Click for Amazing Phone Card
جمعه 16 بهمن 1383

محسن رضايى: راست گرايى، به فروپاشى شوراى هماهنگى منجر مىشود، ايرنا


تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۶ / ۱۱ / ۸۳
داخلى.سياسى.انتخابات ۸۴ .محسن رضايى.
" محسن رضايى " يکى از نامزدهاى احتمالى در انتخابات نهم رياست جمهورى
با اشاره به "راست گرايى" در نشست پيشين شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب
اسلامى ، گفت که اگر اعضاى اين شورا از اصولگرايى عبور و بر "راست روى " و
يا " تک روى " پافشارىکنند و بر اشتباهات گذشته خود اصرار ورزند، اين شورا
از هم فرو مىپاشد.
رضايى تصريح کرد : ارزيابى من اين است که اگر شوراى هماهنگى در مسير
اصولگرايى بماند، بقا پيدا خواهد کرد ولى اگر به راست گرايى کشيده شود،
آقايان دچار تجزيه خواهند شد.
وى که يکى از پنج نامزد مورد بررسى در شوراى هماهنگى است در جمع
سردبيران و خبرنگاران سازمان خبرگزارى جمهورى اسلامى (ايرنا) در محل اين
سازمان ، بر بروز اختلافات در اين شورا تاکيدکرد و افزود : در جلسه پيشين
شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى در تهران " راست روى" شد ، گرايش
راست گرايى در شورا تقويت شد و همين موجب شروع اختلافات در شورا هماهنگى
گرديد.
در اين جلسه شوراى هماهنگى که در مدرسه عالى شهيد مطهرى تهران برگزار
شد، على لاريجانى ، على اکبر ولايتى ، محسن رضايى و احمد توکلى حضور يافتند
ولى محمود احمدى نژاد در آن شرکت نکرد.
رضايى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى و اصولگرايى را دو موضوع مجزا
دانست و تصريح کرد : شوراى هماهنگى يک تشکل است و مىخواهدکه اصولگرا باشد
اما اصولگرايى يعنى اعتقاد به آرمان هاى انقلاب و امام و بازگشت به مردم .
وى تاکيد کرد : آقايان چه باشند و يا نباشند و يا حتى راه ديگرى غير از
اصولگرايى را برگزينند، اصولگرايى راه خودش را ادامه خواهد داد و من نيز
اصولگرايى را ادامه مىدهم .
نامزد احتمالى رياست جمهورى همچنين اصولگرايان را ائتلافىمتشکلاز نيروهاى
راست سنتى ، آبادگران و نيروهاى انقلاب دانست و اظهار داشت : يک عده ممکن
است بيايند مفاهيم " آبادگران " و " اصولگرايان " را مصادره کنند ، خوب
اين روند در ميان آنها تفرقه ايجادمىکند چون آبادگران و اصولگرايان مربوط
به يک فرد خاص نيست ، هرکس استفاده شخصى از اين مفاهيم کند، شوراى
ماهنگى را به سقوط مىکشاند .
رضايى از برخى تحرکات اخير از جمله "تک روى زيرنام آبادگران
"در شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى انتقادکرد و گفت : فکر مىکنم هرکس
مىخواهد در اين جريان باشد بايستى در همان اصول کلى جريان حرکت و خودش
را حفظ کند و دست از تک روى بردارد.
وى همچنين طرح بحث امضاى ميثاق نامه توسط برخى افراد در شوراى
هماهنگى را " حرکتى نادرست " دانست ولى در عين حال تاکيدکرد که شوراى
هماهنگى اگر چه اشتباهاتى در آن رخ داده ، ولى از اصولگرايى خارج نشده
است .
اين نامزد احتمالى رياست جمهورى خاطرنشان کرد : اگر آقايان از
اصولگرايى خارج شوند و اشتباهات برطرف نشود، با آنها همکارى نخواهم کرد.
نظراتم با آقاى هاشمى تفاوت دارد **
نامزد احتمالى انتخابات رياست جمهورى همچنين در بخش ديگرى از سخنان
خود تاکيد کرد که از رقابت با آقاى هاشمى رفسنجانى در انتخابات رياست
جمهورى استقبال مىکند.
