دوشنبه 31 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

کتاب "پس از شصت سال؛ زندگی و خاطرات جلال طالبانی"، تاليف عرفان قانعی فرد، به زودی در نمايشگاه کتاب تهران

بسمه تعالی

کتاب خاطرات و زندگی نامه جلال طالبانی، توسط "نشر علم" منتشر می شود. اين کتاب در تابستان ۱۳۸۷ در دفتر اتحادیة ميهنی کردستان عراق در ايران رونمايی شد و پس از شش ماه ويرايش و تصحيح آن توسط دکتر «کمال فواد»، به پايان رسيده است و به زودی توزيع متن فارسی آن در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران ـ غرفة نشر علم و همچنين کتابفروشی های سراسر کشور آغاز می شود.
خاطرات طالبانی که به بررسی ۶۰ سال زندگی اين چهرة سياسی برجسته در تاريخ معاصر عراق می پردازد که تأليف و تحقيق آن توسط «عرفان قانعی فرد» صورت گرفته است. طالبانی در سفر اخير به ايران به خبرنگاران اظهار داشت که اوقات فراغتش را به روايت خاطراتش می گذراند و می خواهد به زودی از صحنة سياسی اين کشور کناره گيری کند. جلال طالبانی اين کتاب را به مورخان جستجوگر حقيقت و راستی تقديم کرده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ناظم دباغ مشاور طالبانی و نمايندة اتحادیة ميهنی کردستان دربارة اين کتاب اظهار می دارد که: کتاب حاضر، پژوهشی مستقل دربارة خاطرات و زندگی جلال طالبانی است که نقش او علاوه بر تاريخ معاصر کردستان و عراق مدرن، به عنوان يکی از شخصيتهای با سابقه و بارز تاريخ معاصر خاورميانه مطرح است. از سال ۱۹۳۳ ـ تولد طالبانی ـ تا به امروز، شايد بتوان گفت که جهان، تاريخ پرتلاطمی را پشت سرگذاشته و بالطبع اين تغييرات بر اوضاع خاورميانه، عراق و کردها نيز بی تأثير نبوده است. بدون شک بررسی نشيب و فراز زندگی طالبانی و خاطرات وی بدون توجه به اين سير متلاطم غيرممکن به نظر می رسد. اين کتاب خاطرات می تواند نشانگر بررسی تحولات عراق و خاورميانه باشد. در واقع اين خاطرات معرف راهی است که طالبانی به عنوان سياستمدار و رئيس جمهور عراق پيمود و به مقام رياست جمهوری اين کشور دست يافت.
هدف محقق اين کتاب، بيان زندگی و يک شخص موثر در مسائل سياسی و اجتماعی و پرداختن به بررسی زندگی و فعاليت های ديپلماسی و سياسی اين فرد در تعامل وی با کشورهای منطقه بوده است. محقق کتاب علاوه بر حوزة تحقيق ميدانی در بيش از ۱۷ کشور و ارجاع به بيش از ۴۰۰ منبع، ترکيبی از تاريخ شفاهی و مکتوب عراق و خاورميانه را به خواننده ارائه می دهد که در تاريخ نگاری نوين امری مرسوم می باشد. و ارجاع های هر فصل نشانگر آن است که وی از دسامبر ۲۰۰۵ تا دسامبر ۲۰۰۸ با ۴۵۰ نفر از افراد مختلف در اقصی نقاط جهان (از دوستان يا رقبای حزبی طالبانی تا چهره های سياسی مشهور جهان معاصر) به گفتگو دربارة تاريخ عراق، روابط کردهای اين کشور با حکومت ايران، بازی با کردها در سياست منطقه ای شاه و روسيه و اسرائيل، بحران های خاورميانه و ديگر موضوع ها نشسته است. حتی بعضی از اين افراد در دهه های ۵۰ و ۶۰ با طالبانی همکاری داشته اند و دوران جوانی و آغاز فعاليت وی را تصوير می کنند.
نکتة مهم دربارة انتشار کتابی دربارة اين شخصيت های برجستة سياسی، مصادف بودن با زمان رياست جمهوری وی می باشد که هنوز در قيد حيات می باشد و در ۷۶ سالگی بر بالاترين کرسی قدرت تکيه زده است و از اين نظر بسيار مورد توجه خوانندگان قرار خواهد گرفت. با توجه به اين که طالبانی اصالتاً ايرانی است و اجداد پدری او در دوران صفويه از کردستان ايران (بوکان) به کردستان عراق مهاجرت کرده اند و او در ابتدا فعاليت خود را با روزنامه نگاری آغاز کرد و بعدها به دنيای سياست گرويد.
دکتر «کمال فواد» از دوستان نزديک طالبانی و از مقامات ارشد اتحادیة ميهنی کردستان دربارة اين کتاب در آغاز نوشته است که: جلد نخست اين کتاب ۱۱۰۰ صفحه ای در ۷ فصل (تولد در خانقاه شيخ/ گذر از مکتب نخست/ در جستجوی انديشة دگر/ اميد صوفی در کاشانة پير/ حکايت در گرداب هائل/ فردای پيشگاه حقيقت/ عهد با ابراهيم در آتش) می باشد که ۳۲ صفحة آن به عکس های طالبانی و آلبوم منحصری از تاريخ معاصر کردستان عراق اختصاص دارد. پس از روزشمار وقايع مهم تاريخی از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۶۶. اين کتاب در ۳ جلد منتشر خواهد شد که جلد دوم خاطرات و حوادث سال های ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۸ و جلد سوم دوران ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۵ را در برمی گيرد.
اين کتاب در ۴ زبان منتشر شده است که بنا به رأی مألف، ترجمة محتوی و متن کتاب در کلیة زبان های عربی و کردی و فارسی و انگليسی، برابر و يکسان است و ترجمة هيچ زبانی از اين کتاب بر زبان ديگر، ارجحيت و برتری ندارد.
از مولف اين کتاب قبلاً ۱۲ اثر از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۸ انتشار يافته است که می توان به «گفتمان تاريخی کردها»، ترجمة «ناسيوناليسم نژادی کرد» (اثر پرفسور نادر انتصار) و ترجمة «معمای ايرانی» (اثر کنت پولاک) اشاره داشت. هر چند تحصيلات قانعی فرد در زبانشناسی گرايش فرهنگ نويسی است و «رسالت مترجم» (گفتگو با محمد قاضی)، «فرهنگ نروژی ـ فارسی» و «نخستين درس های فرهنگ نويسی» (مجموعه مقالات) شايد تنها آثار وی در اين زمينه، تخصصی باشند اما او بعد از زبان شناسی به بررسی تاريخ معاصر خاورميانه و ادامة تحصيل در اين زمينه پرداخت.
توزيع ۳۵۰۰ نسخه از چاپ نخست کتاب ۱۱۰۰ صفحه ای «خاطرات و زندگی نامة جلال طالبانی»، به مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان در غرفة "نشر علم" در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران و همچنين کتابفروشی های سراسر کشور آغاز خواهد شد.

اتحاديه ميهنی کردستان
دفتر روابط در جمهوری اسلامی ايران

Copyright: gooya.com 2016