جمعه 19 فروردین 1384

شکستن هيبت قدرت در ايران بدست خاتمي، احسان نراقي، اميد جوان

امروز اگر جوانان با جرات و قدرت مي گويند "خاتمي هيچ کاري نکرد"، اين "هيچ" آنها خيلي معنا دارد. اين "هيچ" پر از مطلب است و سرشار از خواسته ها و اميدهايي است که خاتمي ايجاد کرده است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
اين مصاحبه در شماره 420 اميد جوان مورخ 15 فروردين 1384 منتشر شده است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20264

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شکستن هيبت قدرت در ايران بدست خاتمي، احسان نراقي، اميد جوان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016