رضايى توضيح داد : شايد يکى از دلايلى که اين بحث زياد مطرح مىشود
اين است که من کنار آقاى هاشمى هستم ، يعنى اينکه من در مجمع تشخيص مصلحت
نظام دبير هستم و ايشان هم رييس است ، اين به معناى اين نيست که ما
افکارمان يکى است .
وى افزود : من در مسايل اقتصادى، فرهنگى و مديريتى نظراتم با آقاى
هاشمى تفاوت دارد اما علت اينکه تا الان تفاوت نظراتمان را نگفته ايم به
اين دليل بوده که من اعتقادى به بيان مسايل سياسى بدون موضوعيت ،
نداشته ام و براى صرف اظهار نظر صحبت نمىکنم .
رضايى ادامه داد : الان چون بحث انتخابات است و من آمده ام در صحنه
انتخابات وظيفه خودم مىدانم که نظراتم را به افکار عمومى درميان بگذارم .
وى افزود : علت اينکه من در دبيرى مشجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفتم
مربوط به اين بود که رهبرى و آقاى هاشمى به توافق رسيدند، قبل از من اقاى
هاشمى سه نفر را به رهبرى پيشنهاد کرده بودند و ايشان يک نفر را تاييد
کرده بودند ، بعدا که آمدن من مطرح شد، مقام رهبرى به ايشان فرموده بودند
که مرا به عنوان دبير بگذارند ، بنابراين من با تقاضاى آقاى هاشمى به
آنجا نيامدم .
نامزد اصولگرايان با عجله معرفى نشود **
"آيا در صورتى که با تصميم شوراى هماهنگى مخالف باشد به صورت مستقل
نامزد خواهيد شد؟"
در پاسخ به اين پرسش رضايى گفت : من اعلام کردم که اگر اصولگراها
عدالت را رعايت کنند و اصولگرايى را حفظ کنند من با آنها هستم ، هنوز هم
روى نظر خودم هستم ، البته اگر عجله اى صورت بگيرد آن موقع ممکن است
اتفاقاتى بيفتد که مصلحت نباشد.
نامزد احتمالى رياست جمهورى ادامه داد : فکر مىکنم ارديبهشت ماه فرصت
خوبى است ، براى اينکه در آن موقع افکار عمومى شکل گرفته است و تکيه به
نظرات مردم در آن موقع منطقى تر هست تا نظرسنجىهايى که امروز صورت مىگيرد
و فوايد فراوانى خواهد داشت .
رابطه تشکيلاتى با "بازتاب" ندارم **
"چه رابطه اى با سايت بازتاب داريد؟" رضايى در پاسخ به اين پرسش گفت :
من هيچ رابطه تشکيلاتى با دوستان سايت بازتاب ندارم ، خودشان مدير
مسوول دارند، هيات امنا دارند، سردبير دارند.
وى در عين حال خاطرنشان کرد : رابطه من با آنها يک رابطه فکرى است و
من از آنها حمايت معنوى مىکنم ، افراد نسل سومى هستند ، يعنى شايد بتوان
گفت که اولين سايت نسل سومىهاى انقلاب باشد که توانسته در فضاى سياسى کشور
جاپاى خوبى باز کند.
براى مشارکت حداکثرى بايد از محدوديت نامزدها جلوگيرى کنيم **
از رضايى در خصوص احتمال رد صلاحيت برخى نامزدها و تاثير آن بر مشارکت
حداکثرى مردم سوال شد و همچين سوال شد که آيا حاضر است ميثاق نامه اى در
دفاع از حقوق مردم از جمله خود نامزدها امضا کند تا در صورت رد صلاحيت
يکى از نامزدها به اين مر اعتراض کند؟
رضايى پاسخ داد : من ترجيح مىدهم در يک محيطى رقابت بکنم که حتى
مخالفان نظام حتى براى يک بار شرکت کنند.
