادی و انتحاری و ترور و دهشت افکنی بود که چند روز پيش هممان آن را از تلويزيون ديديم. و اين درحالی بود که هم رهبر هم اصلاحطلبان و هم اصولگرايان و هم محافظه کاران از آن پشتيبانی کردند. کسانی که حمله آمريکا به ايران را بعد از اين اولتيماتمی که ناگفته و نانوشته است ولی همه به آن باور دارند محکوم می کنند بايد پاسخ اين پرسش مهم را بدهند، که شما اگر جای کشور آمريکا بوديد و در برابر چنين آدمکشان تقيه گری با توصيفات ياد شده چه می کرديد؟ مردم شريف ايران! بازاريان، گروه متوسط ، گروه فقير، گروه ثروتمند، من به عنوان روحانی با عرض ادب به پيشگاه همگی شما به همگی شما حتی اگر در خود اين نظام هم هستيد هشدار می دهم! اين آخرين مهلت شماست برای سرنگونی اين رژيم سفاک. و گر نه وضع شما دانشجو و شما دکتر و مهندس، شما روشنفکر و نويسند، شما روزنامه نگار وخبرنگا، شما پير و شما جوان، شما ثروتمند و شما فقير، شما روحانی و شما غير روحانی و...بهتر از همتايانتان در عراق نخواهد بود! با اخبار موثقی که از درون هيئت حاکمه به من رسيده چنين نتيجه گيری می شود که اگر مردم انتخابات را با استحکام تحريم کنند، قرار است رژيم تن به رفراندومی تمام عيار دهد. بنا بر اين امروز واجب عينی و ملی ست که اين انتخابات به صورت صد در صد تحريم گردد، و مردم با لباس نو و زيبا و بدون خشونت به خيابان بيايند و تا پذيرش و گردن نهادن رژيم به يک رفراندوم خيابانها را ترک نکنند. مردم ايران! آگاه باشيد که روحانیون فرقه گرای پيرو شيطان و پيرو محض هوی و هوس خود در اين روزها برای شما دامها گسترده اند. پيرو اين شيادان نباشيد. اينان در پی آنند تا با هزينه کردن جان و مال و ناموس و فرهنگ و دين شما مردم چند روزی را بيشتر بر قدرت مطلقه شان تکيه زنند و جيبهايشان را از مال شما مردم انباشته تر کنند و حسابهای خود و آقازاده هايشان را در کشورهای اروپايی و غربی (به همانهايی که از کيسه ی شما مرگ برشان می گويند و می فرستند) هر چه پر ترکنند؛ شما خانه و کاخ های اين آخوندان کارگزار اين نظام و دزدان سرگردنه اين صالحان را با کاخ ها و خانه های کارگزاران نظام شاهنشاهی مقايسه کنيد، شما آقازاده ها و سطح سواد و کمال آنها را با هم مقايسه کنيد و خود نتيجه بگيريد. و اگر روحانيونی هنوز در ايران هستند که پاک مانده اند بايد موضع بگيرند، وگر نه مردم ايران ما را نخواهد بخشيد و با اين ظلم بی نهايتی که به او رفته او اين حق را دارد! حق نبخشيدن را!
طبق آياتی که برايتان آوردم بايد که تمام سخنان پيامبر و جانشين او و حتا قرآن و آنچه وحی خوانده می شود در راستای منافع خلق و خير باشد که اگر چنين نبود و در خدمت نشاط و پيشرفت و آزادی انسان از هر نظر و هر بعد نبود بايد آنرا بدور انداخت. آيا اين طور نيست که اين نظام اسلامی رژيمی ست بر پايه تقيه و دروغ و نيرنگ و حيله و تزوير و دزدی و آزادی کشی و قتل و شکنجه. آيا شما دوره ای را در تاريخ نوشته شده و يا نانوشته ايران سراغ داريد که بيش از اين ابعاد فحشاء و منکر و فساد و اعتياد و قتل و آدمکشی و زندان داشته باشيم؟! شما اين را بدانيد و اين نوشته ی من خواهد ماند که اگر شما اين انتخابات را با پويايی و حضور در صحنه تحريم نکنيد و حرف من پير مرد که ديگر هيچ توقع مادی و حتا معنوی مگر آزادی شما ملت از زير ساطور اين نظام را ندارم نشنويد اين شورای نگهبان و خصوصا شخص رهبر خامنه ای و شخص رفسنجانی و حتی خاتمی، اصلحطلب و اصولگرا همگی اين مملکت را يکراست بسوی نيستی و انفجار و خطر از درون و بيرون خواهند برد. در اين مورد شک نکنيد! بنا بر اين آگاه باشيد که چنانکه گفتم از نظر ملی و آزادی خواهی و حتی از نظر اسلامی و دينی شرکت در اين انتخابات حرام صد در صد است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پايان بدانيد از آنجا که اين حکومت با دروغ و فريب مدعی آن است که از غيب افاضه فيض می شود و از امام زمان عج فرمان می گيرد بمراتب از يک حکومت ديکتاتوری معمولی خطرناکتر است و فسادش از يک حکومت فاسد معمولی به نهايت فاسدتر. بنا براين، اين از واجبات ملی ميهنی و دينی ست که کسی در اين انتخابات شرکت نکند، و هم واجب ملی ميهنی و دينی ست که به رای ندادن تظاهر کرده و به ديگران نصيحت و تبليغ کند که در انتخابات شرکت نکنند. شما مطمئن باشيد که با تحريم صد در صد اين انتخابات هم به مليت و مردم خود و هم به دين و ايمان خود خير و برکت می رسانيد. با آنچه گفته شد مثل روز روشن است که ماندن اينان برای شما مگر خسارت دنيوی و اخروی به بار نخواهد آورد. در صورتی که با تحريم اين انتخابات و نه گفتن به هاشمی رفسنجانی و احيانا لاريجانی و شايد مصطفی معين و هر کس ديگری را که اين شورای فاسد نگهبان و دستگاه منفور رهبری اجازتش را بدهد در واقع هم حمله نظامی غرب عليه ايران را تحریم و سد کرده ايد و هم خودتان به روز و روزگای آزاد و کشوری آباد رسانده ايد. و اگر رای بدهيد زير ورقه تاييديه حمله آمريکا به ايران را ، و جنگ داخلی را و فساد گسترده تر را، و فحشای بيشتر را، و دزدی کلان تر را، و اعتياد بيشتر را، و شکنجه دردناکتر بر زندانيان را، و افزايش نا امنی را، و و و امضاء کرده ايد.
اين تحريم را بگوش همه برسانيد. والسلام!

کرج

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22456

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تحريم انتخاب منتخبـين نظام ظلم و جور از واجبات ملی ميهنی و دينی ست، محمد هادی معصومی' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005