Click for Amazing Phone Card
سه شنبه 20 اردیبهشت 1384

بيانيه جمهوريخواهان دمكرات و لائيك وين در دفاع از تحريم فعال انتخابات

ايرانيان آزادانديش!

هم اكنون جمهوري اسلامي تبليغات گسترده اي را براي جلب آراء مردم در دستور كار خود نهاده است و اين در شرايطي است كه رژيم نه تنها درسياست سركوب و قلع و قمع دگرانديشان ودگرخواهان هيچگونه تغييری نداده است، بلكه حتي از كشتار مردم معترض در محلات و خيابان هاي شهرهاي خوزستان و كردستان نيز فرو نمي گذارد.

حبس و شكنجه، اعدام و سركوب اعتراضات مسالمت آميز شهروندان تا كنون تنها زبان گفتگوي رژيم استبدادي مذهبي با دگر انديشان و انديشه ورزان كشومان بوده است و اكنون روز حساب است و شمارش كساني كه در پاي صندوق هاي تقلبي جمهوري اسلامي حاضر نميشوند.

در حاليكه دستگاه عوامفريبي و هوچيگري جناحهاي مختلف رژيم در مورد دمكراتيك ناميدن اين انتخابات از طريق ايجاد هيجانهاي مصنوعی، جدل های كاذب ودروغين، تقليد مباحثات و منا زعات انتخاباتي در کشورهای پيشرفته صنعتی با توسل به رسانه ها و وسائل ارتباط جمعي غصب شده حد و مرزي نميشناسد، شواهد و قرائن دلالت بر آن دارد كه حمايت مردم حتي در چنين شرايطی بعلت عدم اعتماد به اين انتخابات از درجه بسيار پايينی برخوردار
خو اهد بود.

ايرانيان آزاديخواه!

تاريخچه 26 سال حاكميت جمهوري اسلامي سرشار از سركوب انبوه و نقض مداوم ميثاقهاي جهاني حقوق انسانها و كشتار گسترده فعالين سياسي احزاب، سازمانها و نگاههاي متفاوت و مخالف بوده است.

اين جمهوری، نظامی است كه بر ساختارهاي بشدت ارتجاعي استوارشده است وبيست و شش سال است که پايه ای ترين حقوق شهروندی راپايمال می کند و جز با تحولات بنيادين در ساختار و نظم آن امكان برگزاري انتخاباتي دمكراتيك و رجوع به آراء حقيقي شهروندان ممكن نخواهد بود.

بي گمان نظامي كه در راس آن ولايت فقيه رسما و قانونا تعين بخش جهت گيري هاي سياسي و اجتماعي است و در حاشيه آن نهادهاي انتصابي بر فراز قانون اساسي آن حكم ميرانند، خواهان برگزاري انتخاباتي آزاد نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از كشتار و دستگيري هاي گسترده در خوزستان چند روزي بيش سپري نشده است، از مهاباد جز اخبار و گزارشات سركوب مردم كرد نميايد و از زندانهاي كشورمان جز فرياد دادخواهي و اعتصاب غذا شنيده نميشود.
به باور ما جمهوري اسلامي با مختصاتي كه از آن برشمرديم نه قادر به انجام انتخاباتي دمكراتيك و نه خواستار آنست.

ما جمهوريخواهان دمكرات و لائيك وين بر اين عقيده ايم كه مردم ما با تجربه 26 ساله خود از حكومت مذهبي، نه تن به انتخابات فرمايشي ميدهند و نه عليرغم سياست هاي ماجراجويانه رژيم در ارتباطات بين المللي در انديشه استقبال از دمكراسي وارداتي خواهند بود.

حاكميتي كه حقوق ضروري و حياتي انسانها را ناديده ميگيرد، در خصومت با ميثاقهاي جهاني حقوق بشراز هيج ترفند وتوطئه ای فرو نميگذارد و انتخابات و رجوع به آراء مردم كشورمان را تابعي از تمايلات نهادهاي انتصابي خويش ميپندارد، هرگز شايسته حضور گسترده مردم در پاي صندوقهاي راي نيست.

از اين گذر برآنيم كه ضمن تحريم انتخابات آتي فعالانه در افشاء ترفندهاي برگزار كنندگان آن بكوشيم و صداي اعتراض خود را به مجامع حقوقي و دمكراتيك بين المللي برسانيم.

تنها ميزان انتخاباتي دمکراتيک، آراء آزادانه و حقيقي مردم است.

جمهوريخواهان دمكرات و لائيك وين
9.5.2005

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22366

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جمهوريخواهان دمكرات و لائيك وين در دفاع از تحريم فعال انتخابات' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005