وى افزود : چون من معتقدم که اينها هيچ حرفى براى گفتن ندارند ،
محدوديتهايى که اعمال مىشود ، حقانيتهايى را براى اينها درست مىکند.
نامزد احتمالى اصولگرايان تصريح کرد : من ترجيح مىدهم که کسانى
که با من مىخواهند رقابت کنند ، از طيف هاى مختلف و گروههاى مختلف
باشند، يعنى نمايندگى افکار مختلفى را داشته باشند.
وى افزود : اما من تاکنون با هيچ کس هيچ ميثاق نامه اى امضا نکرده ام و
من به جز به مردم و رهبرى به هيچ کس تعهد نخواهم داد. اصولگراها هم يک
چنين بحثى داشتند ، به آنها نيز گفتم اهل امضاى ميثاق نامه نيستم ، من
فقط به مردم تعهد مىدهم و به رهبرى.
رضايى ادامه داد : من فکر نمىکنم با توجه به اينکه مقام رهبرى خط مشى
اين انتخابات را مشارکت حداکثرى تعيين کرده اند ، از نظر رد صلاحيتها
مشکلى داشته باشيم .
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت : جزء تاکيدات جدى ايشان است
که اين انتخابات با مشارکت حداکثرى باشد و لازمه مشارکت حداکثرى اين است
که از برخى محدوديتها جلوگيرى بکنيم تا مردم بيشتر شرکت کنند.
وى در عين حال افزود : البته من تنها رقابت سياسى را تنها عامل
مشارکت حداکثرى نمىدانم بلکه رقابت تخصصى يا به تعبيرى رقابت کارآمدى را
هم موجب افزايش مشارکت مىدانم ، يعنى اينکه مردم تنها به دنبال اين
نيستند که ببينند از همه جناحهاى سياسى مقبول کشور در انتخابات هستند،
البته اين برايشان مهم هست ، اما مهمتر اين است که کدام يک از نامزدهاى
انتخاباتى بهتر مىتواند کشور را اداره کند و از چه تواناهايى برخوردار
است .
رضايى تاکيد کرد : عزن نظام براى مشارکت بيشتر مردم جدى است و نظارت
خواهد شد که ما به مشارکت حداکثرى برسيم .
اگر هاشمى بيايد و ديگران بروند انتخابات فرمايشى خواهد بود **
از رضايى سوال شد که "حضور هاشمى رفسنجانى چه تاثيرى در مشارکت
مردم در انتخابات دارد؟" او پاسخ داد : اگر آقاى هاشمى باشد و بقيه هم
باشند مشارکت افزايش مىيابد ولى اگر هاشمى بيايد و بقيه نباشند و کنار
بروند، مشارکت افزايش نمىيابد.
وى افزود : علت افزايش مشارکت با حضور هاشمى اين است که چالش و رقابت
جدى تر مىشود ، يعنى بالاخره دولتهاى گذشته نقد مىشوند و اقاى هاشمى
قاعدتا يا دفاع مىکند و يا بعضى از اشتباهات را قبول خواهد کرد و اين جدى
بودن انتخابات را به نمايش خواهد گذاشت .
رضايى در عين حال تاکيد کرد : اگر آمدن آقاى هاشمى همراه بشود با
اينکه ديگران بيرون بروند اين يک انتخابات فرمايشى خواهد شد.
وى افزود : اگر آقاى هاشمى بيايد و بقيه هم باشند مشارکت مردم در اين
انتخابات از۲۵ ميليون بالاتر خواهد رفت ولى اگر آقاى هاشمى بيايد و بقيه
کنار بروند ، مشارکت زير۲۵ ميليون خواهد بود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : من تاکيد به رقابت جدى مىکنم که
کانديداها همه باشند و يک رقابت جدى با هم بکنند ، همه افکارى که هست ،
حداقل از هر فکرى يک نماينده اى وجود داشته باشد.
محسن رضايى در ادامه نشست خود با سردبيران و خبرنگاران ايرنا گفت :
پديده جديدى در جامعه ما در حال شکلگيرى است و نياز است که خود اين
پديده در کنار نامزدهاى رياست جمهورى مورد تحليل قرار گيرد.
