Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 19 اردیبهشت 1384

چرا نبايد در انتخابات شركت كرد، حزب ملت ايران

پاينده ايران

اي آفريدگار پاك
ترا پرستش مي كنم و از تو ياري مي جويم


هم ميهنان!

نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ، هنگامي فرا مي رسد كه كشورمان روزگار سخت و پريشاني را مي گذراند، از يكسو در زمينه ي داخلي ، شرايط نامطلوب گذشته در تمامي زمينه هاي هستي ملي بدون كمترين تغييري همچنان ادامه دارد استانهاي پيراموني ميهن با نابرابري و فقر و بيكاري بيشتري روبرويند و هيچگونه روزنه ي اميدي با همه هشدارها و توصيه ها اثرگذار نيست ، بي خبري كاربدستان مي رود ميهن را با مشكلات و خطرات بي شماري روبروكند .
با اين همه نابساماني ، باز هم بدنبال سناريوي كهنه و رنگ باخته ي برگزاري انتخابات ، به دست و پا زدن براي كسب مشروعيت عملكرد خود هستند .
از ديگر سو در سايه ديپلماسي واكنشي و دشمن برانگيز كاربدستان جمهوري اسلامي ، استقلال و صلاح ملي در پهنه فرا ملي از سوي بيگانگان آزمند دستخوش تهديد و تجاوز قرار گرفته است ، به گونه اي كه به حاكميت و منافع ملي بويژه درياي مازندران و خليج هميشه فارس دست اندازي و تجاوز شد و برمردم معلوم نيست نسبت به احقاق حقوق ايران چه تصميمي گرفته اند؟

هم ميهن
حزب ملت ايران در بهمن ماه 1382 همچون سالهاي پيش از آن ، با نشر جزوه اي اعلام كرد ، در جامعه اي كه كاربدستان ، خودخواهانه و انحصار گرايانه تمام قدرت را در دستان عده اي اندك قرار داده و رانت هاي بي حساب به چنگ آورده و وضع سياسي- اقتصادي ميهن را چنان بي ثبات و آسيب پذير كرده اند كه ايران ديرينه سال در چنين شرايط بحراني به سر ميبرد ، اين در حالي است كه شرايط ملي و فراملي نشان از درماندگي و سوء مديريت كاربدستان در تصميم گيري و اداره امور دارد .همچنان كه بارها در بزنگاه هاي گونا گون و مناسبت هاي مختلف به اين مهم اشاره كرده ايم ، درست از اين رو بوده كه از سال 1359 خورشيدي به اين سو بدرستي چگونگي برگزاري شايسته ي انتخابات واقعي ملت را ياد آور و از رفع موانع پيش روي هر گزينش ملي سخن فراوان گفته ايم و هر بار بي توجه اي شد .
با توجه به آنچه در سالهاي پيش و به ويژه در سال 1382 اعلام شده رفتار و اقدامات زير همچنان ادامه دارد و كيست كه نداند ؟
ــ آيا از دين استفاده ابزاري نشد ؟
ـ آيا حاكميت ملي ناديده گرفته نشد ؟
ــ آيا با ايجاد شيوه هاي قيم مآبانه اصل جمهوريت ورأي مردم ناديده گرفته نشد ؟
ــ آيا دخالت هاي نا رواي شوراي نگهبان قانون اساسي ، حقوق ملت و مردم را پايمال نساخت ؟
ــ آيا امنيت اجتماعي ، امنيت شغلي ، امنيت قضائي ، امنيت سياسي ، امنيت اقتصادي پايمال هواي و هوس تعدادي از كاربدستان قرار نگرفت ؟
ــ آيا روزنامه ها به محاق توقيف دچار نشدند ؟
ــ آيا كارگران ، كارمندان و فرهنگيان از حقوق حقه خود محروم نشدند ؟
ــ آيا جوانان و دانشجويان بدليل ابراز عقيده به بند كشيده نشدند ؟
ــ آيا روزنامه نگاران ، نويسندگان و كوشندگان سياسي به اتهام واهي به بند گرفتار نشدند ؟
ــ آيا حقوق قوم هاي ايراني در چارچوب ايران و حقوق زنان و كودكان ناديده گرفته نشد ؟
ــ آيا با اين همه نقص حقوق ، شركت كردن در انتخاباتي كه هربار نامزدها وعده به رفع نابساماني ها را ، در آن مي دهند ، امكان پذير است ؟ هرگز
هم ميهنان !
تنها راه برون رفت از بن بست كنوني نه نمايش شركت در انتخابات بلكه باز پس دادن حقوق واقعي ملت به ملت است و لازمه آن اجراي مفاد اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و پديد آوردن فضاي سياسي باز :
ــ از راه پاس داشت آزادي هاي فردي و همگاني
ــ آزاد گذاردن همه حزب ها و جمعيت هاي دگرانديش ، سنديكاها ، اتحاديه ها و انجمن هاي هرگروه اجتماعي
ــ رفع تبعيض هاي قومي و جنسيتي
ــ اجازه نشر به همه روزنامه ها و كتابها بركنار از سانسور
ــ دادن تأمين هاي لازم به انبوه ايرانياني كه ناگزير به كشورهاي بيگانه كوچ كرده اند براي بازگشت به ميهن
ــ برچيدن پديده زندان سياسي و به تبع آن نداشتن زنداني سياسي
ــ ترك شيوه هاي قيم مآبانه

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم ميهن !
حزب ملت ايران بر اين باور راستين همچنان پاي مي فشارد كليد گشودن بن بست هاي زندگي ملي در دست مردم است ، بدور از هرگونه خشونت بايد راه را بر انحصارگران سد كرد.
حزب ملت ايران همگان را به خطرناك بودن وضع كشور با توجه به رويدادهايي كه در اطراف آن مي گذرد ، هشدار مي دهد و از همه مي خواهد هم صدا براي برقراري مردمسالاري يكدل و يك صدا شوند و بدور از هرگونه فرقه گرايي با كنار گذاردن پيشداوري هاي نادرست زمينه زنده داشت همبستگي همگاني را در شركت نكردن در انتخابات نمايشي فراهم كنند .
باشد تاريخ از نسل ما بگونه ي زنان و مرداني كه با همه توان براي نگهداشت استقلال و ناوابستگي ، آزادي و عدالت همگاني از راه برقراري مردمسالاري كوشيده اند ، ياد كند .

درود بر داريوش و پروانه فروهر رهگشايان مردم سالاري

برقرار باد همبستگي نيروهاي استقلال طلب و آزادي خواه

انتخابات نمايشي رهگشاي بحران موجود نيست


دبيرخانه حزب ملت ايران
تهران- نوزدهم ارديبهشت ماه 1384 خورشيدي

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22293

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'چرا نبايد در انتخابات شركت كرد، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005