Click for Amazing Phone Card
جمعه 8 آبان 1383

اصغرزاده ، استراتژى انتخاباتى حزب همبستگى را تشريح کرد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۸ / ۰۸ / ۸۳
ابراهيم اصغرزاده دبيرکل حزب همبستگى گفت : ما به عنوان حزبى که
همواره در مسير اصلاحات گام برداشته است ، در انتخابات رياست جمهورى خود را
مقيد به تصميم جمعى اصلاح طلبان مىدانيم ".
وى در نشست "تا انتخابات نهم " در ايرنا، درباره استراتژى انتخاباتى
حزب متبوعش در انتخابات گفت که "آنچه در جبهه دوم خرداد به صوت عام
پذيرفته شود ،مورد قول حزب همبستگى است ".
اصغرزاده تصريح کرد : همبستگى حزبى وفادار به جبهه دوم خرداد است و
قطعا درباره نامزدها و روش انتخاباتى از هر عامل وحدت آفرين دفاع خواهد
کرد، اما در صورت عدم حضور چهره هاى قابل و شاخص در عرصه رقابت هاى
انتخاباتى ، از نامزد حزبى خود حمايت خواهد کرد.
دبير کل حزب همبستگى گفت : "کروبى" به عنوان گزينه قابل قبول اکثريت
گروه هاى دوم خردادى در برابر "هاشمى" مطرح است .
اصغرزاده تصريح کرد که در صورت نامزدى مهدى کروبى و اکبر هاشمى
رفسنجانى در انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى، اين حزب از "کروبى" حمايت
مىکند.
وى افزود : آقاى کروبى به عنوان کسى که همواره از اصلاحات به خوبى دفاع
کرده و مدافع سرسخت آقاى خاتمى و اصلاح طلبان بود، توانست ششمين دوره مجلس
شوراى اسلامى را به خوبى اداره کند و فردى شايسته براى رياست جمهورى است .
اصغرزاده تاکيد کرد : حزب همبستگى منتقد سياست هاى اقتصادى "هاشمى
رفسنجانى" است و بعيد است که او کانديداى حزب همبستگى باشد.
به اعتقاد "اصغرزاده " دو قطبى شدن انتخابات بين کروبى و هاشمى، سطح
مشارکت مردم در انتخابات را افزايش مىدهد ، اما اجراى بازى در سطوح
ديگر، صورت بندى انتخابات را متحول خواهد کرد.
دبير کل حزب همبستگى در عين حال گفت : اگر گزينه هايى از "نسل ريش
سفيدها" نخواهند وارد عرصه رقابت هاى انتخاباتى شوند، حزب همبستگى ايران
از نامزد حزبى خود حمايت خواهد کرد.
اصغرزاده در تبيين علت حمايت اصلاح طلبان از "کروبى" اظهار داشت : علت
طرح نامزدى کروبى از سوى اصلاح طلبان ، آن است که مىخواهند فردى را معرفى
کنند که بتواند مطالبات و شعارهايشان را از فيلتر شوراى نگهبان عبور داده
و دولت "آشتى ملى" تشکيل دهد.
شرط پيروزى اصلاح طلبان در انتخابات *
اصغرزاده در برابر اين سووال که آيا اصلاح طلبان قادر به پيروزى
در انتخابات رياست جمهورى هستند ، گفت : پيروزى در صورتى تحقق مىيابد که
جبهه اصلاحات بتواند به يک وحدت رويه دست يابد.
دبيرکل حزب همبستگى ادامه داد : وقتى جبهه دوم خرداد وحدت رويه دارد
تهاجم جناح محافظه کار را به حداقل مىرساند و به نيروهاى خود فرصت مىدهد
که شرايط خود را بازخوانى کنند.
وى اضافه کرد : درچندماهى که بحث احتمال نامزدى مهندس موسوى مطرح بود،
ما يک انتخابات را انجام داديم ، موسوى يک بار ديگر رييس جمهورى شد بدون
اين که راى گرفته باشد.
اصغرزاده گفت : ميزان اعتمادى که مردم به موسوى داشتند و استقبالى که
از وى در نظر سنجىها صورت گرفت نشان مىدهد که جبهه اصلاحات اگر قادر باشد
نمادهايى را خلق کند و پشت سر آن قرار گيرد ممکن است اعتماد از دست رفته
را بازسازى کند.