وى توضيح داد : انتخابات در ايران براى اولين بار دارد دو مرحله اى
مىشود يعنى در مرحله اول نامزدها با دخالت مردم انتخاب مىشوند و مرحله
دو آن برگزارى انتخابات است .
رضايى وقوع اين پديده را با انتخابات کشورهاى توسعه يافته از جمله
ايالات متحده آمريکا قابل مقايسه دانست و گفت : اين امر موجب تعميق
دموکراسى و شايسته سالارى مىشود.
وى افزود : اگر مردم در مرحله اول که انتخاب نامزدهاست شرکت کنند و
نظراتشان گرفته شود ، دخالتهاى غير عقلانى کنار زده شده و منجر به شايسته
سالارى مىشود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت : تقريبا اکثر افکار سياسى در
ايران داراى يک نماينده در مرحله اول انتخابات هستند و نوعى تفکر گرايى
به جاى جناح گرايى دارد خودش را نشان مىدهد.
رضايى گفت : شايد يکى از مشکلات دولتهاى گذشته اين بود که شفافيت در
درون جناحهها نبود و به عنوان مثال آقاى خاتمى با طيف وسيعى از افکارى
که پشت سرش بود، قرار داشت و معلوم نبود که خاتمى نمايندگى کدام فکر را
دارد.
به عقيده نامزد احتمالى اصولگرايان اين پديده جديد موجب شفافيت فکرى
شده است .
رضايى گفت : اگر جناح ها و افکار سياسى قديمى اجازه دهند روند
انتخابات به طور طبيعى جلو برود يا دولتى ائتلافى از همين فکرها تشکيل
خواهد شد و يا اينکه يک يا دو تفکر به فينال مىرسند ولى وزن سياسى بقيه
تفکرها نيز مشخص مىشود و هر فکرى در انتخابات به پيروزى برسد مجبور به
تعامل با اين فکرهاى وزن يافته در جامعه است .
دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد : من فکر مىکنم که رسانه ها با
يک فاصله از اين پديده جديد دارند حرکت مىکنند و خود را با آن تطبيق
نداده اند.
وى افزود : چارچوب تحليلى برخى رسانه ها مربوط به گذشته است که به
دنبال قطبى و جناحى تفسير کردن پديده ها هستند در حالى که اگر رسانه ها به
کمک اين پديده بيايند تا نهادينه شود، دستاورد خوبى در صحنه ساسى جامعه
خواهيم داشت .
دوم خرداد اصولگرايان را ناچار کرد که به افکار عمومى توجه کنند **
از رضايى سوال شد : " شما شيوه انتخاب نامزد توسط اصولگراها را با
انتخاب نامزدهاى رياست جمهورى در آمريکا مقايسه مىکنيد؟" او پاسخ داد :
من نگفتم که تنها اصولگرايان اين تجربه را انجام مىدهند ، اين پديده از
جامعه آمده و خودش را بر جناحها تحميل کرده است .
وى افزود : انتخابات دوم خرداد موجب شد که جناح ها و فعالان سياسى
ناچار شوند که در انتخاب نامزدها به افکار عمومى توجه کنند.
رضايى تصريح کرد : اگر اين پديده خوب پيش برود ، هر دو جناح
سياسى را تغيير خواهد داد و ممکن است پس از انتخابات به جاى دو جناح ، سه
يا چهار جناح شکل بگيرد.
تاثير مردم اين است که اتاقهاى بسته جناح هاى سياسى را باز کرد **
"شوراى هماهنگى براى انتخاب يک نامزد چگونه نظر مردم را به دست
مىآورد؟" در پاسخ به اين پرسش ، رضايى گفت : دخالت مردم ، اول از نظر سنجى
شروع نمىشود ، نظرسنجى تاثير دوم است . اولين تاثير مردم اين است که
اتاقهاى بسته جناح ها را باز کرد.
وى افزود : اينکه جناح مسايل را رو مىکنند به دليل اين است که بر
اثر تاثير مردم ناچار شده اند که اتاقهاى بسته را باز کنند.
