دوشنبه 22 فروردین 1384   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

درگذشت شاهرخ مسکوب و عارضه "نکروفيليا" در بين روشنفکران ايراني، عباس احمدي

"نکروفيليا"، از نظر روانشناسي، علاقه به مردگان، بيهوش شدگان، و به خواب رفتگان است. يعني به افرادي که نمي توانند از خود عکس العمل نشان دهند. "نکروفيليا" را مي توان به فارسي، "مرده بازي" ترجمه کرد. ريشه اصلي عارضه "نکروفيليا"، ميل شديد به کنترل طرف مقابل است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


Abbas.Ahmadi@Mailcity.com


يکي از ويژگي مردان ايراني، ابتلاي بيشتر آن ها به عارضه ي "نکروفيليا" Necrophilia يا "مرده بازي" است. اين عارضه، پس از درگذشت شاهرخ مسکوب، در سوکنامه ها ي پرشماري که از در و ديوار مي بارد، خود را نشان داده است.

"نکروفيليا"، از نظر روانشناسي، علاقه به مردگان، بيهوش شدگان، و به خواب رفتگان است. يعني به افرادي که نمي توانند از خود عکس العمل نشان دهند. "نکروفيليا" را مي توان به فارسي، "مرده بازي" ترجمه کرد. ريشه ي اصلي عارضه ي "نکروفيليا"، ميل شديد به کنترل طرف مقابل است. از آن جا که مردگان، نمي توانند در برابر اعمال و حرکات "مرده باز"، کوچکترين اعتراض يا چون و چرايي کنند، بهترين گزينه اند.

کفن پيچي زنان ايراني در چادر، يکي از شکل هاي بروز عارضه ي "نکروفيليا" در فرهنگ عوام است. تحميل حجاب اجباري، به بهانه ي مذهب، در حقيقت از عقده ي مرده بازي يا"نکروفيليا" ي مرد ايراني سرچشمه مي گيرد. هدف اصلي ي چادر پيچي، تبديل طرف مقابل به يک مرده ي متحرک است. مرده اي که نتواند در برابر مرده باز، از خود واکنشي نشان دهد.

نوع هنري عارضه ي "نکروفيليا" در رمان بوف کور، به خوبي مشهود است. در اين رمان، رابطه ي راوي با زن اثيري يک نوع رابطه ي نکروفيلي ست. در پايان داستان، در آن هنگام که راوي، در اتاق خود، با زن اثيري جماع مي کند، زن مدتهاست که مرده است و بدن او مانند ميت سرد است. در اين صحنه، راوي، مانند يک مرده باز کارکشته، با جسد جماع مي کند. پيش از اين واقعه، در اواسط داستان، راوي، زن لکاته اش را در هنگام هماغوشي، در يک حالت جنون آميز، به قتل مي رساند و با جسد او جماع مي کند. در ابتداي رمان، شوهر عمه ي راوي، مچ او را در حالي که، در کنار جسد عمه اش، با دخترعمه اش مشغول بوده است، مي گيرد. در همه ي اين صحنه ها، رابطه ي جنسي و رابطه ي عاطفي راوي با زنان، با جسد و مرده وميت، گره خورده است.

نوع اساطيري عارضه ي "مرده بازي"، در افسانه ي زيباي خفته، به بهترين شکل، ديده مي شود. در اين اسطوره، عشق و علاقه ي قهرمان داستان متوجه ي زن زيبايي ست که، مانند مردگان، به خواب فرو رفته است. زيباي خفته، در حقيقت، انعکاس آرزوهاي فروخورده ي مرداني است که در پي کنترل و تسلط کامل اند. مرداني که مي خواهد طرف مقابل به صورت مرده اي متحرک در برابر آن ها ظاهر شود، مرده اي که نتواند از خود عکس العملي نشان دهد.

عارضه ي "نکروفيليا" يا مرده بازي در بين آن دسته از روشنفکران ايراني، که نمي توانند زنان خود را در چادرکفن پيچ کنند، شديدتر است.

"نکروفيليا"، يک عارضه ي مردانه است. شايد به همين علت است که از ميان خروارها سوکنامه هاي نکروفيلي که در رثاي شاهرخ مسکوب منتشر شده است، کمتر نام زني به چشم مي خورد. در اين مرثيه ها، شاهرخ مسکوب، همان زيبايي خفته يا زن اثيري ست که احساسات نکروفيلي مرده بازان را برانگيخته است.

گفتيم که "مرده بازي" از ميل شديد به کنترل طرف مقابل سرچشمه مي گيرد، اما روشن نکرديم که اين ميل شديد از کجا و از چه وقت گريبانگير مرد ايراني شده است. براي پاسخ به اين پرسش بايد از دوران بزرگ سالي به دوران کودکي برويم و رابطه ي بين پسر و مادر را در آن دوره بررسي کنيم.

پسر بچه ها، در سن سه تا پنج سالگي، مي خواهند با مادر خود جماعِ کنند و از اين که مادر در برابر حرکات و اعمال محبت آميز آن ها، واکنش منفي نشان مي دهد، دل آزرده و خشمگين اند. پسر زناکار، در نهان آرزو مي کند، که اي کاش مادر او به خوابي سنگين فرو رفته بود تا او بتواند بدون آن که با اعتراض مادر مواجه شود، با او همبستر شود.

علت اصلي علاقه ي مردان ايراني به همآغوشي با زناني که به خواب فرو رفته اند، همين عقده ي ارضا نشده ي پسر زناکار است که براي هماغوشي با مادر خود، به دنبال زني مي گرد که مانند مرده به خواب فرو رفته باشد. اگر مادر به خواب شبانه و يا خواب ابدي رفته باشد، ديگر نمي تواند در برابر دست درازي هاي جنسي پسر زناکار، از خود عکس العملي نشان بدهد و پسر مي تواند با خيال راحت با جسد مادرش جماع کند.

Copyright: gooya.com 2016