اشکال جبهه دوم خرداد *
دبيرکل حزب همبستگى تصريح کرد : درجبهه دوم خرداد اين اشکال وجود دارد
که برخى از افراد نسبت به انتخابات بحث تحريم را در ذهن خود تحليل مىکنند،
اماقبل از اين که ناظر به معرفى فرد خاصى شود، گروه هاى جبهه دوم خرداد
نشان داده اند که وقتى فردى را معرفى مىکنند اين فرد کسى بيرون از
چارچوبهاى نظام نيست .
وى تاکيد کرد : روش و گفتمان حاکم بر جبهه دوم خرداد اين گونه است که
ظاهرا افرادى را که معرفى مىکنند، افرادى خواهند بود که نبايد رد صلاحيت
شوند.
واکنش به نظريه "گام سوم " *
اصغرزاده با اشاره به اظهارات اخير على اکبر ناطق نورى عضو شوراى
مرکزى جامعه روحانيت در خصوص برداشته شدن گام سوم توسط جناح راست در
انتخابات رياست جمهورى، گفت : اگرگفته ايشان يک تهديد يا يک چراغ سبز نشان
دادن به شوراى نگهبان است که قادر باشد کانديداهاى جبهه دوم خرداد را
ردصلاحيت کند، اينها در حال بر هم ريختن مقدمات بازى هستند.
دبيرکل حزب همبستگى ادامه داد : در شرايط فعلى کشور و بحث هاى حساسى که
بر سر پرونده هسته اى ايران وجود دارد، نهادهاى مسوول بايد تمام تلاش
خود را بکار گيرند که انتخاباتى طراحى شود که عادلانه بوده و از رقابت
قابل قبولى برخوردار باشد.
اصغرزاده ادامه داد : وقتى درانتخابات رياست جمهورى از اکنون پيش فرضى
وجود داشته باشد که امکان بازى رقابت آميز وجود ندارد ويا اينکه انتخاباتى
که برگزار مىشود بين دو نيرو از جناح محافظه کار است و اصلاح طلبان قادر
به معرفى کانديدايى نيستند، مگر کسى که جناح محافظه کار به او ميدان دهد،
اين بازى معيوب است .
راهکار افزايش مشارکت در انتخابات *
اصغر زاده گفت : اگر در انتخابات رياست جمهورى سال آينده ، فضاى
قطبى انعطاف پذير ميان دو چهره سياسى باشد و هر کدام با همه قد و قامت
بايستند و از انديشه هاى خود دفاع کنند، سطح مشارکت بالا مىرود و فضاى
رقابت تنگاتنگ ايجاد مىشود، اما اگر اين تصادم سياسى رخ ندهد بازى در
سطح هاى ديگرى دنبال مىشود و معادلات تغيير خواهد کرد.
وى گفت : اگر يک سوى اين قطب را آقاى هاشمى رفسنجانى در نظر بگيريم ،
مىتواند بهترين گزينه براى محافظه کاران باشد. انديشه او در حدى
بايد براى محافظه کاران قابل قبول باشد که در برابر او نامزدى معرفى
نکنند.
دبير کل همبستگى افزود : قطب ديگر جناح اصلاح طلب است که با علم کردن
مهندى موسوى مىخواست بگويد ضمن اعتقاد به اصول و آرمان هاى انقلاب اسلامى
دنبال تحول طلبى و افزايش ظرفيت هاى نظام هستم و قطعا بايد کانديدايى
همچون کروبى در حد و اندازه هاى هاشمى بياورد.
گزينه هاى اصلاح طلبان در انتخابات *
دبيرکل حزب همبستگى در بخش ديگرى از گفت و گو خود اظهار داشت : اصلاح
طلبان براى ورود به انتخابات دو گزينه را پيش روى دارند. يا بايد با يک
سبد داراى چهره هاى قابل قبول را معرفى کنند و بعد وارد فاز تعيين صلاحيت
و تنظيم روابط داخلى خود شوند. يا اينکه قادر باشند چهره اى مورد اقبال
عموم جامعه که از طريق دموکراتيک قادر به جلوگيرى از پيشروى محافظه کاران
باشد و اجازه ندهد وضع موجود بدتر شود را مطرح کنند.
اشتباه استراتژيک اصلاح طلبان *
اصغر زاده گفت : متاسفانه اشتباه استراتژيک اصلاح طلبان اين بود که
آقاى خاتمى را در سال۱۳۸۰ وارد ميدان رقابت رياست جمهورى کردند و امروز
مجبورند چهره هايى را معرفى کنند که يا خودشان مايل به شرکت در انتخابات
نيستند و يا با عدم اقبال عموم مردم مواجه مىشوند.