"اما جلسات شوراى هماهنگى محرمانه است ؟ " رضايى در پاسخ به اين پرسش
گفت : محرمانه باشد، مردم اطلاع پيدا مىکنند.
رضايى دومين تاثير مردم را در نظرسنجىها دانست و گفت : البته برخى
نظرسازى مىکنند و فکر مىکنند که با اين کار مىتوانند اراده مردم را تحت
تاثير قرار دهند، در حالى که هر چه نظرسنجى علمى و واقع تر باشد ، به
نف ع خود آنها نيز هست .
"منظورتان نظرسنجىهايى است که نشان مىدهد هاشمى رفسنجانى از بقه
جلوتر است ؟" در پاسخ به اين پرسش رضايى گفت : من نمىخواهم بگويم کدام نظر
سنجى را قبول دارم يا ندارم . خيلى از نظرسنجىها درست است ولى در خيلى از
نظرسنجىها هم تلاشهايى داد صورت مىگيرد.
شوراى هماهنگى شامل سه گروه است **
در ادامه اين نشست از رضايى در خصوص زمان تصميم گيرى شوراى هماهنگى
در خصوص نامزدها سوال شد، رضايى پاسخ داد : شوراى هماهنگى ائتلافى از
راستها، آبادگران و گروهى از نيروهاى انقلاب است و تصميم گيرى اين سه
گروه ائتلافى ساده نخواهد بود.
رضايى در عين حال تاکيد کرد : بهترين زمان تصميم گيرى در اين زمينه
ارديبهشت ماه خواهد بود و هر تصميمى که الان گرفته شود تغيير مىکند.
از رضايى پرسيده شد "يعنى اگر شوراى هماهنگى الان تصميم به حمايت از
على لاريجانى بگيرد تغيير خواهد کرد؟ " او پاسخ داد : البته بحث معرفى
لاريجانى به عنوان نامزد ظاهرا تکذيب شده است ولى به طور طبيعى هر تصميمى
را که الان بگيرند ، سريعا تغيير مىکند.
جناح راست را قبول ندارم **

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"مگر شوراى هماهنگى متعلق به جناح راست نيست ؟" در پاسخ به اين پرسش
رضايى گفت : آنها گفته اند که ما به عنوان "اصولگرا" تو را قبول داريم و
يکى از آنها از من پرسيد که آيا شما ، جناح ما را قبول داريد ، من
هم گفتم که اگر منظور شما "جناح راست " است ، من با راست تفاوت دارم .
رضايى افزود : اينها تلاش دارند اصولگرا باشند و تا زمانى که با
اصولگراها بمانند با آنها هستم ولى به محض اينکه از اصولگرايى جدا شوند ،
از آنها جدا خواهم شد.
۴ " اعتقاد دارم + من به اصول ۲" **
محسن رضايى در خصوص تفاوت ديدگاهش با برخى گروههاى درون شوراى
۴ " معتقدم . +هماهنگى گفت : من به اصول ۲"
وى توضيح داد : برخى گروههاى شوراى هماهنگى معتقد به چهار اصل "اسلام ،
انقلاب، رهبرى و امام " هستند ولى من به آن چهار اصل، "مردم و ايران " را
اضافه مىکنم .
رضايى ادامه داد : شوراى هماهنگى آمده است از يک سرى حرکتهاى
قديمى برخى گروههاى دورن خود فاصله گرفته و به "مردم " مىخواهد اهميت
دهد ، اين در حالى بود که قبلا کمتر به مردم اهميت مىداد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : مهم اين است که گروههايى از طيف
راست به اصولگرايان پيوسته اند و در حقيقت آنها و ما به اصولگرايى
تاکيد مىکنيم . من از کسى نخواستم که نامم را در فهرست کانديداهاى خود
بياورند ، آنها ما را جز ليست خود قرار دادند، من هم گفتم تا زمانى که
اصولگرا باشند و عدالت را رعايت کنند با آنها خواهم ماند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20701

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محسن رضايى: راست گرايى، به فروپاشى شوراى هماهنگى منجر مىشود، ايرنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005