یکشنبه 25 آذر 1386

مدير مسئول شرق فردا تفهيم اتهام می شود، مهر

اولين جلسه بازپرسی رسيدگی به پرونده روزنامه توقيف شده "شرق" صبح فردا در شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس وقتی که بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای رسيدگی به پرونده روزنامه توقيف شده شرق درنظر گرفته است، اولين جلسه بازپرسی رسيدگی به اين پرونده صبح فردا در شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت برگزار می شود.

در اين جلسه مهدی رحمانيان، مديرمسئول روزنامه شرق تفهيم اتهام خواهد شود و نسبت به موارد اتهامی مطرح شده در پرونده پاسخ خواهد داد.

بر اساس اين گزارش، در اين پرونده چهار شاکی از جمله مدعی العموم، هيئت نظارت بر مطبوعات و شاکی خصوصی وجود دارد که از رحمانيان به اتهام "نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی" و "نشر مطالب برخلاف عفت عمومی" طرح شکايت کرده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

روزنامه شرق پيش از اين در تاريخ ۱۵ مرداد سال جاری از سوی هيئت نظارت بر مطبوعات به استناد تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات و نيز بند ۲ ماده ۶ اين قانون توقيف شده بود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مدير مسئول شرق فردا تفهيم اتهام می شود، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016