دبيرکل حزب همبستگى افزود : با خروج مهندس موسوى توانستيم زمان را
بخريم و بر اساس يک استراتژى، پيروزى را مجددا طراحى کنيم و موقعيت ما
از موقعيت قبل از زمان طرح آمدن مهندس موسوى قابل قبول تر است .
وى گفت : هفته پيش نشست دفاتر سياسى احزاب دوم خردادى برگزار شد و
در آنجا بحث جدى درباره حمايت از دولت آقاى خاتمى و ايجاد رابطه بين
پرونده دولت با عملکرد آن ، در انتخابات رياست جمهورى مطرح شد.
اصغرزاده گفت : در اين جلسه اعلام شد که اگر در شش ماه آينده دولت بيش
از اين آسيب ببيند عامل شکست اصلاح طلبان دولت خواهد بود. اگر دولت در
اختيار اصلاح طلبان نبود بايد به مردم مىگفتيم که به ما راى دهند تا چنين
دولتى را تشکيل دهيم ، اما الان بايد بگوييم مردم به ما راى دهيد تا در اوج
بلندپروازىهاى خود بتوانيم دولت موجود را نگه داريم .
وى افزود : امروز براى ايجاد انگيزه در مردم بايد ثابت کنيم که اين
دولت که به قول آقاى خاتمى تدارکاتچى شده است ،مى تواند از عملکرد و خدمات
شايسته خود دفاع کند تا اعتماد آنها جلب شود.
حساسيت انتخابات رياست جمهورى براى اصلاح طلبان *
دبيرکل حزب همبستگى گفت : اينکه اصلاح طلبان در موقعيت قابل نقدى هستند
و جنبش اصلاحات بعد از زمان نسبتا قابل توجه مجبور شده کرسىهاى مجلس و
شوراها را واگذار کند، موجب شده است تا انتخابات رياست جمهورى در حساس
ترين شرايط براى اصلاح طلبان برگزار شود.
وى گفت : جنبش اصلاحات بايد قادر باشد افکار عمومى را قانع کند
براينکه توانسته از خود انتقاد کند و تجربه پذير بوده و مىتواند مسير خود
را اصلاح کند.
اصلاح طلبان ، محافظه کاران و انتخابات رياست جمهورى *
دبيرکل حزب همبستگى با اشاره به اينکه جناح محافظه کار بايد شجاعانه
ايستاده و از روند بازپس گيرى سنگرهاى خود دفاع کند، اظهار داشت : ممکن
است کار محافظه کاران راحت تر باشد، زيرا آنها روى پشتوانه رو به جلو و
موفقيت آميز حرکت مىکنند، اما اصلاح طلبان درظاهر دچار بن بست هايى هستند و
مهم ترين مشکل آنها بىاعتمادى عمومى است .
اصغر زاده ادامه داد : بازسازى اين بىاعتمادى عمومى در شرايط فعلى به
ابزارى نياز دارد که با توجه به ضعف هايى که دولت خاتمى دارد و زمان محدود
و امکاناتى که داريم ، ممکن است فضاى بازسازى اين اعتماد ميسر نشود.
دبير کل حزب همبستگى گفت : بىاعتمادى عمومى نسبت به جنبش اصلاحات از
اين جهت است که جنبش اصلاحات قادر نشد در طول سالهاى گذشته حداقل به مردم
اينگونه تفهيم که دغدغه هاى آنها را درک کرده و اين دغدغه ها براى اصلاح
طلبان قابل فهم است .
وى افزود : به کار بردن برخى مفاهيم ، مفهوم بندىهاو حتى مطالباتى که
گاهى اوقات ازسوى توده هاى مردم درک صحيحى از آن وجود نداشت ، به طور سريع
جنبش اصلاحات را به فضاهاى مجازى برد.
اصغرزاده در عين حال گفت : با وجوداين وضعيت ، محافظه کاران آنچنان
موفق نشدند، اين پيروزىهاى محافظه کاران در غيبت مردم رخ مىدهد و اتفاقى
حادى نيافتاده است .
وى افزود : به نظر مىرسد تاثيرگذارى فضاى بين المللى در داخل کشور به
نفع اصلاح طلبان نباشد.
دبيرکل حزب همبستگى با تاکيد بر اينکه قدرت دوگانه اصلاح طلب و محافظه
کار هنوز در کشور انرژى آزاد مىکند و جاى خود را به دوگانه ضد نظام و
نظام نداده است ، اظهار داشت : هنوز به نظر مىرسد نيروى جايگزينى خلق نشده
است و اگر جنبش اصلاحات به موقع و سريع بتواند موقعيت خود را بازخوانى کند
قادر است مقابل پيشروى محافظه کاران را بگيرد.
وى ادامه داد : محافظه کاران نيز يک دست و يک پارچه نيستند، استراتژى
محافظه کاران مبنى بر يکپارچه سازى نظام است ، البته دراينجا بين يکپارچه
سازى نظام و يا فضاى سياسى کشور با حاکميت ملى تفاوت وجود دارد.
اصغرزاده تاکيد کرد : ما نيز اعتقاد داريم که حاکميت قطعا بايد يک دست
باشد اما به اين مساله که فضاى سياسى جامعه بايد خصلت تنوع آميز و متکثر
داشته باشد واجازه دهد گروه هاى سياسى حرف هاى خود را بزنند، با ديده تاييد
مىنگريم زيرا اگر حوزه سياسى حوزه يک دست و يکپارچه شود،به ضرر منافع ملى
کشور خواهد بود.
دبيرکل حزب همبستگى افزود : استراتژى محافظه کاران اين است که اختلافات
خود را بپوشانند و با ايجاد يک شرايط روانى براى جامعه و ايجاد اين حس که
قادر هستند مطالبات قابل دسترس ترى براى مردم طراحى کنند و به آن برسند و
اصلاح در فرم و شکل افراد و شعارهايى که به صحنه مىآورند اعتماد عمومى را
جلب مىکنند.
وى با تاکيد بر اينکه محافظه کاران افراد باهوشى دارند و مىتوانند اين
روند را طراحى کنند، گفت : اما اينکه اين مساله توسط مردم جذب و گرفته و
پذيرفته شود جاى سوال دارد.
اصغرزاده اضافه کرد : جبهه اصلاحات نيز وقتى مىخواهد نقد وبازنگرى داشته
باشد، در اين نقد و بازنگرى و خلق استراتژى جديد امکان دارد دچار تعارضات
واختلافاتى شود، در ماه هاى گذشته عليرغم اينکه نمادهاى کاملا وحدت آميز نظير
پرونده مهندس ميرحسين موسوى وجود داشت ، اما اصلاحات طلبان از زواياى مختلف
به مسايل نگاه مىکردند و اين باعث مىشد که اين اختلافات درمورد معرفى برخى
از استراتژىها، برنامه ها و نامزدها آشکار شود.
وى اظهار داشت : به نظرمىرسد در مقابل استراتژى محافظه کاران که پيروزى
مرحله سوم است و ديگر تقريبا قدم جدى برداشته اند که جامعه سياسى را يک
دست کنند، استراتژى اصلاح طلبان نيز به طور کاملا مشروع و قانونى جلوگيرى
از اين پيروزى است .
اصغرزاده افزود : اصلاح طلبان براى اينکه اين استراتژى را بتوانند خلق
کرده و از آن دفاع کنند بايد به هم نزديک تر شده وتفاهم بيشترى داشته باشند
و به ويژه در پروژه رياست جمهورى قادر باشند به روش يک دستى دست يابند.
دبيرکل حزب همبستگى تاکيد کرد : حتى امکان دارد اصلاح طلبان در انتخابات
رياست جمهورى داراى يک نامزد نباشند اما حتما بايد روش هايشان براى ورود
به انتخابات رياست جمهورى روش هاى شناخته شده و مشابهى باشد و از اصول و
عرف هايى تبعيت کنند که اين عرف ها به نفع جامعه و جنبش اصلاحات باشد.
وى ادامه داد : اين تحول طلبى و روحيه اصلاح طلبى توانى نيست که بتوان
آن را از جامعه حذف کرد و آن را از بين برد. جامعه جوان ما دائما در حال
کسب انرژى است و اين جامعه براى خود فضا ايجاد خواهد کرد،فضاهايى که بايد
پاسخگوى نيروهاى سياسى باشد.
اصغرزاده گفت : نيروهاى سياسى کشور اين توان را خواهند داشت که از اين
فرآيند انرژى آزاد کرده و نيرو جذب کنند، اما اينکه اين مکانيزم ها چقدر
خوب طراحى شده و چگونه شکل بگيرد، هنوز روش قابل قبولى بيرون از اين فضا
خلق نشده است .
وى تاکيد کرد : بايد دنبال نيرو از درون کادرهاى اصلاح طلب و به دنبال
تئورى از داخل فضاهاى تئوريک متعلق به جنبش اصلاحات و نيروهاى اجتماعى که
تا کنون به گونه اى عليرغم بىاعتمادى و نارضايتى اما در عين حال ضعيف و
منفعل نشده است ، باشيم .
دبيرکل حزب همبستگى افزود : با توجه به اين شرايط جنبش اصلاحات اگر دچار
رکود نشود، با نقد صحيح قادر به بازگشت به صحنه است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بازتوليد اصلاح طلبان *
دبيرکل حزب همبستگى در ادامه با اشاره به اينکه اين احتمال وجود
دارد که در يک برگشت مجدد جامعه به سمت اصلاح طلبان ، بازتوليد صورت گيرد،
گفت : اگر اصلاح طلبان نشان ندهند که عاشق قدرت نبوده و نمىخواهند در بلوک
قدرت بمانند و نشان دهند که دغدغه هاى واقعى مردم را درک مىکنند و براى
آن برنامه دارند، مىتوان فضاى بىاعتماد را اصلاح کرد.
اصغرزاده تصريح کرد : نيرويى که وارد بازى دوگانه اصلاح طلب و محافظه
کار مىشود نيروى مردمى است . هيچ نيرويى نمىتواند اين آرايش و صف بندى
سياسى را تغيير دهد.
وى گفت : زاويه اى که بين جنبش اصلاحات و مطالبات واقعى وعمومى مردم پيدا
شد که شايد راز سربه مهر وضعيت انفعالى فعلى دراين زاويه است ، اگر کشف
نشود هر کارى کنيم موفقيتى کسب نخواهيم کرد.
اصغرزاده تاکيد کرد : اکنون حکومت اگرافکار عمومى را در جريان اقدامات
خود قرار دهد،ملت ايران از موقعيت خود آگاه و به کشور خود علاقه مند هستند
و از آن دفاع کرده و هزينه آن را خواهند پرداخت .
دبيرکل حزب همبستگى افزود : وقتى اين علاقه وجود داشته باشد قطعا دنيا
هم براى آن احترام قايل خواهد بود.
وى تصريح کرد : اگر بتوانيم انفعال و بىتوجهى جامعه را از بين ببريم
و مردم را به فرآيندهاى تصميم گيرى در کشور حساس کنيم ، اين فرآيندهاى
تصميم گيرى چه بسا براى پروژه ها و يا موضوعات خاصى نظير فعاليت هاى هسته اى
و چه در انتخابات رياست جمهورى، هرجا که جامعه حساسيت دارد، واکنش نشان
مىدهد اين براى ما قدرت توليد کرده و اقتدار و مشروعيت تصميم گيرى در
کشور را افزايش مىدهد.
حزب همبستگى و عملگرايى *
وى با اشاره به شعار" پراگماتيستى" حزب همبستگى گفت : بحث عمل گرايى
را از زاويه انفعالى و منفعت طلبى نمىتوان دنبال کرد.
اصغرزاده افزود : عمل گرايى يک تئورى است ، من حزبم را عمل گرا معرفى
کرده ام ، اما اين بدان معنا نيست که دنبال فرصت هايى هستم که از آن فرصت ها
بهره بگيرم و هر وقت فرصت شد حزب من دمکراسى، اصول و آرمان ها را فداى
رسيدن به اين امتيازات کند.
دبيرکل حزب همبستگى اضافه کرد : اين مباحث از يک واقعيت هاى اجتماعى
سرچشمه مىگيرد به جاى اينکه درفضايى کاملا آرمانى از دمکراسى دفاع کنيم و
يا وقتى که مجلس و دولت در اختيار ما نيست تا مطالبات عمومى را پاسخ دهد،
به جاى آن بايد ازنوعى اصلاح طلبى و دمکراسى مبتنى بر توزيع فرصت هاى قابل
قبول براى هواداران و يا براى گروه هاى ديگر بهره بگيريم .
اصغرزاده ادامه داد : منظور از عمل گرايى ايجاد يک تئورى عملياتى است
که يک حزب سياسى يا يک سياستمدار قادر باشد در چارچوب آن فعاليت کند و يک
نقطه تعادلى بين آرمانگرايى و فرصت طلبى صرف ايجاد کند.
دبيرکل حزب همبستگى خاطرنشان کرد : متاسفانه بخشى از تکنونکرات هاى ما
که حتى گاهى در قالب چارچوبهاى حزبى هم قرار دارند، عملگرا به مفهوم
واقعى نيستند، بلکه افرادى فوق العاده عمل زده اند که اساسا آرمان ها را
زير پا مىگذارند و دموکراسى را فداى دستاوردهاى مکانيکال يا آمارى
مىکنند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20462

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اصغرزاده ، استراتژى انتخاباتى حزب همبستگى را تشريح کرد، ايرنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005